[ఖురాన్]

ఖుర్’ఆన్ ఘనత [ఆడియో]

ఖురాన్ వ్యాఖ్యానం

అహ్సనుల్ బయాన్

దివ్య ఖురాన్ సందేశం

సులభశైలిలో దివ్యఖుర్ఆన్ – మౌలానా అబ్దుస్సలాం ఉమ్రీ

ఖురాన్ వీడియోస్ – యూట్యూబ్ , తెలుగు సబ్ టైటిల్స్ (Telugu Qur’an  Videos)

ఖురాన్ ఆడియో mp3

తెలుగు ఖురాన్ ఫ్లాష్ (Telugu Quran Flash) – (ఆడియో & వీడియో)

ఇతరములు

దివ్యఖుర్ఆన్ – అల్లాహ్ నుండి ఒక మహాద్భుత మహిమ (Noble Quran – A Miracle from Allah)

రమదాన్ నెలలో దివ్యఖుర్ఆన్ మొత్తం చదవటం ఎలా? (How to Read the Whole Quran in Ramadan?)

సజ్దయే తిలావత్ (Sajda-e-Tilawath)

దివ్యఖుర్ఆన్ మరియు దాని విభజన (The Divison of Quran into Parts)

సూరతుల్ ఫాతిహ (Sura al-Fatihah)

అయతుల్ కుర్సీ Ayat-al-Kursi

80% ఖురాన్ పదాలకు అర్ధాలు

ఖుర్ ఆన్ లో ఉన్న 40 రబ్బనా దుఅలు (40 Rabbana duas in Quran)

 

..

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s