దేవదూతలు (ملائِكة‎)

దైవదూతల పట్ల విశ్వాసం – బిన్ బాజ్ (రహిమహుల్లాహ్)

దేవదూతలపై విశ్వాసం [వీడియో]
ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్) – [4 నిముషాలు]

మానవుడు చేసే ప్రతీ పనిని వ్రాసిపెట్టే దైవ దూతలు: కిరామన్ కాతిబీన్ [ఆడియో]
ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్) – [7 నిముషాలు]

%d bloggers like this: