మనం ఖుర్ఆన్ ఎందుకు కంఠస్థం చేయాలి? [ఆడియో]

మనం ఖుర్ఆన్ ఎందుకు కంఠస్థం చేయాలి? [ఆడియో]
https://youtu.be/xe-0DyNUTCQ [18 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
జామిఅ్ హుసైన్ బిన్ అలీ రజియల్లాహు అన్హుమా జుల్ఫీ(KSA)లో షేఖ్ సాలిహ్ బిన్ ఫురైహ్ అల్ బహ్‌లాల్ ఇచ్చిన జుమా ఖుత్బా అనువాదం

ఖుర్’అన్ (మెయిన్ పేజీ):
https://teluguislam.net/quran/

%d bloggers like this: