దివ్య ఖురాన్ సందేశం [ఆడియో MP3]

బిస్మిల్లాహ్

దివ్య ఖురాన్ సందేశం ఆడియో  
Divya Qur’an Sandesham

అరబిక్-తెలుగు ఆడియో MP3 :

పారా నెంబర్ మీద క్లిక్ చేసి ఆ పారా వినవచ్చు. పారా డౌన్లోడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు 

పారా  01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

పారా  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

పారా  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Published by the King Fahd Complex for Printing of the holy Quran KFCPHQ, Madina
Translated by Dr Abdul Raheem Mohammed Moulana

ఇతరములు:

దివ్య ఖురాన్ సందేశం – చదవండి 

%d bloggers like this: