సంకల్పం (నియ్యత్) – Intention

బిస్మిల్లాహ్

ఇబాదత్ కు సంకల్పం

హదీసులు

రియాదుస్సాలిహీన్ (హదీసు కిరణాలు)

1.  సకల అంతర్బాహ్య వాక్కర్మలలో , సర్వ కాల  సర్వావస్థల్లో  సంకల్ప శుద్ది  అవసరం [PDF]

%d bloggers like this: