సంకల్పం (నియ్యత్) – Intention

బిస్మిల్లాహ్

ఇబాదత్ కు సంకల్పం

%d bloggers like this: