అల్లాహ్ (తఆలా)

అల్లాహ్ పై విశ్వాసం

అల్లాహ్ (తఆలా) – (యూట్యూబ్ ప్లే లిస్ట్)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV1t8VyQxAKsZ5-yfRrX-ugp

%d bloggers like this: