హృదయ ఆరాధనలు

సత్-సంకల్పం, సిన్సియారిటీ (Sincerity)

కృతజ్ఞతా భావం (Shukr, Thankfulness)

ఓర్పు , సహనం (Patience, Sabr)

తఖ్వా – భయభీతి (Taqwa, Fear of Allah )

తవక్కుల్ (Tawakkul) – అల్లాహ్ పై నమ్మకం, భరోసా 

ఇస్తిగ్ఫార్ & తౌబా (Repentance)

%d bloggers like this: