ఉమ్రా (Umrah)

బిస్మిల్లాహ్

ఉమ్రా విధానము 

ఇహ్రామ్ & తల్బియా

తవాఫ్ & మఖామె ఇబ్రాహీం

జమ్ జమ్ నీరు

సయీ & హలక్

జనాజా నమాజు & దుఆలు

మస్జిదె హరామ్ మరియు మస్జిదె నబవి లలో దాదాపు ప్రతి నమాజు తర్వాత జనాజా నమాజు జరుగుతుంది. కాబట్టి జనాజా నమాజు & దానికి సంబంధించిన దుఆలు నేర్చుకోండి.

మస్జిద్ నబవి సందర్శనం

మదీనా లోని జన్నతుల్ బఖీ

మదీనా లోని మస్జిద్ ఖుబా

స్త్రీలకు సంబందించిన నియమాలు

ఉమ్రా లో ఉపయోగపడే దుఆలు

ప్రయాణ నియమాలు & దుఆలు

ఇతరములు

ఉమ్రా పుణ్యానికి సమానమైన సత్కార్యాలు

%d bloggers like this: