ఉమ్రా (Umrah)

బిస్మిల్లాహ్

ఉమ్రా విధానము 

ఇహ్రామ్ & తల్బియా

తవాఫ్ & మఖామె ఇబ్రాహీం

జమ్ జమ్ నీరు

సయీ & హలక్

మస్జిద్ నబవి సందర్శనం

మదీనా లోని జన్నతుల్ బఖీ

మదీనా లోని మస్జిద్ ఖుబా

ఉమ్రా లో ఉపయోగపడే దుఆలు

ఇతరములు

ఉమ్రా పుణ్యానికి సమానమైన సత్కార్యాలు

%d bloggers like this: