రుఖ్ యా (మంత్రించి ఊదటం) [వీడియో]

రుఖ్ యా (మంత్రించి ఊదటం) [వీడియో]
https://youtu.be/9SIgD5D56yo [14 నిముషాలు]
వక్త: హబీబుర్ రహ్మాన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

మంత్రించి ఊదటం, తావీజులు కట్టటం – డా. సాలెహ్ అల్ ఫౌజాన్ [PDF] [4పేజీలు]

తౌహీద్ & షిర్క్ (మెయిన్ పేజీ):
https://teluguislam.net/tawheed-shirk/

%d bloggers like this: