సజ్దయే తిలావత్ (Sajda-e-Tilawath)

sajdahసజ్దయే తిలావత్ (Sajda-e-Tilawath)
ఖుర్ఆన్ పారాయణ క్రమంలో సజ్దా చేయవలసిన సందర్భాలు మరియు దుఆ సజ్దయే తిలావత్
అంశాల నుండి :ఆహ్సనుల్ బయాన్
sajde-tilaawat-telugu-quran

This entry was posted in Dhikr (జిక్ర్), Dua (దుఆ), Qur'an (ఖురాన్). Bookmark the permalink.