ఖుర్ఆన్ మజీద్ – తెలుగులో అరబీ ఉచ్చారణ  (1 భాగం ఎడిషన్)

ఖుర్ఆన్ మజీద్ | తెలుగులో అరబీ ఉచ్చారణ  [ 1 భాగం ఎడిషన్]

[తెలుగులో అరబ్బీ ఉచ్చారణ] [ఆయతుల తెలుగు అనువాదం]
[తెలుగు వ్యాఖ్య (తఫ్సీర్) లేదు ]

ఇది తెలుగులో నేటికీ వాడుకలో నున్న మొదటి అనువాదం.
మౌల్వీ అబ్దుల్ గపూర్ గారు దీనిని నేరుగా అరబీ భాష నుండి అనువదించినారు.

మీడియం క్వాలిటీ స్కాన్ బుక్ (Medium Quality Scan Book)
[పుస్తకం డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]
[PDF] [618 పేజీలు]
[ఫైల్ సైజు: 115 MB]

హై క్వాలిటీ స్కాన్ బుక్ (High Quality Scan Book)
[పుస్తకం డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]
[PDF] [618 పేజీలు][ఫైల్ సైజు: 1.12 GB]

విషయ సూచిక డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
(విషయ సూచికలో అన్నీ పారాలకు, అన్నీ సూరాలకు పేజీ నంబర్లు ఇవ్వబడ్డాయి )

పారా (జుజ్) ల విషయసూచిక

పారా నెంబర్ మీద క్లిక్ చేసి PDF డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లేదా చదవండి.

పారా 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |అమ్మ పారా 30 |

సూరాల విషయసూచిక

సూరా మీద క్లిక్ చేసి PDF డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లేదా చదవండి.

 • 1. అల్ ఫాతిహా
 • 2. అల్ బఖర
 • 3. అలి ఇమ్రాన్
 • 4.అన్ నిసా
 • 5.అల్ మాయిద
 • 6.అల్ అన్ ఆం
 • 7.అల్ ఆరాఫ్
 • 8.అల్ అన్ ఫాల్
 • 9.అత్ తౌబా
 • 10.యూనుస్
 • 11.హూద్
 • 12.యూసుఫ్
 • 13.అర్ రాద్
 • 14.ఇబ్రాహీమ్
 • 15.అల్ హిజ్ర్
 • 16.అన్ నహ్ల్
 • 17.బనీ ఇస్రాయీల్
 • 18.అల్ కహఫ్
 • 19.మర్యమ్
 • 20.తాహా
 • 21.అల్ అంబియా
 • 22.అల్ హజ్
 • 23.అల్ మూ’మినూన్
 • 24.అన్ నూర్
 • 25.అల్ ఫుర్ఖాన్
 • 26.అష్ షుఅరా
 • 27.అన్ నమ్ల్
 • 28.అల్ ఖసస్
 • 29.అల్ అన్ కబూత్
 • 30.అర్ రూమ్
 • 31.లుఖ్మాన్
 • 32.అస్ సజ్ దహ్
 • 33.అల్ అహ జాబ్
 • 34.సబా
 • 35.ఫాతిర్
 • 36.యాసీన్
 • 37.అస్ సాఫ్ఫాత్
 • 38.సాద్
 • 39.అజ్ జుమర్
 • 40.అల్ మూ’మిన్
 • 41.హా మీమ్ అన్ సజ్ దహ్
 • 42.అష్ షూరా
 • 43.అజ్ జుఖ్ రుఫ్
 • 44.అద్ దుఖాన్
 • 45.అల్ జాసియహ్
 • 46.అల్ అహ్ ఖాఫ్
 • 47.ముహమ్మద్
 • 48.అల్ ఫత్ హ్
 • 49.అల్ హుజురాత్
 • 50.ఖాఫ్
 • 51.అజ్ జారియాత్
 • 52.అత్ తూర్
 • 53.అన్ నజ్మ్
 • 54.అల్ ఖమర్
 • 55.అర్ రహ్మాన్
 • 56.అల్ వాఖి అహ్
 • 57.అల్ హదీద్
 • 58.అల్ ముజాదలహ్
 • 59.అల్ హష్ర్
 • 60.అల్ ముమ్ తహినహ్
 • 61.అస్ సఫ్
 • 62.అల్ జుముఅహ్
 • 63.అల్ మునాఫిఖూన్
 • 64.అత్ తగాబున్
 • 65.అత్ తలాఖ్
 • 66.అత్ తహ్రీమ్
 • 67.అల్ ముల్క్
 • 68.అల్ ఖలమ్
 • 69.అల్ హాఖ్ఖహ్
 • 70.అల్ మఆరిజ్
 • 71.నూహ్
 • 72.అల్ జిన్న్
 • 73.అల్ ముజ్జమ్మిల్
 • 74.అల్ ముద్ధస్సిర్
 • 75.అల్ ఖియామహ్
 • 76.అద్ దహ్ర్
 • 77.అల్ ముర్సలాత్
 • 78.అన్ నబా
 • 79.అన్ నాజి ఆత్
 • 80.అబస
 • 81.అత్ తక్వీర్
 • 82.అల్ ఇన్ ఫితార్
 • 83.అల్ ముతఫ్ఫిఫీన్
 • 84.అల్ ఇన్ షిఖాఖ్
 • 85.అల్ బురూజ్
 • 86.అత్ తారిఖ్
 • 87.అల్ ఆలా
 • 88.అల్ గాషియహ్
 • 89.అల్ ఫజ్ర్
 • 90.అల్ బలద్
 • 91.అష్ షమ్స్
 • 92.అల్ లైల్
 • 93.అజ్ జుహా
 • 94.అలమ్ నష్రహ్
 • 95.అత్ తీన్
 • 96.అల్ అలఖ్
 • 97.అల్ ఖద్ర్
 • 98.అల్ బయ్యినహ్
 • 99.అజ్ జిల్ జాల్
 • 100.అల్ ఆదియాత్
 • 101.అల్ ఖారిఅహ్
 • 102.అత్ తకాసుర్
 • 103.అల్ అస్ర్
 • 104.అల్ హుమజహ్
 • 105.అల్ ఫీల్
 • 106.ఖురైష్
 • 107.అల్ మాఊన్
 • 108.అల్ కౌసర్
 • 109.అల్ కాఫిరూన్
 • 110.అన్ నస్ర్
 • 111.అల్ లహబ్
 • 112.అల్ ఇఖ్లాస్
 • 113.అల్ ఫలఖ్
 • 114.అన్ నాస్
%d bloggers like this: