ఖుర్ఆన్ మజీద్ – మౌల్వీ అబ్దుల్ గపూర్ [పుస్తకం]

ఇది తెలుగులో నేటికీ వాడుకలో నున్న మొదటి అనువాదం.
మౌల్వీ అబ్దుల్ గపూర్ గారు దీనిని నేరుగా అరబీ భాష నుండి అనువదించినారు.

[పుస్తకం డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]
[PDF] [621 పేజీలు]

%d bloggers like this: