ఖుర్ఆన్ మజీద్ – తెలుగులో అరబీ ఉచ్చారణ  (1 భాగం ఎడిషన్)

ఖుర్ఆన్ మజీద్ | తెలుగులో అరబీ ఉచ్చారణ  [ 1 భాగం ఎడిషన్]

[తెలుగులో అరబ్బీ ఉచ్చారణ] [ఆయతుల తెలుగు అనువాదం]
[తెలుగు వ్యాఖ్య (తఫ్సీర్) లేదు ]

ఇది తెలుగులో నేటికీ వాడుకలో నున్న మొదటి అనువాదం.
మౌల్వీ అబ్దుల్ గపూర్ గారు దీనిని నేరుగా అరబీ భాష నుండి అనువదించినారు.

మీడియం క్వాలిటీ స్కాన్ బుక్ (Medium Quality Scan Book)
[పుస్తకం డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]
[PDF] [618 పేజీలు]
[ఫైల్ సైజు: 115 MB]

హై క్వాలిటీ స్కాన్ బుక్ (High Quality Scan Book)
[పుస్తకం డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]
[PDF] [618 పేజీలు][ఫైల్ సైజు: 1.12 GB]

విషయ సూచిక డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
(విషయ సూచికలో అన్నీ పారాలకు, అన్నీ సూరాలకు పేజీ నంబర్లు ఇవ్వబడ్డాయి )

పారా (జుజ్) ల విషయసూచిక

పారా నెంబర్ మీద క్లిక్ చేసి PDF డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లేదా చదవండి.

పారా 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |అమ్మ పారా 30 |

సూరాల విషయసూచిక

సూరా మీద క్లిక్ చేసి PDF డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లేదా చదవండి.

%d bloggers like this: