పాపాలు (Sins)

బిస్మిల్లాహ్

పుస్తకాలు (బుక్స్)

అల్లాహ్ కి సాటి కల్పించటం (షిర్క్) 

కహాన, అర్రాఫ (జ్యోతిష్యం)

రియా – చిన్న షిర్క్ – ప్రదర్శనాబుద్ధి

చిత్రపటాలు 

వడ్డీ (Interest, Riba)

వడ్డీ – యూట్యూబ్ ప్లే లిస్ట్
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV1NM8ynZdYubB7u7F0gGvnP

సంగీతం (మ్యూజిక్) (Music)

లైంగిక పాపాలు (Sins of the Private Parts)

వస్త్ర ధారణ 

సంపద

దొంగతనం

చాడీలు, అపనిందలు, అబద్దాలు  

హృదయ రోగాలు – పాపాలు

ఇతరములు 

%d bloggers like this: