పాపాలు (Sins)

బిస్మిల్లాహ్

పుస్తకాలు (బుక్స్)

అల్లాహ్ కి సాటి కల్పించటం (షిర్క్) 

రియా – చిన్న షిర్క్ – ప్రదర్శనాబుద్ధి

చిత్రపటాలు 

వడ్డీ (Interest, Riba)

సంగీతం (మ్యూజిక్) (Music)

లైంగిక పాపాలు (Sins of the Private Parts)

వస్త్ర ధారణ 

సంపద

చాడీలు, అపనిందలు 

ఇతరములు