ప్రవక్తలు

బిస్మిల్లాహ్

ప్రవక్తలు ఎందుకు వచ్చారు?

ప్రవక్తలపై విశ్వాసం

ప్రవక్తల జీవిత చరిత్రలు

మూసా (అలైహిస్సలాం) జీవిత చరిత్ర

ఈసా (అలైహిస్సలాం) జీవిత చరిత్ర

ముహమ్మద్ (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) జీవిత చరిత్ర

ప్రవక్తల జీవిత చరిత్ర (యూట్యూబ్ ప్లే లిస్ట్)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV2_iYX30U89yPwY5LPGtir8
%d bloggers like this: