[తహారా]

బిస్మిల్లాహ్

శుచి, శుభ్రత

టాయిలెట్ పద్ధతులు:

వుజూ 

తయమ్ముమ్ 

బూట్లు , సాక్స్ ల పై మసహ్ చేయడం (తుడవడం):

గుసుల్ (శుద్ధి స్నానం)

శుచీ శుభ్రతలపుస్తకం –హదీసు మకరందం (బులూఘ్-అల్–మరామ్)

 1. నీళ్ళ రకాలు
 2. వంట పాత్రలు
 3. మాలిన్యం , దాన్ని దూరం చేసే విధము
 4. వుజూ
 5. మేజోళ్ళపై మసహ్ చేయటం
 6. వుజూను భంగపరిచే విషయాలు
 7. కాలకృత్యాలు తీర్చుకునే పద్ధతి
 8. గుసుల్ మరియు జనాబత్
 9. తయమ్ముమ్
 10. రుతుస్రావానికి సంబంధించిన ఆదేశాలు

మహా ప్రవక్త మహితోక్తులు (అల్-లూలు వల్ మర్జాన్)

 1. శుచి, శుభ్రతల ప్రకరణం
 2. బహిస్టు ప్రకరణం

 

..

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s