రమదాన్ నెలలో దివ్యఖుర్ఆన్ మొత్తం చదవటం ఎలా? (How to Read the Whole Quran in Ramadan?)

ramadhan-quranHow to Read the Whole Qur’an in Ramadan?
(రమదాన్ నెలలో దివ్యఖుర్ఆన్ మొత్తం చదవటం ఎలా?)

Read the PPT (Power Point Presentation)

1. ఈ రమదాన్ నెలలో       దివ్యఖుర్ఆన్      మొత్తం చదవాలని      కోరుకుంటున్నారా?
2. మీరు చేయవలసినదల్లా ప్రతి ఫర్ద్ నమాజు తరువాత 4½ పేజీలు చదవటమే.
3. ఒకసారి దీనిని పరిశీలించండి :  పేజీలు(4.5)*ప్రతిదిన నమాజులు(5)*దినములు(౩౦) =  (604)దివ్యఖుర్ఆన్ లోని మొత్తం పేజీలు.
4. ప్రతి నమాజు తరువాత కేవలం కొన్ని నిమిషాలు వెచ్చించటం ద్వారా చాలా సులభంగా ప్రతి నెలలో ఒకసారి మొత్తం ఖుర్ఆన్ పూర్తిగా చదవుకో వచ్చనే విషయం నాకింత వరకు తెలియదే.
ఎంత లాభదాయకమైన పెట్టుబడి!!!
ఒకవేళ మీరు బిజీగా ఉంటే, ప్రతి నమాజు తరువాత కేవలం రెండు పేజీలు చదవటం ద్వారా ప్రతి రెండు నెలలలో ఒకసారి ఖుర్ఆన్ పూర్తిగా చదవుకోవచ్చు.
నమ్మలేక పోతున్నారు కదూ???
5. గుర్తుంచుకోండి! దివ్యఖుర్ఆన్ లో మీరు చదివే ఒక్కో అక్షరానికి బదులుగా 10పుణ్యాలు మీ ఖాతాలో జమ చేయబడతాయి.
మరి ఒక్కో పదానికి బదులుగా??
ఒక్కో పంక్తికి బదులుగా??
ఒక్కో పేజీకి బదులుగా??
ఒక్కో అధ్యాయానికి బదులుగా??
మొత్తం ఖుర్ఆన్ చదివినందుకు బదులుగా?
6. ఇంత మంచివిషయం తెలుసుకున్నాక మీరేమి చేయగలరు?
మీరు చేయగలిగే కనీస పని ఏమిటంటే, దీనిని ఇతరుల వరకు అందజేయటం. మీకు తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరికీ పంపండి.
జజాకల్లాహ్ ఖైర్.

%d bloggers like this: