మనం ఖుర్ఆన్ ఎందుకు చదవాలి? [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్
మనం ఖుర్ఆన్ ఎందుకు చదవాలి? ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
https://youtu.be/F90A_V8b6N4

[11:39 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

%d bloggers like this: