ఖుర్ఆన్ గ్రంథం అరబ్బీ భాషలోనే ఎందుకు అవతరింప జేయబడింది? [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[31:13 నిముషాలు]
ఫజీలతుష్ షేఖ్ సఈద్ అహ్మద్ మదనీ హఫిజహుల్లాహ్

ఖురాన్ మెయిన్ పేజీ
https://teluguislam.net/quran

%d bloggers like this: