సూరహ్ అన్ నాస్ – ప్రతీ పదానికి అర్ధ భావాలు మరియు తఫ్సిర్ (Tafsir Surah An-Nas) [వీడియో]

[1/2] సూరహ్ అన్ నాస్ – ప్రతీ పదానికి అర్ధ భావాలు మరియు తఫ్సిర్ (Tafsir Surah An-Nas) – పార్ట్ 01
https://youtu.be/WDUnsY0M44c [40 నిముషాలు]
[2/2] సూరహ్ అన్ నాస్ – ప్రతీ పదానికి అర్ధ భావాలు మరియు తఫ్సిర్ (Tafsir Surah An-Nas) – పార్ట్ 02
https://youtu.be/p3lXJowIp0U [37 నిముషాలు]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
బిస్మిల్లా హిర్రహ్మా నిర్రహీమ్
అనంత కరుణామయుడూ, అపార కృపాశీలుడూ అయిన అల్లాహ్ పేరుతో

114:1  قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
ఖుల్ అఊదు బిరబ్బిన్నాస్
(ఈ విధంగా) చెప్పు: “నేను మానవుల ప్రభువు రక్షణ కోరుతున్నాను.

114:2  مَلِكِ النَّاسِ
మలికిన్నాస్
మానవుల చక్రవర్తిని,

114:3  إِلَٰهِ النَّاسِ
ఇలాహిన్నాస్
మానవుల ఆరాధ్య దైవాన్ని (ఆశ్రయిస్తున్నాను) –

114:4  مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ
మిన్ షర్రిల్ వస్ వాసిల్ ఖన్నాస్
దురాలోచనలను రేకెత్తించే,తప్పించుకునే వాడి కీడు నుండి,

114:5  الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ
అల్లదీ యు వస్ విసు ఫీ శుదూరిన్నాస్
వాడు జనుల హృదయాలలో దురాలోచనలను రేకెత్తిస్తాడు –

114:6  مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
మినల్ జిన్నతి వన్నాస్
వాడు జిన్ను వర్గానికి చెందినవాడైనా సరే, మానవ వర్గానికి చెందినవాడైనా సరే!

యూట్యూబ్ ప్లే లిస్ట్ – సూరహ్ ఫలఖ్, సూరహ్ నాస్
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV2HGHU2YlPz7otYjjkVQJDo

%d bloggers like this: