జుమా (శుక్ర వారం)

బిస్మిల్లాహ్

జుమా (శుక్రవారం) -యూట్యూబ్ ప్లే లిస్ట్
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV1InOgQTj7XWksxQKnbN_EI

జుము’ఆ (శుక్రవారం) రోజున మన బాధ్యతలు, పుణ్య మార్గాలు

సూరతుల్ కహఫ్ పారాయణం

జుమా సున్నత్ నమాజులు

శుక్రవారం రోజు వచ్చే శుభఘడియ

దరూద్

జుమా కు సంబంధించిన హదీసులు

%d bloggers like this: