జుమా (శుక్ర వారం)

బిస్మిల్లాహ్

జుము’ఆ (శుక్రవారం) రోజున మన బాధ్యతలు, పుణ్య మార్గాలు

దరూద్

జుమా కు సంబంధించిన హదీసులు

%d bloggers like this: