దైవమార్గంలో పోరాడుతూ ఒకరోజు ఉపవాసం పాటించే వ్యక్తి

709. హజ్రత్ అబూ సయీద్ ఖుధరీ (రధి అల్లాహు అన్హు) కధనం ప్రకారం దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఇలా ప్రవచించారు :-

దైవమార్గంలో పోరాడుతూ ఒకరోజు ఉపవాసం పాటించే వ్యక్తిని దేవుడు నరకానికి డెభ్భై యేండ్ల (ప్రయాణం) మేరకు దూరంగా ఉంచుతాడు.

[సహీహ్ బుఖారీ : 56 వ ప్రకరణం – జిహాద్ వస్సైర్, 36 వ అధ్యాయం – ఫజ్లుస్సౌమి ఫీసబీలిల్లాహ్]

ఉపవాస ప్రకరణం – 31 వ ప్రకరణం – ధైవయోధుని ఉపవాసం ఘనత
మహా ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) మహితోక్తులు (Al-Loolu Wal Marjan ) vol-1
సంకలనం: ముహమ్మద్ ఫవ్వాద్ అబ్దుల్ బాఖీ, తెలుగు అనువాదం: అబుల్ ఇర్ఫాన్

English Version of the Hadeeth: Whosoever observes Saum (fast) for one day for Allaah’s Cause ..

%d bloggers like this: