సహీహ్ బుఖారీ – నమాజ్ వేళల గ్రంథం

Sahih Bukhari – Book of Salah Timings

అనువాదం: షేఖ్ హమీదుల్లాహ్ షరీఫ్

[ఇక్కడ చదవండి / Download చేసుకోండి]

సహీహ్ బుఖారీ – నమాజు లక్షణాలు (Sahih Bukhari – Book of Characteristics of Salah)

అనువాదం: షేఖ్ హమీదుల్లాహ్ షరీఫ్

[ఇక్కడ చదవండి / Download చేసుకోండి]

సహీహ్ బుఖారీ – సలాహ్ అంటే నమాజ్ గ్రంథం (Sahih Bukhari – Book of Salah)

సహీహ్ బుఖారీలోని సలాహ్ అంటే నమాజ్ గురించిన హదీథులు

Salah - Sahih Bukhari

అనువాదం: షేఖ్ హమీదుల్లాహ్ షరీఫ్

[ఇక్కడ చదవండి / Download చేసుకోండి]

నమాజులో మరచిపోవటం, సహూ సజ్దా చేయటం గురించి

335. హజ్రత్ అబ్దుల్లా బిన్ బహీనా (రధి అల్లాహు అన్హు) కధనం :-

(ఓ రోజు) దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఒక నమాజులో రెండు రకాతులు పఠించిన తరువాత లేచి నిల్చున్నారు. ‘ఖాయిదాయె ఊలా’ ప్రకారం కూర్చోవడం మరచిపోయారు. అనుచరులు కూడా ఆయనతో పాటు పైకి లేచారు. నమాజు పూర్తయి ‘సలాం’ చేయడానికి మేము ఎదురుచూస్తున్న తరుణంలో దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ‘అల్లాహు అక్బర్’ అంటూ కూర్చునే రెండు సార్లు సజ్దా చేశారు. ఆ తరువాత కుడి ఎడమల వైపు సలాం చేశారు.

[సహీహ్ బుఖారీ : 22 వ ప్రకరణం – సహూ, 15 వ అధ్యాయం – మాజాఅ ఫిస్సహూ….]

ప్రార్ధనా స్థలాల ప్రకరణం – 19 వ అధ్యాయం – నమాజులో మరచిపోవటం, సహూ సజ్దా చేయటం గురించి. మహా ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) మహితోక్తులు (Al-Loolu Wal Marjan ) vol-1. సంకలనం: ముహమ్మద్ ఫవ్వాద్ అబ్దుల్ బాఖీ, తెలుగు అనువాదం: అబుల్ ఇర్ఫాన్

నమాజు స్థితిలో మాట్లాడటం నిషిద్ధం

311. హజ్రత్ అబ్దుల్లా బిన్ మస్ వూద్ (రధి అల్లాహు అన్హు) కధనం :-

మొదట్లో మేము దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) నమాజు చేస్తుంటే ఆయనకు సలాం చేసే వాళ్ళము. నమాజు స్థితిలోనే ఆయన మాకు ప్రతి సలాం పలికేవారు. అయితే మేము (అబిసీనియా రాజు) నజాషీ దగ్గర నుండి (వలస వెళ్లి) తిరిగి వచ్చిన తరువాత మేము దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) కు (నమాజు స్థితిలో) సలాం చేస్తే, ఆయన మాకు సమాధానమివ్వలేదు. (నమాజు ముగిసిన తరువాత) “నమాజు చేస్తున్నప్పుడు మనిషికి ఏకాగ్రత చాలా అవసరం” అని అన్నారు.

[సహీహ్ బుఖారీ : 21 వ ప్రకరణం – అల్ అమలు ఫిస్సలాత్, 2 వ అధ్యాయం – మాయున్హా మినల్ కలామి ఫిస్సలాత్]

ప్రార్ధనా స్థలాల ప్రకరణం – 7 వ అధ్యాయం – నమాజు స్థితిలో మాట్లాడటం నిషిద్ధం
మహా ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) మహితోక్తులు (Al-Loolu Wal Marjan ) vol-1
సంకలనం: ముహమ్మద్ ఫవ్వాద్ అబ్దుల్ బాఖీ, తెలుగు అనువాదం: అబుల్ ఇర్ఫాన్

చీకట్లలో మస్జిదులకు నడిచి వెళ్ళే వారికి ప్రళయ దినాన సంపూర్ణ వెలుగు లభిస్తుందనే శుభవార్తను అందించండి

1058. హజ్రత్ బురైదా (రధి అల్లాహు అన్హు) కధనం ప్రకారం దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఈ విధంగా ప్రవచించారు :

చీకట్లలో మస్జిదులకు నడిచి వెళ్ళే వారికి ప్రళయ దినాన సంపూర్ణ వెలుగు లభిస్తుందనే శుభవార్తను అందించండి.

[సుననె అబూదావూద్ లోని నమాజు ప్రకరణం – సుననె తిర్మిజీ లోని నమాజ్ అధ్యాయాలు]

ముఖ్యాంశాలు :

చీకట్లలో మస్జిదులకు వెళ్ళటమంటే ఫజ్ర్ మరియు ఇషాకు సంబందించిన సామూహిక నమాజులకు హాజరు కావటం అని భావం. నేటి ఆధునిక యుగంలో నగరవీధులు కాంతివంతమైన విద్యుద్దీపాలతో ఎంతగా వెలిగి పోయినా, చీకటి వల్ల కలిగే భయాందోళనలను ఎవరూ తొలగించలేరని గ్రహించాలి. అందుకే ఫజ్ర్ మరియు ఇషా నమాజులు నేటికీ చీకట్లో చేయబడే నమాజులగానే పరిగణించ బడతాయి. వాటిని నెరవేర్చే అదృష్టవంతులకు ప్రళయదినాన అల్లాహ్ తరుఫు నుండి పరిపూర్ణమైన వెలుగు లభిస్తుందనే శుభవార్త ఇవ్వబడినది.

189 వ అధ్యాయం – మస్జిదులకు కాలి నడకన వెళ్ళటం – హదీసు కిరణాలు (రియాజుస్సాలిహీన్) – సంకలనం : ఇమామ్ నవవీ (రహ్మతుల్లా అలై)

http://wp.me/p2lYyT-fA

Related Links:

 

[Book] దైవ ప్రవక్త నమాజు స్వరూపం – షేఖ్ అల్ అల్బానీ (రహిమహుల్లా)

బిస్మిల్లాహ్

ప్రవక్త గారు (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) ఈ విధంగా ప్రవచించారు

Pray as you see me praying

దైవ ప్రవక్త నమాజు స్వరూపం – షేఖ్ అల్ అల్బానీ (రహిమహుల్లా)
Daiva Pravakta (Sallallahu Alaihi wa Sallam) Namazu Swaroopam(Sifat-us-salatunnabi)
Author : Muhaddis-e-Asr AllamaMohammad Naasiruddin Albani(Rahimahullah)
Telugu Translator :Mohammad Khaleel-ur-Rahman,Kothagudem

Excellent Book ! Must Read !!

[ఇక్కడ చదవండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]

విషయం సూచిక:

 • ముందుమాట
 • పుస్తక పరిచయం
 • కాబా వైపు తిరిగి నిలబడటం
 • నమాజ్‌లో నిలబడటం (ఖియామ్‌)
 • వ్యాధిగ్రస్థుడు కూర్చొని నమాజ్‌ చేయటం
 • పడవలో నమాజ్‌ చేయటం
 • తహజ్జుద్‌ నమాజులో నిలబడటం, కూర్చోవటం
 • బూట్లు ధరించి నమాజ్‌ చేయటం
 • వేదిక (మింబర్‌)పైన ఆయన నమాజు చేయటం
 • సుత్రా మరియు, దాన్ని పాటించటం విధి అన్న విషయం గురించి
 • నమాజును భంగపరిచే విషయాలు
 • సమాధికి ఎదురుగా నిలబడి నమాజ్‌ చేయటం
 • సంకల్పం (నియ్యత్‌)
 • తక్బీరే తహ్రీమా
 • చేతులు రెండు పైకెత్తటం (రఫయదైన్‌)
 • కుడి చేయి ఎడమ చేయి మీద పెట్టటం, అలా పెట్టమని ఆజ్ఞాపించటం
 • చేతులు రెండూ ఛాతీ మీద పెట్టుకోవటం
 • సజ్దా చేసే చోటుని చూస్తూ ఉండటం, నమాజులో భక్తిశ్రద్ధలు
 • తక్బీరె తహ్రీమా తర్వాత నమాజును ప్రారంభించే ప్రార్ధనలు
 • ఖుర్‌ఆన్‌ పఠనం
 • ఒక్కో ఆయతు వేర్వేరుగా పఠించటం
 • ఫాతిహా సూరా నమాజులో ప్రధానాంశం అవడం
 • జహ్‌రీ (బిగ్గరగా చదివే) నమాజుల్లో ఇమాము వెనుక ఖుర్‌ఆన్‌ పారాయణం రద్దయిన విషయం గురించి
 • సిర్రీ (నిశ్శబ్దంగా చదివే) నమాజుల్లో ఖుర్‌ఆన్‌ పఠనం విధి
 • ఇమామ్‌, ముక్తదీలు ఇరువురూ బిగ్గరగా ఆమీన్‌ పలకటం
 • దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) ఫాతిహా సూరా అనంతరం ఖుర్‌ఆన్‌ పఠించటం
 • పోలికలు గల, ఒకే విధమైన సూరాలను దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) ఒకే రకాతులో కలిపి పఠించటం
 • ఫాతిహా సూరా పఠనంతో సరిపెట్టుకోవటం కూడా సమ్మతమే
 • ఐదు పూటల నమాజుల్లో, ఇంకా ఇతర నమాజుల్లో బిగ్గరగా లేక మెల్లిగా ఖుర్‌ఆన్‌ పఠనం
 • తహజ్జుద్‌ నమాజులో మెల్లిగా లేక బిగ్గరగా ఖుర్‌ఆన్‌ పఠనం
 • దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) నమాజుల్లో ఏ సూరాలు పఠించేవారు
 • 1. ఫజ్ర్‌ నమాజు
  • ఫజ్ర్‌ పూట సున్నత్‌ నమాజులో దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) పఠనం
 • 2. జుహ్ర్‌ నమాజు
  • దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) జుహ్ర్‌ నమాజు చివరి రెండు రకాతుల్లో ఫాతిహా సూరా తర్వాత కొన్ని ఆయతులు పఠించటం
  • ప్రతి రకాతులోనూ తప్పనిసరిగా ఫాతిహా సూరా పఠనం
 • 3. అస్ర్ నమాజు
 • 4. మగ్రిబ్‌ నమాజు
  • మగ్రిబ్‌ సున్నతు నమాజులో ఖుర్‌ఆన్‌ పఠనం
 • 5. ఇషా నమాజు
 • 6. తహజ్జుద్‌ నమాజు
 • 7. విత్ర్‌ నమాజు
 • 8. జుమా నమాజు
 • 9. రెండు పండుగల నమాజులు
 • 10. జనాజా నమాజు
 • ఆయతుల చివర్లో ఆగుతూ, ప్రశాంతంగా, మధురమైన స్వరంతో ఖుర్‌ఆన్‌ పారాయణం చేయడం
 • ఇమాము పొరబడిన సంగతి అతనికి తెలియపర్పటం
 • దుష్ప్రేరణలను దూరం చేసుకునేందుకు నమాజు స్థితిలోనే ‘అవూజు బిల్లాహ్‌’ పలకటం, మరియు ఉమ్మటం
 • రుకూ
 • రుకూ చేసే పద్ధతి
 • ప్రశాంతంగా రుకూ చేయటం తప్పనిసరి (వాజిబ్‌)
 • రుకూలో పఠించబడే దుఆలు
 • రుకూ సుదీర్గంగా చేయటం
 • రుకూలో ఖుర్‌ఆన్‌ పఠించరాదు
 • రుకూ నుంచి లేచి నిలబడటం, ఆ స్థితిలో పఠించబడే దుఆలు
 • రుకూ తర్వాత చాలా సేపు నిలబడి వుండడం మరియు దానిలో ప్రశాంతత అనివార్యం అయ్యే అంశం
 • సజ్దాల అంశము
 • రెండు చేతుల ద్వారా సజ్దాలోకి వెళ్ళే అంశం
 • సజ్దాలో ప్రశాంతతను అనివార్యం చేసే అంశం
 • సజ్దాలో పఠించవలసిన దుఆలు
 • సజ్దాలో ఖుర్‌ఆన్‌ పఠనం నిషేధం
 • సజ్దాను పొడిగించడం
 • సజ్దా విశిష్టత
 • నేలపై, చాపపై సజ్దా చేసే అంశం
 • సజ్దా నుండి పైకి లేవడం
 • రెండు సజ్దాల మధ్య కూర్చొనే మరో స్వరూపము
 • రెండు సజ్దాల మధ్య ప్రశాంతంగా కూర్చోవడం అనివార్యం
 • రెండు సజ్దాల మధ్య పఠించబడే దుఆలు
 • రెండవ సజ్దా తర్వాత కూర్చొనే అంశం (జల్సా ఇస్తెరాహత్‌)
 • రెండవ రకాతు కోసం నిలబడేటప్పుడు
 • రెండు చేతుల సహాయం తీసుకోవటం
 • ప్రతి రకాతులో ఫాతిహా సూరా పఠించడం విధి
 • మొదటి తషహ్హుద్‌
 • తషహ్హుద్‌లో చూపుడు వ్రేలును ఊపుతూ వుండడం
 • మొదటి తషహ్హుద్‌ అనివార్యత మరియు దానిలో
 • దుఆ పఠించడాన్ని ధర్మయుక్తం చేసే అంశం
 • తషహ్హుద్‌ పదజాలం
 • దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) పై దరూద్‌ పఠించే చోట్లు మరియు దాని పదాల వివరణ
 • దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) పై దరూద్‌ పంపడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు
 • మూడవ మరియు నాలుగవ రకాతు కోసం నిలబడే అంశం
 • ఐదు పూటల నమాజులలో నాజిలా దుఆ పఠించే అంశం
 • వితర్‌ నమాజులో ఖునూత్‌ దుఆ పఠించే అంశం
 • ఆఖరి తషహ్హుద్‌ మరియు దానిని విధిగా చేసే అంశం
 • దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) పై దరూద్‌ పంపడాన్ని విధిగా చేసే అంశం
 • దుఆ చేయడానికి ముందు నాలుగు విషయాల నుండి శరణుకోరడం తప్పనిసరి
 • సలాంకు ముందు దుఆ పఠించడం మరియు దాని విభిన్న పద్ధతులు
 • సలాం అంశం
 • నమాజు పూర్తి చేసేటప్పుడు ‘అస్సలాము అలైకుం’ పలకడం తప్పనిసరి
 • అనుబంధం
  • చేతులు నాభి క్రింద వుంచడాన్ని సూచించే హదీసు యొక్క బలహీనత
  • రఫయదైన్‌(రుకూ లోకి వెళ్ళేటప్పుడు మరియు రుకు నుండి లేచేటప్పుడు చేతులు పైకెత్తుట)ను వ్యతిరేకించే వారి ఆధారాలు మరియు వాటి జవాబులు