మున్కిరీనె హదీస్ (హదీసులను తిరస్కరించే వారు) అని ఎవరిని అంటారు? వారి అభ్యంతరాలు & సమాధానాలు [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[57:15 నిముషాలు]
ఫజీలతుష్ షేఖ్ సఈద్ అహ్మద్ మదనీ హఫిజహుల్లాహ్

దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం)కు విధేయత చూపటం తప్పనిసరి – డా. సాలెహ్ అల్ ఫౌజాన్

ప్రవక్త (సల్లలాహు అలైహి వ సల్లం) విధేయతే పరమావధి (Tafheem-us-Sunnah)
Following the Sunnah is Compulsory – అల్లామ అబ్దుల్లా బిన్ బాజ్ (రహమతుల్లా అలై) (ibn Baz)

సున్నత్ (హదీసులు) మెయిన్ పేజీ
https://teluguislam.net/hadeeth/

%d bloggers like this: