ఘోరమైన పాపాలు (Major Sins)

అనంత కరుణామయుడు అపార కృపాశీలుడు అయిన అల్లాహ్ పేరుతో

كتاب الكبائر
ఘోరమైన పాపాలు

అరబీలో షేఖ్ ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్ వహ్హాబ్ (రహిమహుల్లాహ్) గారి
కితాబుల్ కబాయిర్ అనే బుక్ నుండి
తెలుగు అనువాదకులు: జనాబ్ ముహమ్మద్ రబ్బానీ, దాయీ

PDF [డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]

ఘోరమైన పాపాలు

 • 1- షిర్క్ – 4:48/116/5:72/7:82-88/39:65/
 • 2- నరహత్య – 25:68,69/17:31,33/81:8,9
 • 3- చేతబడి – 2:102/7:116
 • 4-వడ్డీ – 2:275,276
 • 5-అనాధలసొమ్ము కాజేయడం – 4:10
 • 6-అమాయక స్త్రీలపై నింద వేయడం – 24:23
 • 7- రణభూమి నుండి వెనుదిరిగి పారిపోవడం – 8:16(2766 – సహీహ్ బుఖారీ ఈ ఏడు పాపాలు ఒకే హదీసులో వచ్చాయి)
 • 8- తల్లిదండ్రుల అవిధేయత – 17:23,24/(సహీహ్ బుఖారీ 2654)
 • 9-వ్యభిచారం – 25:68,69/17:32
 • 10- మద్య ము-2:219/4:43/5:90,91
 • 11- జూదము – 2:21975:90,91
 • 12- జ్యోతీష్యం – 5:90,91(సహీహ్ ముస్లిం -2230)లేక 5821)(తిర్మిజీ : 135)
 • 13- కొలతల తూనికల్లో మోసాలు – : 83:1-3
 • 14- నమాజులు మానేయడం -19:59,60/74:43/68:42/30:31(సహీహ్ ముస్లిమ్ -82)(తిర్మిజీ – 2621)
 • 15- జకాత్ చెల్లించకపోవడం – 3:180/9:35
 • 16-ఏ కారణం లేకుండా రమదాన్ ఉపవాసాలు మానేయడం – 2:183(సహీహ్ బుఖారీ : 8)
 • 17- అల్లాహ్ పై, ప్రవక్తపై అబద్దాలు కల్పించుట – 39:60 (సహీహ్ బుఖారీ – 1291)
 • 18- స్త్రీ లేక పురుషుల మలద్వారం ద్వారా రమించుట-7:80 (తిర్మిజీ – 1165)
 • 19- స్తోమత ఉండి హజ్ చేయకపోవడం -3:97/22:27)
 • 20-ప్రభుత్వ అధికారులు అక్రమ సంపాధన (లంచాలు) 42:42(సహీహ్ బుఖారీ – 2447/ అబూదావూద్ – 2948)(సహీహ్ ముస్లిం – 2581)
 • 21- గర్వము,స్వార్థము -17:37/ 16:23/31:18(సహీహ్ ముస్లిం – 91,106)
 • 22- అబద్దపు సాక్ష్యం 25:72/(బుఖారీ- 2654)
 • 23- బైతుల్ మాల్,జకాత్ మాలెగనీమత్ లో నమ్మకద్రోహం చేయడం – 3:116(ముస్నద్ అహ్మద్ 12383)
 • 24- దొంగతనం – 5:38
 • 25- బాటసారులను దోచుకోవడం, దారి దోపిడి-5:33
 • 26- అబద్దపు ఒట్టు,ప్రమాణం – (సహీహ్ బుఖారీ-6675/2673)
 • 27- అన్యాయం చేయడం, దౌర్జన్యం చేయడం – 26-227
 • 28- ప్రజలపై అన్యాయంగా పన్ను వేయడం – 42:42(సహీహ్ ముస్లిం – 2581)
 • 29- అక్రమ సంపాధన – 2:188/ (సహీహ్ ముస్లిం 1015)
 • 30- ఆత్మహత్య – 4:29,30(సహీహ్ బుఖారీ-5778)
 • 31- అబద్దానికి అలవాటు పడిపోవడం 3:61(బుఖారీ:6094)
 • 32- ఇస్లాం ధర్మానికి విరుద్ధంగా తీర్పు – 5:44,45,47
 • 33- లంచము – 2,188(అబూదావూద్ – 3580,3541)
 • 34- స్త్రీ పురుషుల మారు వేషాలు – 4:119(సహీహ్ బుఖారీ – 5885)
 • 35- మోసం చేయడం – (సహీహ్ ముస్లిం – 101)
 • 36- ముస్లింపై కత్తి దూసి బయపెట్టడం – (సహీహ్ ముస్లిం – 101)
 • 37-దయ్యూస్(ఇంట్లో అశ్లీలాన్ని సహించే రోషము లేని మగాడు – (నసాయి,2565)
 • 38- చేసిన మేలును చాటుకునేవాడు,దెప్పిపొడిచేవాడు 2:264(నసాయి,2565,5672)
 • 39- హలాలా చేసేవాడు,చేయించుకునే వాడు – (అబూదావూద్- 2076)
 • 40- మూత్రం తుంపర్ల పట్ల అశ్రద్ధవహించేవాడు – 74:4(సహీహ్ బుఖారీ-216)
 • 41- పశువుల ముఖంపై వాతలు వేయుట,లేక కొట్టుట – (అబూదావూద్ – 2564)
 • 42- ధార్మిక విద్యను దాచుట – 2:159(అబూదావూద్ – 3664)
 • 43- అజ్ఞానులతో వాదించుటకు,విద్వాంసులపై గర్వించుటకు, ప్రజలను ఆకర్శించుట కొరకు ధార్మిక విద్యను అభ్యసించుట – (ఇబ్బెమాజహ్ – 253)
 • 44- నమ్మక ద్రోహము,వాగ్దాన భంగము – (సహీహ్ బుఖారీ – 34) 2:177 (ముస్నదె అహ్మద్ 12383)
 • 45- తోటి ముస్లింను తిట్టుట,శపించుట – (బుఖారీ 34,48) (ముస్లిం- 2581)
 • 46- విధివ్రాతను తిరస్కరించుట – 54:49
 • 47- చాడీలు చెప్పుట – 68:10-12/104:1-3/ (సహీహ్ ముస్లిం- 105)(బుఖారీ – 212)
 • 48- పొరుగువారిని తన మాటలతో చేష్టలతో బాధపెట్టుట – (సహీహ్ ముస్లిం – 46)
 • 49-పిసినారితనము, ప్రగల్భము, డాంభికము,ఆరాటము – (అబూదావూద్- 4801)
 • 50- కూపీలు లాగుట,లోపాలు వెతుకుట – 49:12
 • 51- విగ్రహాలు, చిత్రపటాలు చేయుట – సహీహ్ బుఖారీ – 5954,7042)
 • 52: శపించుట : (అబూ దావూద్ : 4905)
 • 53 : భర్త యొక్క అవిధేయత : 4:34, (బుఖారి:5193,3241) (ఇబ్నె మాజాహ్:1853)
 • 54: మరణించు వారిపై రోధించుట , బట్టలు చించుకొనుట : (సహీహ్ ముస్లిం : 67 సహీహ్ బుఖారి 1297)
 • 55: పగ పెట్టుకొనుట : 42:42/ (సహీహ్ ముస్లిం : 2865)(అబూదావూద్ : 4902)
 • 56: బలహీనుడు, బానిసలు , భార్యలు, పశువులపై దౌర్జన్యం మరియు అతిక్రమణ చేయుట (సహీహ్ ముస్లిం : 1657,1157)
 • 57: తోటి ముస్లింను ఇబ్బంది పెట్టుట శపించుట దూషించుట : 33: 58 (సహీబుఖారి:6032)
 • 58: కాలి చీలమండలం క్రింద బట్టలు వ్రేలాడదీయుట (బుఖారీ : 5787)
 • 59 బంగారం, వెండి పాత్రలలో తినటం, త్రాగటం (సహీహ్ ముస్లిం:2065)
 • 60: పురుషులు బంగారం, మరియు పట్టు వస్త్రాలు, ధరించుట (సహీహ్ బుఖారి: 5835 (తిర్మిజీ:1720)
 • 61: బానిసలు యజమాని నుండి పారిపోవుట, (సహీహ్ ముస్లిం :68,70)
 • 62 అల్లాహ్ తప్ప ఇతరుల పేరు పై బలి ఇవ్వుట: (సహీహ్ ముస్లిం:1978)
 • 63: కావాలని వేరే వారిని నా తండ్రి అని వాదించుట: (సహీహ్ బుఖారి 6766)
 • 64: అకారణంగా జమాత్ తో కలిసి నమాజ్ మానటం, జుమ్మా నమాజ్ మానటం – (సహీహ్ ముస్లిం : 865) (ఇబ్నెమజహ్ 793)
 • 65: తోటి ముస్లింని కాఫిర్ అని పిలువుట – (సహీహ్ బుఖారి :6103)
 • 66: తన వద్ద నీరు సరిపోయినప్పటికీ వేరే వారికి పోనివ్వకుండా ఆపుట (ముస్నద్ అహ్మద్ : 6782)
 • 67: ధర్మం లో వితండ వాదన, అనవసర వాదన (అబుదావూద్ 3597) (తిర్మిజి 2353)
 • 68: అల్లాహ్ యొక్క వ్యూహం నుండి నిర్లక్ష్యం వహించుట 7: 99/ 3:8 (తిర్మిజి :2401,2140)
 • 69: ముస్లింలకు విరుద్దంగా గూడాచారం చేయటం ( వీరి రహస్యాలు వారికి చెప్పటం)68:11 ( అబుదావూద్ : 3597)
 • 70: సహాబాను దూషించుట: (సహీహ్ బుఖారి: 3673)
 • 71 : కుట్ర,దగ : 35:43
 • 72: మైలు రాయిని, బాట సారుల గుర్తులను చెరుపుట (సహీహ్ ముస్లిం:1978)
 • 73: సవరము , విగ్ జోడించుట : (సహీహ్ బుఖారి 5931)
 • 74: అల్లాహ్ నియమించిన హద్దులను (శిక్షలను) రద్దు చేయమని వాదించుట ~ ఒక ముస్లిం లో లేని లోపము కల్పించుట ~బిదాత్ స్థాపించుటకు పోరాడుట(అబూ దావూద్ : 3597)
 • 75: బిదాత్ ని ప్రారంభించుట, అపమార్గం వైపు సందేశం ఇచ్చుట (సహీ ముస్లిం: 1017,2674)
 • 76: బంధుత్వాన్ని త్రెంచుట- 4:1(సహీహ్ ముస్లిం 2556)
 • 77: తోటి ముస్లింతో కొట్లాడుట – (బుఖారీ :48)

 • 4:31 – పెద్ద పాపాలకు దూరంగా ఉంటే చిన్న పాపాలు క్షమిస్తాను
 • 53:32 – పెద్ద పాపాలకు దూరంగా ఉండాలి
 • 42:37 – భాగ్యవంతులు పెద్ద పాపాలకు దూరంగా ఉంటారు
%d bloggers like this: