గడ్డం తప్పనిసరి అని ఏదైనా హాదీసులో చెప్పబడినదా? [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

ప్రశ్న: గడ్డం తప్పనిసరి అని ఏదైనా హాదీసులో చెప్పబడినదా? మరి సౌదీలోని చాలామంది గడ్డం ట్రిమ్మింగ్ (కత్తిరించడం) చేసుకున్నట్లు చూస్తాము. అలాగే, మక్కాలో ఇమామ్ లకు కూడా. మరి అది ఎంతవరకూ సమంజసమైనది?

[9 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)


అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం)  ఇలా చెప్పారని  అబూ హురైరా (రదియల్లాహు అన్హు) ఉల్లేఖించారు:

మీసాలను దగ్గరగా కత్తిరించండి (ట్రిమ్ చెయ్యండి) మరియు గడ్డాలు పెంచుకోండి మరియు మాజియన్లను (పర్షియన్ అగ్ని ఆరాధకులు) వ్యతిరేకించండి.” [సహీహ్ ముస్లిం # 501]

ఒక సందర్భంలో, ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం)  కిస్రా (పర్షియన్ రాజు) యొక్క రెండు [11] దూతలను స్వీకరించినప్పుడు, వారు గడ్డం తీయించుకున్నారని (షేవ్ చేసుకున్నారని) మరియు పెరిగిన మీసాలతో ఉన్నారని చూసినప్పుడు వాటిని చూడటం ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) ఇష్టపడలేదు.

ప్రవక్త  (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం)  ఇలా అన్నారు:

నీకు దీన్ని చేయమని మిమ్మల్ని ఎవరు ఆదేశించారు?” వారు ఇలా అన్నారు: “మా ప్రభువు” (వారి రాజు కిస్రా అని అర్థం)”.

అప్పుడు ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం)  ఇలా అన్నారు:

అయితే నా గడ్డం పెరగనివ్వమని మరియు మీసాలను కత్తిరించమని నా రబ్ (అల్లాహ్) నన్ను ఆదేశించాడు.” [12]

[11] కిస్రా: ఖోస్రు, పెర్షియన్ రాజు. కిస్రా అనేది సాధారణంగా పెర్షియన్ రాజుల హోదా.
[12] హదీత్ హసన్ అని రచయిత చెప్పారు:

మూలం: https://abdurrahman.org/2015/02/22/the-beard-why-sheikh-dr-muhamad-ismaaeel-dr-saleh-as-saleh/

ఇతరములు:

%d bloggers like this: