ఇతరులకు చెందిన స్థలాన్ని అన్యాయంగా ఒక జానెడు ఆక్రమించుకున్నా సరే ..

1039. హజ్రత్ అబూ సల్మా (రధి అల్లాహు అన్హు) కధనం:-

(ఒక స్థలం విషయంలో) కొందరితో నాకు తగాదా వచ్చింది. నేనీ వ్యవహారాన్ని హజ్రత్ ఆయీషా (రధి అల్లాహు అన్హ) గారి ముందు ప్రస్తావించాను. ఆమె విని ఇలా అన్నారు. ” అబూ సల్మా! స్థలాల వ్యవహారానికి దూరంగా ఉండు. ‘ఎవరైనా ఇతరులకు చెందిన స్థలాన్ని అన్యాయంగా ఒక జానెడు ఆక్రమించుకున్నా సరే (ప్రళయదినాన) అతని మెడలో  ఎడింతల భూపరిమాణం గల హారం వేయబడుతుందని’ దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) సెలవిచ్చారు.”

[సహీహ్ బుఖారీ : 46 వ ప్రకరణం – మజాలిమ్, 13 వ అధ్యాయం – ఇస్మిమన్ జలమ షయ్ అన్ మినల్ అర్జ్]

లావాదేవీల ప్రకరణం – 30 వ అధ్యాయం – బల ప్రయోగాలతో ఇతరుల భూముల్ని ఆక్రమించుకోవడం నిషిద్ధం. మహా ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) మహితోక్తులు  (Al-Loolu Wal Marjan ) vol-1. సంకలనం: ముహమ్మద్ ఫవ్వాద్ అబ్దుల్ బాఖీ, తెలుగు అనువాదం: అబుల్ ఇర్ఫాన్

Read the English version of this Hadeeth

%d bloggers like this: