ధర్మంలో కల్పితాలు, మూఢాచారాలు సృష్టించరాదు (Bidah Innovation in Islam)

ధర్మంలో కల్పితాలు, మూఢాచారాలు సృష్టించరాదనే నిషేధం గురించి ఈ ఉపన్యాసంలో ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు చాలా స్పష్టంగా, సూటీగా వివరించారు.

Listen / Download Mp3 Here (Time 20:40)

 

అల్ బిదాఅ (కల్పితాచారం) (The Innovation)

1. అల్ బిదాఅ (కల్పితాచారం)(The Novelty)بــدعـــــت –

నిర్వచనం: ‘పూర్వ కాలంలో అటువంటిదేదీ ఉనికిలో ఉన్నట్లు నిదర్శనం, ఆధారం అస్సలు లేకుండా నూతనంగా ఏదైనా క్రొత్త విషయాన్ని పుట్టించటం’ అనే ఆచరణ నుండి అల్ బిదాఅఁ (కల్పితాచారం) అనే పదం ఉత్పత్తి అయినది. ఇది అల్లాహ్ దివ్యఖుర్ఆన్ లో అల్ బఖర అధ్యాయంలోని 117 వవచనం లో చేసిన క్రింది ప్రకటనల వలే ఉన్నది. “بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ” – దివ్యవచనపు భావం యొక్క అనువాదం – {భూమ్యాకాశాల (స్వర్గాల) ముఖ్యారంభం ఆయనకే చెందును}, దీని భావం ఏమిటంటే, పూర్వనిదర్శనాలేవి లేకుండానే సృష్టించగలిగిన ఆయనే వీటి సృష్టికారకుడు. ఇదే విషయాన్ని దివ్యఖుర్ఆన్ లో అల్ అహ్ఖాఫ్ అధ్యాయంలోని 9వ వచనంలో అల్లాహ్ ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు, “قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنْ الرُّسُلِ” – దివ్యవచనపు భావం యొక్క అనువాదం – {ప్రకటించు(ఓ ముహమ్మద్ ): “నేను ప్రవక్తల మధ్య నూతన, వింతైన చోద్యమైన, ఎన్నడూ విననికనని సిద్ధాంతాలను తెచ్చేవాడిని కాను} అంటే అల్లాహ్ నుండి దివ్యసందేశాన్ని తెచ్చిన వారిలో నేనే మొదటి వాడిని కాను, కాని నాకు పూర్వం కూడా అనేక మంది సందేశహరులు వచ్చారు. అనే అల్లాహ్ యొక్క ప్రకటనను ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం తెలిపారు.

కల్పితాచారం (అల్ బిదాఅ) రెండు రకాలుగా విభజింపబడినది:

1)  అలవాట్లలో నూతన కల్పితాలు – అనువతించబడినది.
2)  ధర్మంలో నూతన కల్పితాలు – నిషేధించబడినది.

మరల రెండు రకాలు

A) పలుకులలో సైద్ధాంతిక కల్పితాలు
B) ఆరాధనలలో కల్పితాలు – నాలుగు తరగతులుగా విభజింపబడినది.

  • i)    మొదటి తరగతి – ఆరాధనల మూలాధారంలో కల్పితం.
  • ii)    రెండో తరగతి – ఆరాధనలను హెచ్చించే కల్పితం.
  • iii)  మూడో తరగతి – ఆరాధనల పద్ధతిలో కల్పితం.
  • iv)   నాలుగో తరగతి – ఆరాధనా సమయంలో కల్పితం.

ఒక్కో రకాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలిద్దాం.

1) అలవాట్లలో కల్పితం, ఇది అనుమతించబడిని. ఉదాహరణకు – నూతన వస్తువులను కనిపెట్టడం, ఇది ఇస్లాం ధర్మంలో అనువతించబడినది. ‘నిషేధించబడినది’ అనే స్పష్టమైన సాక్ష్యాధారాలు లేని అలవాట్లన్నీ అనుమతించబడినవే – అనేది ఇస్లాం ధర్మంలోని మౌలిక నియమం, ప్రాథమిక నిబంధన.

2) ధర్మంలో కల్పితం, ఇస్లాం ధర్మపు ప్రాథమిక  నియమాల కారణంగా ఇది నిషేధించబడినది. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం  ఇలా ఆదేశించారు, “من أحدث في أمرنا” – అనువాదం – “సరైన ప్రమాణిక కారణం లేకుండానే, మా వ్యవహారాలలో (అల్లాహ్ పంపిన ఇస్లామీయ జీవన విధానంలో) నూతన కల్పితాలను కనిపెట్టే వారు తిరస్కరించబడతారు

ధర్మంలోఅల్బిదాఅ (కల్పితాలు) అనేదిమరలరెండురకాలుగావిభజింపబడినదిమొదటిదిపలుకులలో సైద్ధాంతిక కల్పితాలుకల్పించటం, రెండోదిఆరాధనలలోనూతనకల్పితాలుకల్పించటం.

A) మొదటివిభాగం: పలుకులలో సైద్ధాంతికపరమైన కల్పితాలు కల్పించటం, జహ్మియాహ్, ముతజిలాహ్, రాఫిదాహ్ మొదలైన పలుకులలో మరియు దైవవిశ్వాసంలో దారి తప్పిన అనేక తరగతులు. ఉదాహరణకు – దివ్యఖుర్ఆన్ అల్లాహ్ యొక్క సృష్టి అనే ప్రకటన.

B) రెండోవిభాగం: ఆరాధనలలో కల్పితాలు, అల్లాహ్ తెలిపిన పద్ధతిలో కాకుండా వేరే పద్ధతిలో ఆరాధించటం. ఇది నాలుగు తరగతులుగా విభజింపబడినది:

i) మొదటితరగతి: ఆరాధనల మూలాధారంలో కల్పితం, అంటే అసలు ఇస్లామీయ షరియత్ (ధర్మశాస్త్రం)లో లేని నూతన ఆరాధనలను తీసుకరావటం. ఉదాహరణకు – ఇస్లామీయ మూలాధారాలలో ఎక్కడా అస్సలు ప్రస్తావించని నూతన ఆరాధనలను కల్పించటం, మీలాదున్నబీ వంటి పండగలను జరపటం… మొదలైనవి.

ii) రెండోతరగతి: ఆరాధనలను హెచ్చించటం – అల్లాహ్ ఆదేశించిన కొన్ని ప్రత్యేక ఆరాధనలలో అదనపు విషయాలను చేర్చటం, జొహర్ లేక అసర్ నమాజులోని నాలుగు రకాతులకు అదనంగా ఐదవ రకాతును చేర్చటం.

iii) మూడోతరగతి: ఆరాధనల పద్ధతిలో కల్పితం – అల్లాహ్ ఆదేశించిన ఆరాధనా పద్ధతులలో నూతన కల్పితాలు చేర్చటం. అంటే అల్లాహ్ తెలిపిన పద్ధతిలో కాకుండా వేరే క్రొత్త పద్ధతులలో ఆరాధించటం. గుంపుగా చేరి, లయబద్ధమైన రాగాలలో అల్లాహ్ ను స్తుతించడం, లేదా ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం  యొక్క సున్నత్ లకు విరుద్ధమైన పద్ధతిలో, ఏవైనా ఆరాధనలను స్వయంగా తనకే భారమయ్యేటంతటి తీవ్రంగా ఆచరించటం.

iv) నాలుగోతరగతి: ఆరాధనా సమయంలో కల్పితం. ఏవైనా ప్రత్యేక ఆరాధనలకు, అల్లాహ్ ఏనాడూ కేటాయించని ఆరాధనా సమయాలను కల్పించడం, ఉదాహరణకు – షాబాన్ నెల 15వ తేదీ దినాన్ని ఉపవాసం దినంగా, రాత్రిని ప్రార్థనల రాత్రిగా పరిగణించడం. ఎందుకంటే, ఉపవాసం ఉండటం మరియు రాత్రి ప్రార్థనలు చేయటం అనేది ఇస్లాం ధర్మపరంగా అనుమతింపబడినవే కాని వాటికోసం ఒక ప్రత్యేకమైన తేదీ మరియు సమయం కేటాయించడానికి స్పష్టమైన సాక్ష్యాధారాలు కావలసి ఉంటుంది.

ఇస్లాంలోఅన్నిరకాలనూతనకల్పితాలుతీసుకురావటంగురించినఅంతర్జాతీయధర్మశాసనం:

ఇస్లాం ధర్మంలోని ప్రతి నూతన కల్పితం నిషేధించబడినది మరియు అది తప్పుడు దారి వైపుకు తీసుకు వెళ్తుంది. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం  ఇలా ప్రకటించారు, “وإياكم ومحدثات الأمور” – అనువాదం – “(ఇస్లాం ధర్మంలో) నూతన పోకడల గురించి, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి, ఎందుకంటే ప్రతి నూతన పోకడ ఒక బిదాఅ (కల్పితం) మరియు ప్రతి బిదాఅ ఒక తప్పుడు మార్గం మరియు ప్రతి తప్పుడు మార్గం నరకాగ్నికి చేర్చుతుంది”. ఇంకా వారు సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం  ఇలా తెలిపారు, “من عمل عملا” – అనువాదం – “సరైన ప్రమాణిక కారణం లేకుండానే, మా వ్యవహారాలలో (అల్లాహ్ పంపిన ఇస్లామీయ జీవన విధానంలో) నూతన కల్పితాలను కనిపెట్టిన వారెవరైనా సరే తిరస్కరించబడతారు

ఇస్లాం ధర్మంలో క్రొత్తగా కనిపెట్టబడిన ప్రతి విషయం ఒక బిదాఅ (కల్పితం) అని మరియు ప్రతి కల్పితం స్వీకరించబడని ఒక తప్పుడు మార్గం అని ఈ రెండు హదీథ్ లు తెలుపుతున్నాయి. అంటే ఆరాధనలలో లేదా సిద్ధాంతాలలో నూతన పోకడలు, కల్పితాలు తీసుకురావటం నిషేధించబడినది. ఇంకా వాటి నిషేధం ఆయా కల్పితాల రకాలను బట్టి మార్పు చెందుతుంది. వాస్తవానికి వాటిలో కొన్ని, స్పష్టమైన అవిశ్వాసానికి చెందినవి. ఉదాహరణకు – సమాధుల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేయటం ద్వారా ఆయా పుణ్యపురుషులకు దగ్గరవటానికి ప్రయత్నించటం లేక వారిని సహాయం అర్థించటం లేక బలి ఇవ్వటం లేక మొక్కుబడులు చెల్లించడం మొదలైనవి. ఇంకా జహ్మియా లేక ముతాజిలాహ్ ప్రజలు చేస్తున్న ప్రకటనలు, సమాధులపై గోరీల వంటి కట్టడాలు, అక్కడ చేసే  ఆరాధనలు. ఇంతేగాక, ఇతర కల్పితాలు సైద్ధాంతిక అవిధేయతగా పరిగణించబడతాయి. ఉదాహరణకు – ఇస్లామీయ ధర్మ సాక్ష్యాధారాలకు విరుద్ధమైన అల్ ఖవారిజ్ లేక అల్ ఖదరియ్యా లేక అల్ ముర్జియ ప్రజల ప్రకటనలు మరియు సిద్ధాంతాలు. ఏదేమైనప్పటికీ, వాటిలో కొన్ని కల్పితాలు అల్లాహ్ యొక్క అవిధేయతకు చెందుతాయి. ఉదాహరణకు – మండుటెండలలో బయట నమాజు చేయటం మరియు మండుటెండలో ఉపవాసంతో బయటే గడపటం లేదా కామకోరికలు తగ్గించుకోవటానికి శస్త్ర చికిత్స ద్వారా వృషణాలు తీసివెయ్యడం లేదా పనిచెయ్యకుండా చేయటం.

ముఖ్యసూచనలు:

ఎవరైతే కల్పితాలను మంచి కల్పితాలు మరియు చెడు కల్పితాలని విభజించేవారు పొరబడుతున్నారు. ఇంకా వారు ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం  యొక్క ఈ హదీథ్ కు విరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు – “فإن كل بدعة ضلالة” – అనువాదం – “ప్రతి నూతన కల్పితం ఒక తప్పుడు మార్గం”, కాబట్టి, అన్ని రకాల నూతన కల్పితాలను ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం  తప్పుడు మార్గాలుగా పరిగణించెను. కాని కొంత మంది ప్రజలు కల్పితాలలో కొన్ని మంచివి కూడా ఉంటాయని దావా చేయుచున్నారు. ప్రముఖ ఇస్లామీయ పండితుడు హాఫిజ్ ఇబ్నె రజబ్ ఇలా తెలిపారు, “ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం  యొక్క “كل بدعة ضلالة” – అనువాదం – “ప్రతి నూతన కల్పితం ఒక తప్పుడు మార్గం” అనేవి క్లుప్తమైన వారి నోటి పలుకులు, కాని భావంలో చాలా విశాలమైనవి, విస్తారమైనవి. ఇంకా ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహుఅలైహివసల్లం  ఉపదేశించిన ఇస్లామీయ ములసిద్ధాంతాలలో ఎటువంటి మినహాయింపూ లేదు. అలాగే వారి “من أحدث في أمرنا” – “ఎవరైతే ఏదైనా నూతన కల్పితం కనిబెడతారో” అనే దానికీ మంచి కల్పితం లేదై చెడు కల్పితం అనబడే విభజనా లేదు మరియు దానిలో ఒకదానికి ఎటువంటి మినహాయింపూ లేదు. కాబట్టి, ఎవరైనా నిరాధారమైన  మరియు నిరూపించబడలేని, నూతన కల్పితాలను, పోకడలను ఇస్లాం ధర్మంలో భాగంగా క్రొత్తగా చేర్చేతే,  అలాంటి వారు తప్పుడు మార్గం చూపుతున్నారని గ్రహించవలెను. సైద్ధాంతిక పరమైనది అయినా, లేక మాటల్లో – చేతల్లోనిది అయినా,  బహిర్గతమైనది అయినా లేక అంతర్గతమైనది అయినా – ఇలాంటి వారి వాదలను ఇస్లాం ధర్మం ఒప్పుకోదు. వారు.”

ఇంకా ముందుకు పోతే, ఇలాంటి ప్రజల దగ్గర “మంచి కల్పితం” అనే దానిని నిరూపించటానికి ఎలాంటి సాక్ష్యాధారాలు లేవు. ఒక్క ఉమర్ బిన్ ఖత్తాబ్ రదియల్లాహు అన్హు తరావీహ్ (రమాదాన్ నెల రాత్రులలో చేసే ప్రత్యేక ఐచ్ఛిక, స్వచ్ఛంద నమాజులు) గురించి “ఏమి మంచి కల్పితం” అనే ప్రకటన తప్ప.

అంతేకాకుండా, ఇస్లాం ధర్మంలో అనేక క్రొత్త విషయాలు చోటు చేసుకున్నాయని కూడా వారు అంటుంటారు. అటువంటి వాటిని ముందు తరాల పుణ్యపురుషులు (ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం  మరణించిన తర్వాతి మొదటి మూడు శతాబ్దాలలో నివసించిన ఉత్తమ పురుషులు) ఎవ్వరూ నిరాకరించలేదని వాదిస్తుంటారు. వాటికి కొన్ని ఉదాహరణలు: దివ్యఖుర్ఆన్ ను ఒక గ్రంథరూపంలో జమచేయటం, హదీథ్ లను నమోదు చేయటం వంటివి.

వాస్తవంలో వీటికి ఇస్లాం ధర్మంలో ఆధారాలున్నాయి. కాబట్టి అవి నూతన పోకడలు, కల్పితాల క్రిందికి రావు. ఉమర్ బిన్ ఖత్తాబ్ రదియల్లాహు అన్హు చేసిన తరావీహ్ ల ప్రకటన విషయంలో – ఆయన ఉద్ధేశం పూర్తిగా భాషాపరమైనదే కాని ధర్మసంబంధమైనది కాదు. నిజానికి, నూతన కల్పితాలు నిరూపించుకోవటానికి ఇస్లాం ధర్మంలో ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు, అవకాశాలు లేవు.

ఇంకా, దివ్యఖుర్ఆన్ ను ఒక గ్రంథరూపంలో జమచేయటం అనే దానికి ఇస్లాం ధర్మంలో ఆధారాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం  తన సహచరులలో కొందరిని, అవతరించిన ఆయత్ (వచనా) లను వ్రాయమని ఆదేశించేవారు. అలా వేర్వేరుగా వ్రాయబడిన విభిన్న పత్రాలను సహచరులు జమ చేసి, ఒక గ్రంథరూపంలో భద్రపరచారు. అలాగే, ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం  తన సహచరలతో మూడు సార్లు తరావీహ్ (రమదాన్ నెలలో ప్రత్యేకంగా చేసే రాత్రి పూట అదనపు నమాజులు) నమాజులు చేసారు. ఆ తర్వాత, తరావీహ్ నమాజు ప్రజలపై  తప్పని సరి అయిపోతుందేమో అనే భావంతో, దానిని కొనసాగించలేదు.

కాని, ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం  కాలంలో సహచరులు ఎవరికి వారే, ఇమాం లేకుండానే తరావీహ్ నమాజు చదివివేరు. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం  మరణం తర్వాత ఉమర్ బిన్ ఖత్తాబ్ రదియల్లాహు అన్హు ప్రజలను ఒక ఇమాం వెనుక జమచేసి, ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం  చదివించినట్లుగా తరావీహ్ నమాజు చదివించెను. కాబట్టి, ఇది ఖచ్చితంగా ఇస్లాం ధర్మంలో ప్రవేశ పెట్టబడిన నూతన కల్పితం అస్సలు కాజాలదు.

హదీథ్ లను నమోదు చేయటం గురించి, ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం  ఒక్కోసారి అనుమతి కోరిన తన సహచరులలో కొందరికి హదీథ్ లు వ్రాయటానికి అనుమతి ఇచ్చేవారు. నిజానికి, అటువంటి అనుమతి సహచరులందరికీ ఇవ్వకపోవటానికి కారణం, ప్రజలు హదీథ్ ఉపదేశాల మరియు ఖుర్ఆన్ ఆయత్ (ప్రవచనాలు) ల మధ్య కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదనే ఆయన అభిప్రాయం. కాబట్టి, ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం  మరణం తర్వాత ఈ కారణం యొక్క అవసరం లేకుండా పోయినది. ఎందుకంటే ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం  యొక్క మరణం కంటే ముందు, ఖుర్ఆన్ ఆయత్ (ప్రవచనాలు) కూలంకషంగా పరీక్షించబడినాయి, తనిఖీ చేయబడినాయి మరియు సరిచూడ బడినాయి.

కాబట్టి, ముస్లింలు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం  హదీథ్ (ఉల్లేఖన) లను కాలక్రమంలో నశించిపోకుండా, భద్రపరచాలనే ఉద్దేశ్యంతో నమోదు చేశారు. అల్లాహ్ యొక్క అంతిమ దివ్యసందేశాన్ని (ఖుర్ఆన్) మరియు అంతిమ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం  యొక్క ఉల్లేఖనలను మూర్ఖులు, అజ్ఞానులు నష్టం కలుగజేయకుండా భద్రపరచిన అలాంటి గొప్ప ముస్లిం పండితులకు అల్లాహ్ అనేక దీవెనలు ప్రసాదించుగాక.

నేడు ఎక్కువగా కనబడుతున్న కొన్ని నూతన కల్పితాలు:

1)ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం  యొక్క జన్మదినం జరపటం.

2)అల్లాహ్ ను ఆరాధనలలో మరియు అల్లాహ్ కు సన్నిహితమవటంలో నూతన పోకడలు కల్పించటం

నేటి రోజులలో అనేక నూతన కల్పితాలు కనబడుతున్నాయి. ఎందుకంటే ప్రజలలో సరైన జ్ఞానం తగ్గిపోయినది. మరియు ఎవరైతే అల్లాహ్ ను ఆరాధిస్తున్నారో, వారు ఇలాంటి నూతన పోకడలను అల్లాహ్ ఆదేశాలుగా భావిస్తున్నారు. అంతేకాక దైవారాధనలలో మరియు అలవాట్లలో అవిశ్వాసులను అనుసరించే వారు వ్యాపిస్తున్నారు. ఈ రాబోయే పరిస్థితిని ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం  ఒక హదీథ్ లో ఇలా వివరించారు, “لتتبعن سنن من كان قبلكم” – అనువాదం – మీ పూర్వికులు తప్పుదోవ పట్టిన విధంగానే మీరు కూడా తప్పుదోవ పడతారు”.

రబి అల్ అవ్వల్ నెలలో (ఇస్లామీయ కాలెండరులోని మూడవ నెలలో) ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క జన్మదినాన్ని (మీలాదున్నబీ) జరుపుకోవటం:

నిజానికి, ఇది క్రైస్తవులు జరుపుకునే ‘క్రిష్టమస్’ అనే పండుగను పోలి ఉన్నది; అజ్ఞాన ముస్లింలు మరియు తప్పుదోవ పట్టిన ముస్లిం పండితులు రబి అల్ అవ్వల్ నెలలో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం  యొక్క జన్మదినాన్ని ప్రతి సంవత్సరం జరుపుకుంటున్నారు. కొంతమంది ఈ పండుగను మస్జిద్ లలో జరుపు కుంటున్నారు మరి కొందరు తమ ఇళ్ళల్లో లేదా ప్రత్యేకంగా అలంకరించిన ప్రదేశాలలో జరుపు కుంటున్నారు. క్రైస్తవులు జరుపుకునే క్రిష్టమస్ అనే కల్పితం వంటి ఈ ముస్లిం ల నూతన కల్పిత ఉత్సవాలలో అనేక మంది ప్రజలు హాజరు అవుతున్నారు.

ఇస్లాం ధర్మంలో ఇది నూతన కల్పితంగా పుట్టడటమే కాకుండా, ఇటువంటి పండుగలలో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం  ను మితిమీరి స్తుతించే అనేక కవితాగానాలు, ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం  ను సహాయం కోసం అర్థించటం మొదలైన అనేక విధాల బహుదైవారాధన పద్ధతులు, అసహ్యకరమైన పద్ధతులు కూడా చోటు చేసుకున్నాయి. అయితే ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం  స్వయంగా ఇలాంటి వాటిని నిషేధించెను. “لا تطروني” – అనువాదం – “మర్యం కుమారుడైన జీసస్ (అలైహిస్సలాం)ను హద్దుమీరి స్తుతించినట్లుగా మీరు నన్ను స్తుతించవద్దు, కాని నన్ను అల్లాహ్ యొక్క దాసుడు అని మరియు అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త అని మాత్రమే పిలవ వలెను.”

ఇటువంటి ప్రజలు, ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం  స్వయంగా డప్పులతో మరియు ఇతర సూఫీలు వాడే సంగీత పరికరాలతో,  చెవుల కింపైన మరియు మృదుమధురమైన పాటలతో కూడిన ఆ జన్మదిన పండుగలకు హాజరవుతారని అపోహ పడుతున్నారు. అంతే కాకుండా, ఇటువంటి పండుగలలో స్త్రీపురుషులు కలిసి ఒకే చోట ఉండటం వలన దుర్బుద్ధి పుట్టి, వ్యభిచారానికి దారితీసే అవకాశాలుంటాయి. నిజానికి ఇటువంటిదేదీ జరగక, కేవలం ఉత్సాహంగా, ఆనందంగా ఇటువంటి పండుగలను జరుపుకున్నా కూడా ఇలా చేయటమనేది ఒక నూతన కల్పితమనే విషయాన్ని త్రోసిపుచ్చదు. ప్రతి నూతన కల్పితం చెడు మార్గం వైపునకు దారితీస్తుంది. అంతేకాక, పైన తెలిపిన చెడు సంప్రదాయాలకు, పాపపు పనులకు ఇది ఒక అనివార్యమైన మార్గంగా మారుతుంది.

అల్లాహ్ యొక్క అంతిమ సందేశంలో (ఖుర్ఆన్), అల్లాహ్ యొక్క అంతిమ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం మరియు  ఉత్తమమైన మొదటి మూడు శతాబ్దాలలోని పుణ్యపురుషుల ఆచరణలలో ఎక్కడా కనిపించక పోవటం వలన ఇది బిదాఅ (నూతన కల్పితం) అయినది. అయితే, ఎలాగోలా ఇది నాలుగవ శతాబ్దంలో ఫాతిమీ సామ్రాజ్య కాలంలో మొదలైనది.

అల్ ఇమాం అబు హఫ్స్ తాజుద్దీన్ అల్ ఫాకిహనీ ఇలా తెలుపారు, “తాము కూడా అనుసరించటానికి, కొంత మంది మంచి వ్యక్తులు మాటిమాటికీ నన్ను రబి అల్ అవ్వల్ లో కొంతమంది ఒకచోట గుమిగూడి చేసే అల్ మౌలిద్ (పుట్టినరోజు) అనే ఉత్సవానికి ఇస్లాం ధర్మంలో ఏదైనా ఆధారమున్నదా, లేదా? అని ప్రశ్నించారు. వారు ఆ ప్రశ్నను ప్రత్యేకమైన పద్ధతిలో తమకు అనుకూలమైన జవాబు రాబట్టాలనే సంకల్పంతో మాటిమాటికీ అడిగేవారు. అప్పుడు నేను కేవలం అల్లాహ్ యొక్క శుభాశీస్సులనే ఆశిస్తూ, వారితో ఇలా పలికాను, ‘దివ్యఖుర్ఆన్ మరియు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం  యొక్క సున్నత్ లలో మౌలిద్ (పుట్టినరోజు) గురించి నాకు ఎటువంటి ఆధారాలు దొరకలేదు మరియు సరైన ధర్మజ్ఞానం కలిగిన ప్రసిద్ధ ఇస్లామీయ పండితులు ఎవ్వరూ ఇలాంటి ఉత్సవాలు, పండుగలు చేయలేదు. కాబట్టి, ఖచ్చితంగా అసత్యపరులు మొదలు పెట్టిన ఒక నూతన కల్పితమిది.

షేఖ్ అల్ ఇస్లాం ఇబ్నె తైమియా ఇలా తెలిపారు “మరియు ప్రజలు క్రైస్తవులను అనుసరిస్తూ లేక ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పై తమ మితిమీరిన ప్రేమాభిమానాలను ప్రదర్శించటానికి, ఆయన జన్మతేదీలో ఉన్న భేదాభిప్రాయాలను దాచిపెట్టి, మీలాదున్నబీని,  ఒక పండుగగా జరపటం అనేది ఒక నూతన కల్పితం.  వాస్తవానికి, మన ప్రాచీన పుణ్యపురుషులు దాని ఉనికినే గుర్తించలేదు. ఒకవేళ ఇది ఒక స్వచ్ఛమైన మంచి పని అని వారు భావించి ఉన్నట్లయితే, దీనిని వారు తప్పకుండా చేసేవారు. ఎందుకంటే, పుణ్యాలు సంపాదించటంలో వారు చూపిన ఆసక్తి, ఆతృత, కుతూహలం ఇంకెవ్వరూ చూపలేరు.

వాస్తవానికి, వారు (మొదటి మూడు తరాల వారు) తమ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పై  అధికంగా ప్రేమాభిమానాలు చూపేవారు మరియు పుణ్యకార్యాలు చేయటానకి ప్రాధాన్యత నిచ్చేవారు. నిజానికి, ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహుఅలైహివసల్లం  ను అనుసరించటం మరియు విధేయత చూపటం మొదలైన అనుమతింపబడిన పనుల ద్వారానే ఆయనపై ప్రేమాభిమానాలు ప్రదర్శించగలం అనే విషయాన్ని వారు గ్రహించారు. వారు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం  పై గల తమ ప్రేమాభిమానాలను ఆయన ఆదేశాలను బహిరంగంగా మరియు అంతర్గంతంగా శిరసావహించేవారు,  సున్నత్ లను పున:స్థాపించటానికి ప్రయత్నించేవారు, ఆయన సందేశాన్ని సాధ్యమైనంత వరకు వ్యాపింపజేసేవారు, మనస్పూర్తిగా దీనికోసం అవసరమైతే మాటలతోమరియు చేతలతో పోరాటం చేయటానికి కూడా వెనుకాడే వారు కాదు.

ఆరంభంలో ఇస్లాం స్వీకరించిన వారు, మక్కా వదిలి మదీనాకు వలస పోయిన ముహాజిర్ లు, మక్కా నుండి వలస వచ్చిన వారికి పూర్తి సహాయసహకారాలందించిన అన్సారులు, ఇంకా ఎవరైతే ఆయనను ఖచ్చితంగా అనుసరించేవారో (దైవవిశ్వాసంలో) వారు, పాటించిన సరైన పద్ధతి.

ఇటువంటి జన్మదిన వేడుకలు (మీలాదున్నబీ) వంటివి తర్వాత తర్వాత పుణ్యపురుషుల, ఔలియాల, ఇమాంల జన్మదిన వేడుకలు, ఉరుసులు జరుపుకునే ఆచారంగా మారిపోయినవి. ఈ విధంగా ఇఅల్ బిదాఅఁ (నూతన కల్పితా) లను ఖండిస్తూ, అనేక వ్యాసాలు వ్రాయబడినవి. ఇలా ఇస్లాం ధర్మంలో ఒక పెద్ద దుష్టాచారానికి మార్గం ఏర్పడినది.

అల్లాహ్ యొక్క ఆరాధనలలో మరియు అల్లాహ్ కు దగ్గరవటానికి ప్రయత్నించటంలో నూతన కల్పితాలు:

ఈనాడు ఆరాధనలలో, ప్రార్థనలలో అనేక నూతన కల్పితాలు కనబడుతున్నాయి. నిజానికి, ఆరాధనలకు ముఖ్యాధారం సరైన ప్రామాణికత. కాబట్టి అంత తేలికగా ఆరాధనలను సరైన ప్రామాణికత, సాక్ష్యాధారాలు లేకుండా చట్టబద్ధం కాకూడదు. ఇంకా, వేటికైతే సాక్ష్యాధారలు ఉండవో, అవి ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం  యొక్క ఆచారవ్యవహారాలకు విరుద్ధంగా తీసుకు వచ్చిన నూతన కల్పితాలని గ్రహించవలెను. ఒక హదీథ్ లో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం  ఇలా ఉపదేశించారు –  “من عمل عملا” – అనువాదం – “సరైన ప్రమాణిక కారణం లేకుండానే, మా వ్యవహారాలలో (అల్లాహ్ పంపిన ఇస్లామీయ జీవన విధానంలో) నూతన కల్పితాలను కనిపెట్టిన వారెవరైనా సరే తిరస్కరించబడతారు

సరైన సాక్ష్యాధారాలు లేకుండా, ప్రజలు ఆచరిస్తున్న ఆరాధనలు అనేకం ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్ని:

నమాజు చేయటానికి ముందు బిగ్గరగా తన సంకల్పాన్ని ప్రకటించటం, ఉదాహరణకు, ‘అల్లాహ్ కోసం నేను ఫలానా ఫలానా నమాజు చేయటానికి సంకల్పం చేసుకున్నాను’ అనేది మనకు ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం  యొక్క సున్నత్ లలో ఎక్కడా కనబడపోక పోవటం వలన ఇది ఒక నూతన కల్పితం. అంతే కాక, అల్లాహ్ యొక్క ఈ ప్రకటన, “قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ” – అనువాదం {ప్రకటించు (ఓ ముహమ్మద్ ^): “ఏమిటీ! మీ ధర్మం గురించి అల్లాహ్ నే ఆదేశించాలనుకుంటున్నావా? కాని, భూమ్యాకాశాల మధ్యలో ఉన్నది అల్లాహ్ కు సంపూర్ణంగా తెలుసు: ప్రతిదాని గురించి ఆయన సంపూర్ణజ్ఞానం కలిగి ఉన్నాడు}.

నిజానికి, సంకల్పం అనేది మనస్సులో వెలువడేది, ఎందుకంటే మనస్సు (హృదయం) యొక్క పనులలో అదొకటి, కాని అది నాలుక పని కాదు. అలాగే, నమాజు తర్వాత గుంపుగా, పబ్లిక్ గా  దుఆ చేయటం.ఎందుకంటే, ప్రతి ఒక్కరూ, స్వయంగా దుఆ చేయవలసి ఉన్నది గాని గుంపుగా కాదు.

అలాగే ఇంకో నూతన కల్పితం  – కొన్ని సందర్భాలలో దుఆ చేసిన (వేడుకున్న) తర్వాత ప్రత్యేకంగా సూరహ్ ఫాతిహా పఠించటం. (సహాయం కోసం అల్లాహ్ ను ప్రార్థించటం) మరియు చనిపోయిన వారి కోసం సమర్పించటం. ఇంకా ఉత్తర క్రియలు (మరణానంతరం పాటించే ఆచారాలు), ప్రజలకు విందు భోజనాలు పెట్టడం మరియు అక్కడ ఖుర్ఆన్ పఠించడానికి ఎవరినైనా నియమించడం వంటివి నూతనంగా కనిపెట్టిన ఆచారాలు. అంతేకాక, అలాంటి ఆచారాలు చనిపోయిన వారికి ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయని వారు నమ్ముతున్నారు. కాని అలా చేయమని అల్లాహ్ ఏనాడూ ఆదేశించక పోవటం వలన, అది ఒక దారి తప్పిన నూతన కల్పితం.

అలాగే, మరికొన్ని దారి తప్పిన నూతన కల్పిత ఆచారాలు – అల్ ఇస్రా వల్ మేరాజ్ మరియు అల్ హిజ్రాహ్ అన్నబవీయహ్ (ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం మక్కా నుండి మదీనాకు వలస పోయిన రోజు) నాడు పండుగలు చేయటం. ఇవి కూడా సరైన సాక్ష్యాధారాలు లేని ఇస్లాం ధర్మంలో క్రొత్తగా కనిపెట్టబడిన కల్పిత ఆచారాలు. ఇంకా, కొంతమంది అల్ ఉమ్రా అర్రజబీయహ్ అనే పేరుతో రజబ్ (ఇస్లామీయ కాలెండరులోని 7వ నెల) నెలలో ఉమ్రా (ప్రత్యేక పద్ధతిలో మక్కా యాత్ర) చేయటం కూడా అలాంటి నూతన కల్పిత ఆచారమే.   నిజానికి, ఈ నెలలో ప్రత్యేకమైన పద్ధతిలో జరప వలసిన ఆరాధనలు ఏమీ లేవు.

ఇంకొన్ని నూతనంగా కనిపెట్టబడిన కల్పితా ఆచారాలలో అల్లాహ్ ఆదేశించిన ప్రార్థనా సూక్తులు, పద్ధతులు మరియు సమయాలకు బద్ధవిరుద్ధమైన పద్ధతులలోని సూఫీ ప్రార్థనలు కూడా వస్తాయి.

అలాంటిదే ఇంకో బిదాఅఁ (నూతన కల్పితం) షాబాన్ (ఇస్లామీయ కాలెండరు లోని 8వ నెల) 15వ తేదీని ప్రత్యేక మైన దినంగా భావించి, ఆ రోజున ఉపవాసం ఉండటం మరియు ఆ రాత్రి జాగరణ చేస్తూ, ఆరాధనలు చేయటం కూడా ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం యొక్క సున్నత్ లలో ఎక్కడా నమోదు చేయబడలేదు.

అలాంటివే మరికొన్ని బిదాఅఁలు (నూతన కల్పితం) పుణ్యపురుషుల సమాధులపై కట్టఢాలు, అక్కడ ప్రార్థనల చేసే ప్రాంతాలుగా మార్చడం, వాటిని దర్శించి ఆ మృతులను సహాయం అర్థించటం వంటి బహుదైవారాధన పనులు ఆచరించడం, ఇంకా మహిళులను కూడా దర్శనానికి అనుమతి ఇవ్వడం (అలా మాటిమాటికి మహిళలు సమాధులను సందర్శించటం నిషేధించబడినది) వంటివి.

చివరిగా:

బిదాఅఁలను (నూతన కల్పితాచారాలను) మనం అవిశ్వాసుల సందేశం గా చెప్పవచ్చును. ఇవి మన ఇస్లామీయ ధర్మంలో క్రొత్తగా చేరిన పోకడలు. అటువంటి వాటిని ఆచరించమని అల్లాహ్ గాని లేదా ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం గాని ఆదేశించలేదు. వాస్తవానికి, బిదాఅఁ అనేది ఘోరమైన మహాపాపాల కంటే నీచమైనది. వీటి వలన షైతాన్ సంతోషపడతాడు. ఎందుకంటే, పాపాత్ముడికి తను చేసేది పాపాం అని తెలుస్తుంది, తర్వాత ఎప్పుడైనా మంచి మార్గంలోనికి రావాలని తలంచినప్పుడు, పశ్చాత్తాప పడి క్షమాభిక్ష వేడుకుంటాడు. కాని బిదాఅఁ (నూతన కల్పితాచారలలో) మునిగి ఉన్నవాడికి తను చేస్తున్న అస్వీకారపు పనిని కూడా అల్లాహ్ కు చేరువయ్యే ఒక విధమైన ఆరాధనగానే నమ్మటం వలన, అతడు అస్సలు పశ్చాత్తాప పడక పోవటానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతే కాక, అటువంటి వారు  సమాజంలో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం యొక్క సున్నత్ లను సర్వనాశనం చేస్తు, క్రొత్త క్రొత్త ఆచారవ్యవహారాలను తెచ్చిన వారువుతారు. అటువంటి వారు సమాజపు బహిష్కరణకు అర్హులవు తారు.

కాబట్టి, బిదాఅఁ (నూతన కల్పితాచారములు) ప్రజలను అల్లాహ్ కు దూరం చేస్తాయి. అల్లాహ్ యొక్క ఆగ్రహానికి మరియు కఠిన శిక్షకు గురి చేస్తాయి. మనస్సులో తప్పుడు దారిని, దుష్టత్వాన్ని మరియు లంచగొండితనాన్ని నాటుతాయి.

%d bloggers like this: