హరమైన్ షరీఫైన్ (మక్కా, మదీనాల) మహత్యాలు | జాదుల్ ఖతీబ్

 [డౌన్ లోడ్ PDF]

ఖుత్బా యందలి ముఖ్యాంశాలు 

[1] మక్కా ముకర్రమ మహత్యాలు 
[2] మదీనా మునవ్వర మహత్యాలు 

మొదటి ఖుత్బా 

ఇస్లామీయ సోదరులారా! 

ఎందరో అదృష్టవంతులు ఈ రోజుల్లో బైతుల్లాహ్ హజ్ (అల్లాహ్ గృహం సందర్శన) యాత్రను పురస్కరించుకొని బిజీగా వున్నారు. అల్లాహ్ వారందరికీ మరియు మనందరికీ ఆమోదయోగ్యమయ్యే హజ్ ను అనుగ్రహించుగాక! మరియు మాటిమాటికి (పలుసార్లు) హరమైన షరీఫైన్ (మక్కా, మదీనాల) సందర్శన అవకాశాన్ని కలిగించుగాక! ఆమీన్!! 

నేటి ఖుత్బాలో ఇన్షా అల్లాహ్ మేము హరమైన షరీఫైన్ల కొన్ని మహత్యాలు వివరిస్తాం. కాగా, రాబోయే శుక్రవారం ఖుత్బాలో హజ్ విధిత్వము, దాని మహత్యాలు, విశేషాలను క్షుణ్ణంగా వివరిస్తాం. 

అన్నిటి కన్నా ముందుగా మేము పవిత్ర మక్కా పట్టణ మహత్యాలను గురించి వివరిస్తాం. ఎందుకంటే, హజ్ యాత్రలోని ఆచారాలన్నీ మక్కా ముకర్రమ లోనే ఆచరించబడతాయి. పవిత్ర మక్కా పట్టణం యావత్ భూభాగంలో అన్నిటికన్నా శ్రేష్ఠమైన పట్టణం. ఈ పట్టణమే అల్లాహు కు అన్నిటికన్నా ప్రియ మైనది. అందుకే అల్లాహ్, అందరికన్నా శ్రేష్ఠమైన తన ప్రవక్త ముహమ్మద్ (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం)ను ఈ పట్టణంలోనే పుట్టించాడు మరియు ఆయన (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం)కు ఇక్కడే దైవదౌత్యాన్ని అనుగ్రహించాడు. 

అల్లాహ్ ఈ పట్టణం ప్రాధాన్యత, మహత్యాన్ని దృష్టిలో వుంచుకొని దీని పేరుతో ప్రమాణం చేశాడు. 

وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ
“శాంతియుతమైన ఈ నగరం (మక్కా) సాక్షిగా!”. (తీన్ 95:3)

لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ
“ఈ నగరం (మక్కా) తోడుగా (నేను చెబుతున్నాను)!”. (బలద్ 90:1) 

అబ్దుల్లా బిన్ అదీ (రదియల్లాహు అన్హు ) కథనం ప్రకారం ఆయన, దైవ ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ను ‘అల్ హజ్వర’ అనే ప్రదేశంలో నిలబడి (మక్కా పట్టణాన్ని సంబోధిస్తూ) ఇలా సెలవీయడం చూశారు-

అల్లాహ్ సాక్షి! నువ్వు అల్లాహ్ యొక్క శ్రేష్ఠమైన మరియు ఆయనకు అత్యంత ప్రియమైన భూభాగానివి. ఒకవేళ నన్ను నీ నుండి బయటికి తీసి వుండకపోతే, నేను ఎప్పుడూ నిన్ను వదిలే వాణ్ణి కాను‘. (తిర్మిజీ: 3925, సహీహ్ -అల్బానీ) 

అబ్దుల్లా బిన్ అబ్బాస్ (రదియల్లాహు అన్హు ) కథనం ప్రకారం దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) పవిత్ర మక్కా పట్టణాన్ని సంబోధిస్తూ ఇలా సెలవిచ్చారు:

“నువ్వు ఎంత చక్కటి పట్టణానివి మరియు నాకెంత ప్రియమైన దానివి! ఒకవేళ నా జాతి గనక, నిన్ను వదిలి పెట్టడానికి నన్ను బలవంత పెట్టి వుండకపోతే, నేను నీ వద్ద తప్ప మరే భూభాగంలోనూ ప్రశాంతత పోందేవాణ్ణి కాదు”. (తిర్మిజి: 3926, సహీహ్ -అల్బానీ) 

ఇబ్రాహీమ్ (అలైహిస్సలాం) ప్రార్థన 

%d bloggers like this: