ఇస్లాం ధర్మం సంపూర్ణమయింది. కొత్త పోకడలు , నూతన ఆచారాలను సృష్టించరాదు [Video]

ఇస్లాం ధర్మం సంపూర్ణమయింది, కొత్త పోకడలు , నూతన ఆచారాలను సృష్టించరాదు

కూర్పు : ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ
Video Courtesy: Dawah and Foreigners guidance office, zulfi, Saudi Arabia.

%d bloggers like this: