బిద్అత్ (కల్పిత ఆచారం) మరియు దాని నష్టాలు [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[39:20 నిముషాలు]
షేఖ్. డా సఈద్ అహ్మద్ మదనీ హఫిజహుల్లాహ్

బిద్అత్ (కల్పితాచారం) – Bidah – మెయిన్ పేజీ
https://teluguislam.net/others/bidah/

%d bloggers like this: