బిద్అత్ (కల్పితాచారం) పార్ట్ 02 – బిద్అత్ రకాలు, రూపాలు, కారణాలు [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[34:42 నిముషాలు]
షేఖ్. డా సఈద్ అహ్మద్ మదనీ హఫిజహుల్లాహ్

బిద్అత్ (కల్పితాచారం) పార్ట్ 01:
బిద్అత్ మరియు దాని నష్టాలు – షేఖ్. డా సఈద్ అహ్మద్ మదనీ

https://teluguislam.net/2020/11/04/bidah-its-evil-effects/

బిద్అత్ (కల్పితాచారం) – Bidah – మెయిన్ పేజీ
https://teluguislam.net/others/bidah/

%d bloggers like this: