జుమా ఘనత మరియు దాని సాంప్రదాయ మర్యాదలు [ఆడియో]

[Audio Link]

వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామీ

%d bloggers like this: