మహా ప్రవక్త మహితోక్తులు (అల్-లూలు వల్ మర్జాన్)

Al-Loolu-wa-Marjan
Maha Pravakta Mahitoktulu

అల్-లూలు-వల్-మర్జాన్
(మహా ప్రవక్త మహితోక్తులు)

పుస్తకం డౌన్లోడ్ చేసుకోండి (Book Download) 
Part 01 (మొదటి భాగం)Part 02 (రెండవ భాగం)

[Hadiths from Sahih Bukhari and Sahih Muslim]

Compiled by: Muhammad Favvad Abdul Baaqui
Urdu Translator: Syed Shabbir Ahmed
Telugu Translator: Abul Irfan

ఈ గ్రంథంలో మహాప్రవక్త ముహమ్మద్‌ (సల్లల్లాహు అలైహి) సంప్రదాయాల (హదీసుల)కు సంబంధించిన సహీహ్‌ బుఖారీ, సహీహ్‌ ముస్లిం అనే రెండు హదీసు గ్రంథాలను రెండు సముద్రాలతో పోల్చడం జరిగింది. అయితే ప్రస్తుత సంకలన కర్త అల్లామా ముహమ్మద్‌ ఫవ్వాద్‌ అబ్దుల్ బాఖీ హదీసుల మూలం (text)ని బుఖారీ గ్రంథం నుండి గ్రహించి స్కంధాలు, అధ్యాయాల క్రమాన్ని, శీర్షికల పేర్లను మాత్రం ముస్లిం గ్రంథం నుండి స్వీకరించారు. అదీగాక పై రెండు గ్రంథాలలోనూ ఒకే ఉల్లేఖకుడు తెలిపిన ఉమ్మడి హదీసుల్ని మాత్రమే ఈ గ్రంథం కోసం ఎంచుకున్నారు. వీటిని “ముత్తఫఖున్‌అలైహ్‌” (ఉభయోకీభవిత) హదీసులని అంటారు. వీటినే ఈ సంకలనకర్త ముత్యాలు, పగడాలుగా అభివర్ణించి, దాన్నే తన గ్రంథానికి నామకరణం చేశారు.

Volume 1 (మొదటి భాగం)

[విషయ సూచిక] [Table of Contents]

 1. గ్రంధ పరిచయం
 2. భూమిక
 3. ఉపక్రమని
 4. విశ్వాస ప్రకరణం
 5. శుచి, శుభ్రతల ప్రకరణం
 6. బహిస్టు ప్రకరణం
 7. నమాజు ప్రకరణం
 8. ప్రార్ధనా స్థలాల ప్రకరణం
 9. ప్రయాణీకుల నమాజ్ ప్రకరణం
 10. జుమా ప్రకరణం
 11. పండుగ నమాజ్ ప్రకరణం
 12. ఇస్తిస్ఖా నమాజ్ ప్రకరణం
 13. సలాతుల్ కుసూఫ్ ప్రకరణం
 14. జనాజ ప్రకరణం
 15. జకాత్ ప్రకరణం
 16. ఉపవాస ప్రకరణం
 17. ఎతికాఫ్ ప్రకరణం
 18. (a) హజ్ ప్రకరణం (b) నికాహ్ ప్రకరణం
 19. స్తన్య సంభందిత ప్రకరణం
 20. తలాఖ్ ప్రకరణం
 21. శాప ప్రకరణం
 22. బానిస విమోచనా ప్రకరణం
 23. వాణిజ్య ప్రకరణం
 24. లావాదేవీల ప్రకరణం
 25. విధుల ప్రకరణం
 26. హిబా ప్రకరణం
 27. వీలునామా ప్రకరణం
 28. మొక్కుబడుల ప్రకరణం
 29. విశ్వాస ప్రకరణం
 30. సాక్షాధార ప్రమాణ ప్రకరణం

Volume 2 (రెండవ భాగం)

[విషయ సూచిక] [Table of Contents]

 1. హద్దుల ప్రకరణం
 2. వ్యాజ్యాల ప్రకరణం
 3. సంప్రాప్త వస్తు ప్రకరణం
 4. జిహాద్ (ధర్మ పోరాటం) ప్రకరణం
 5. పదవుల ప్రకరణం (పరిపాలన విధానం)
 6. జంతు వేట ప్రకరణం
 7. ఖుర్భానీ ప్రకరణం
 8. పానియాల ప్రకరణం
 9. వస్త్రధారణ , అలంకరణ ప్రకరణం
 10. సంస్కార ప్రకరణం
 11. సలాం ప్రకరణం
 12. వ్యాధులు – వైద్యం  ప్రకరణం
 13. పద ప్రయోగ ప్రకరణం
 14. కవితా ప్రకరణం
 15. స్వప్న ప్రకరణం
 16. ఘనతా విశిష్టతల ప్రకరణం
 17. ప్రవక్త సహచరుల (రది అల్లాహు అన్హు) మహిమోన్నతల ప్రకరణం
 18. సామాజిక మర్యాదల ప్రకరణం
 19. విధి వ్రాత ప్రకరణం
 20. విద్యా విషయక ప్రకరణం
 21. ప్రాయశ్చిత్త ప్రకరణం
 22. పశ్చాత్తాప ప్రకరణం
 23. కపట విశ్వాసుల ప్రకరణం
 24. స్వర్గ భాగ్యాల , స్వర్గ వాసుల ప్రకరణం
 25. ప్రళయ సూచనల ప్రకరణం
 26. ప్రేమైక వచనాల ప్రకరణం
 27. వ్యాఖ్యాన ప్రకరణం
%d bloggers like this: