ఇస్లామిక్ తెలుగు డిక్షనరీ – Dr. Muhammad Taqiuddeen al-Hilaalee & Dr. Muhammad Muhsin Khan

The Islamic Telugu Dictionary – From the Translation of Meanings of Noble Quran By Dr. Muhammad Taqiuddeen al-Hilaalee and Dr. Muhammad Muhsin Khan

[Download the PDF Here]

మీలాద్ ఉన్ నబీ ముస్లింల పండగేనా ? – బిన్ బాజ్ & బిన్ ఉతయమీన్

Milad-un-Nabee – Is it Muslim’s Festival? – by Shaik Ibn Baz & Saalih bin Uthaymeen

Milad-un-Nabee - Is it Muslims Festival - by Shaik Ibn Baz & Saalih bin Uthaymeen

[Read or Download PDF]

దిన చర్యల పాఠాలు

దిన చర్యల పాఠాలు:

 1. సమయాన్ని కాపాడి అప్రయోజక పనులలో వృధా చేయక ఉండుట మంచిది
 2. తావీజు గురుంచి ఆదేశం pg.5
 3. జ్యోతిషుల వద్దకు పోవుట నిషిద్దం
 4. ఇంద్రజాలం , దాని నుండి హెచ్చరిక
 5. మంత్రము
 6. అల్లాహ్ పై తప్ప ఇతరుల పేరున ప్రమాణం చేయుట నిషిద్ధం
 7. దుశ్శకునం
 8. అల్లాహ్ పై నమ్మకం
 9. దుఆ అంగీకార ఘడియలు
 10. సామూహిక నమాజ్ వాజిబ్ (తప్పనిసరి)
 11. సామూహిక నమాజు ఘనత
 12. మస్జిద్ కు నిదానం గా , ప్రశాంతంగా వెళ్ళుట అభిలషణీయ
 13. నమాజుకు ముందుగానే వచ్చి , నిరీక్షించుట ఘనతగల విషయం
 14. తహియ్యతుల్ మస్జిద్
 15. సామూహిక నమాజు లో మొదటి పంక్తి ఘనత
 16. పంక్తులను సరి చేసుకొనుట విధి
 17. సామూహిక ఫజ్ర్ నమాజు ఘనత
 18. అస్ర్ నమాజు యొక్క ఘనత
 19. తహజ్జుద్
 20. నఫిల్ నమాజు ఆదేశాలు
 21. జుమా ఘనత, దాని సాంప్రదాయ మర్యాదలు
 22. జుమా నమాజుకు త్వరగా హాజరవతంలోని ఘనత – దాన్ని కోల్పోవటం గురుంచి హెచ్చరిక
 23. జుమా రోజు యొక్క ధర్మాలు, సంస్కారాలు
 24. పండుగ నమాజు ఆదేశాలు
 25. జిల్ హిజ్జ తోలి దశ ఘనత – దాని సంభందిత ఆదేశాలు
 26. ఖుర్బానీ
 27. సూర్య చంద్ర గ్రహణముల నమాజు
 28. ఇస్తిస్ఖా (వర్షం కోరుట)
 29. ఇస్తిస్ఖా నమాజు
 30. వర్షానికి సంభందించిన ఆదేశాలు
 31. ఇస్తిఖార (మార్గదర్శక) నమాజు
 32. అనాధల భాద్యత వహించుటలో ఘనత , వారిని ప్రేమతో చూసుకోనుట అభిలషణీయం
 33. అనాధల సొమ్ము తినుట నిషిద్దం
 34. మనిషి తను ప్రేమించు వారితో ఉండును
 35. చిత్ర పటములు , వాటి ఆదేశాలు
 36. స్వప్నం దాని ఘనత మరియు దాన్ని గురుంచి అభాద్ద మాడేవారికి హెచ్చరిక
 37. మంచి స్వప్నాల ధర్మాలు , సంస్కారాలు
 38. ఆహ్వానము స్వీకరించుట
 39. అనుమతి మర్యాదలు
 40. షైతాను ముస్లింల మధ్య ఏ కలహాల్నైతే సృష్టిస్తాడో వాటి నుంచి జాగ్రత్తగా ఉండుట తప్పనిసరి
 41. వాగ్దాన భంగం నిషిద్దం
 42. మోసం , దాని గురుంచిన హెచ్చరిక
 43. కోపం నివారించబడింది. కోపం వచ్చినపుడు ఏమి చదవాలి ఏమి చేయాలి?
 44. శ్మశానవాటిక దర్శనం
 45. మత్తు సేవించుట నిషిద్దం
 46. జగడం, వాగ్వివాదం చేయుట గురుంచి హెచ్చరించ బడినది
 47. చెట్లు, తోటల పెంపకం యెక్క ఘనత
 48. క్రయ విక్రయాలకు సంభందిచిన ఆదేశాలు
 49. మితిమీరిన నవ్వు నివారించబడినది
 50. అసత్య ప్రమాణం చేయుట కఠినంగా నివారించ బడినది
 51. అబద్దపు సాక్ష్యం నిషేదించబడినది
 52. శపించుట నివారించబడినది
 53. కవిత్వం
 54. చెడు పదాలు ఉచ్చరించుట నివారించబడినది
 55. జిహాద్ (ధర్మ పోరాటం) ఘనత
 56. షహీద్, ముజాహిద్ లకు లభించు ప్రతిఫలం
 57. ప్రవక్త సహచరులు – జిహాద్
 58. ముస్లింల అవసరాలు తీర్చు ఘనత
 59. బిద్అత్ నుండి దూర ముండి ,ప్రవక్త (సల్లలాహు అలైహి వ సల్లం) ను అనుసరించుట విధి
 60. ప్రవక్త (సల్లలాహు అలైహి వ సల్లం)కై దరూదు పంపు ఘనత
 61. రునగ్రస్తునికి వ్యవధి ఇచ్చుట లోని ఘనత
 62. వడ్డీ, దాని నుండి హెచ్చరిక
 63. ఖుర్ ఆన్ పారాయణ ఘనత
 64. సూరె భఖర , ఆలె ఇమ్రాన్ ఘనత
 65. అల్లాహ్ మార్గములో దానధర్మాలు చేయు ఘనత
 66. ఉత్తమమైన దానం
 67. గుప్త దానపు ఘనత
 68. సముచిత కారణం వలన బహిరంగంగా దానం చేయుట సమ్మతమే
 69. బిక్షాటన నివారణ, అర్ధింపు లేకుండా ఆత్మా సంతృప్తి తో తీసుకోనుట యోగ్యం
 70. ఉచ్చారించుటకు నివారించబడిన పలుకులు
 71. మృత్యువును స్మరించండి. చావును కోరకండి
 72. మృత్యువు ఆసన్నమైనప్పుడు పాటించవలసిన ఆదేశాలు
 73. అంతిమ ఆచరణ ప్రకారం ఫలితం
 74. జనాజా నమాజు ఆదేశాలు
 75. జనాజా నమాజు లో ఏమి చదవాలి
 76. జనాజా ఆదేశాలు
 77. ఖననం చేయుట, దానికి సంభందించిన ఆదేశాలు
 78. సహన ప్రోత్సాహం.కష్టమొచ్చినప్పుడు ఏమి చదవాలి?
 79. వీలునామా, దాని ఆదేశాలు
 80. ఆస్తి పంపకం, ఆదేశాలు
 81. మనిషి మరణం పట్ల పెదబోబ్బులు,(విదివ్రాతపై)అసంతృప్తి చెందకుండా కన్నీరు కార్చుట తప్పు కాదు
 82. సంతాన వియోగం కలిగిన వారు చేసే ఓర్పు పై పుణ్యం గలదు
 83. జనాజా నమాజు చేయు, శవపేటిక వెంట వేల్లుతలోని ఘనత.దాని సంభందిత కొన్ని ఆదేశాలు
 84. సమాధిలో మృతునికి ఏమి జరుగుతుంది?
 85. సమాధిని నేల మట్టంగా ఉంచాలన్న ఆదేశం
 86. మస్జిదె హరాం (మక్కా లోని పరిశుద్ద మస్జిద్), మదీనా మస్జిద్ (నబవి)ల ఘనత
 87. మక్కా ఆదేశాలు
 88. కూతురికి ఇష్టం లేని వారితో పెళ్లి చేసుకోమని ఆమెను బలవంతం చేయుట నిషిద్దం
 89. ఐకమత్యపు ఆదేశం , విచ్చిన్నం నుండి నివారణం
 90. అమాతులను కాపాడాలని, దాన్ని (హక్కు గలవారికి) ఇచ్చేయాలని ఆదేశం
 91. అల్లాహ్ వైపునకు పిలుచు ఘనత
 92. అతిశయం తో కూడిన ప్రశంస నివారించబడినది
 93. పాటల నిషిద్దత
 94. మహానుభావుడైన అల్లాహ్దే గొప్పతనం. విస్తృతమైన రాజ్యం అతనిదే

దిన చర్యల పాఠాలు:

1. సమయాన్ని కాపాడి అప్రయోజక పనులలో వృధా చేయక ఉండుట మంచిది

2. తావీజు గురుంచి ఆదేశం pg.5

3. జ్యోతిషుల వద్దకు పోవుట నిషిద్దం

4. ఇంద్రజాలం , దాని నుండి హెచ్చరిక

5. మంత్రము

6. అల్లాహ్ పై తప్ప ఇతరుల పేరున ప్రమాణం చేయుట నిషిద్ధం

7. దుశ్శకునం

8. అల్లాహ్ పై నమ్మకం

9. దుఆ అంగీకార ఘడియలు

10. సామూహిక నమాజ్ వాజిబ్ (తప్పనిసరి)

11. సామూహిక నమాజు ఘనత

12. మస్జిద్ కు నిదానం గా , ప్రశాంతంగా వెళ్ళుట అభిలషణీయ

13. నమాజుకు ముందుగానే వచ్చి , నిరీక్షించుట ఘనతగల విషయం

14. తహియ్యతుల్ మస్జిద్

15. సామూహిక నమాజు లో మొదటి పంక్తి ఘనత

16. పంక్తులను సరి చేసుకొనుట విధి

17. సామూహిక ఫజ్ర్ నమాజు ఘనత

18. అస్ర్ నమాజు యొక్క ఘనత

19. తహజ్జుద్

20. నఫిల్ నమాజు ఆదేశాలు

21. జుమా ఘనత, దాని సాంప్రదాయ మర్యాదలు

22. జుమా నమాజుకు త్వరగా హాజరవతంలోని ఘనత – దాన్ని కోల్పోవటం గురుంచి హెచ్చరిక

23. జుమా రోజు యొక్క ధర్మాలు, సంస్కారాలు

24. పండుగ నమాజు ఆదేశాలు

25. జిల్ హిజ్జ తోలి దశ ఘనత – దాని సంభందిత ఆదేశాలు

26. ఖుర్బానీ

27. సూర్య చంద్ర గ్రహణముల నమాజు

28. ఇస్తిస్ఖా (వర్షం కోరుట)

29. ఇస్తిస్ఖా నమాజు

30. వర్షానికి సంభందించిన ఆదేశాలు

31. ఇస్తిఖార (మార్గదర్శక) నమాజు

32. అనాధల భాద్యత వహించుటలో ఘనత , వారిని ప్రేమతో చూసుకోనుట అభిలషణీయం

33. అనాధల సొమ్ము తినుట నిషిద్దం

34. మనిషి తను ప్రేమించు వారితో ఉండును

35. చిత్ర పటములు , వాటి ఆదేశాలు

36. స్వప్నం దాని ఘనత మరియు దాన్ని గురుంచి అభాద్ద మాడేవారికి హెచ్చరిక

37. మంచి స్వప్నాల ధర్మాలు , సంస్కారాలు

38. ఆహ్వానము స్వీకరించుట

39. అనుమతి మర్యాదలు

40. షైతాను ముస్లింల మధ్య ఏ కలహాల్నైతే సృష్టిస్తాడో వాటి నుంచి జాగ్రత్తగా ఉండుట తప్పనిసరి

రుజు మార్గము (The Straight Path)

the-straight-path-telugu-islamమూలం :మౌలానా హాఫిజ్ ముహమ్మద్ తఖీయుద్దీన్
అనువాదం :ముహమ్మద్ అజీజుర్రహ్మన్
ప్రకాశకులు : అల్-హఖ్ తెలుగు పబ్లికేషన్స్ ,అక్బర్ బాగ్, హైదరాబాద్

[ఇక్కడ చదవండి / డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి]

తౌహీద్ ప్రభోదిని (తఫ్ హీం తౌహీద్ ) – Shaykh Muhammad bin AbdulWahab

Tawheed Prabhodini  (Tafheem Tawheed)
Shaikhul-Islam Muhammad ibn Sulaiman at-Tamimi  rahimahullaah

tawheed prabhodini - telugu

[Read or Download PDF]

శత సంప్రదాయాలు (100 సునన్ ) – E-Book

Sata Sampradayaalu (100 Sunan)
From Saheeh Hadith (Mostly Bukhari and Muslim)

100 Sunan - Sata Sampradayaalu

[Click Here to Read or Download PDF]

ముస్లింల ధార్మిక విశ్వాసం – జమీల్ జైనూ

Muslimula Dharmika Viswasam – in Q&A format – by Jemeel Zainoo [PDF]

Muslimula Dharmika Viswaasam

[ Read or Download the Book Here]