ధార్మిక విద్య ప్రాముఖ్యత & ఇమాం బుఖారి (రహిమహుల్లాహ్) జీవిత చరిత్ర ఘట్టాలు [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్
ధార్మిక విద్య ప్రాముఖ్యత & ఇమాం బుఖారి (రహిమహుల్లాహ్) జీవిత చరిత్ర ఘట్టాలు
https://youtu.be/B98wCOesg2s

[32 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ అబూ బక్ర్ బేగ్ ఉమ్రి (హఫిజహుల్లాహ్)
విజ్ఞానం : https://teluguislam.net/others/ilm-knowledge/

దీనికి సంబంధించిన ఇతర లింకులు:

దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) జ్ఞానం, ఆయన దైవభీతి పరాయణత

1518. హజ్రత్ ఆయిషా (రధి అల్లాహు అన్హ) కధనం :-

దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఒక పని చేసి (తమ అనుచరులకు) ఆ పని చేయమనో లేక చేయరాదనో సెలవిచ్చారు. అప్పుడు కొందరు ఆ విషయానికి సంబంధించి ఇవ్వబడిన సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించుకోలేదు. ఈ సంగతి తెలిసి దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఒక ఉపన్యాసం ఇచ్చారు. అందులో మొదట అల్లాహ్ ఔన్నత్యాన్ని స్థుతించి, తరువాత ఇలా అన్నారు – “జనానికి ఏమయింది, నేను స్వయంగా చేస్తున్న పనులను మానేస్తున్నారే? దైవసాక్షిగా చెబుతున్నాను. అల్లాహ్ గురించి నాకు మీ అందరికంటే బాగా తెలుసు. మీ అందరిలోకి అల్లాహ్ కి ఎక్కువగా భయపడేది కూడా నేనే”.

[సహీహ్ బుఖారీ : 78 వ ప్రకరణం – అదబ్, 72 వ అధ్యాయం – మల్లమ్ యువాజిహిన్నాస యితాబ్]

ఘనతా విశిష్ఠతల ప్రకరణం : 35 వ అధ్యాయం – దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) జ్ఞానం, ఆయన దైవభీతి పరాయణత. మహా ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) మహితోక్తులు  (Al-Loolu Wal Marjan ) vol-2. సంకలనం: ముహమ్మద్ ఫవ్వాద్ అబ్దుల్ బాఖీ, తెలుగు అనువాదం: అబుల్ ఇర్ఫాన్

%d bloggers like this: