సలాహ్ (నమాజు) చేయు విధానం

బుఖారి ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా శెలవిచ్చారు“సల్లూ కమా రఅయితమూని ఉసల్లి” – మీరు అలాగే నమాజు చదవండి, నన్ను ఏ విధంగా నమాజు చదవుతూ చూస్తున్నారో.

నమాజు చేయు విధానం వివరంగా క్రింద ఇవ్వబడినది.

01. ఖియామ్ ׃ అంటే నమాజు చదువుటకు నిలబడుట

02. తక్బీర్తహ్ రీమ ׃ అంటే అల్లాహు అక్బర్ అని నమాజు ప్రారంభించడం

 • రెండు చేతులనూ అల్లాహు అక్బర్ అంటూ చెవుల వరకు లేక భుజాల వరకు ఎత్తడం
 • కుడిచేతిని ఎడమచేతి మీద రొమ్ము మధ్య భాగాన ఉంచవలెను.
 • “సుబహానకల్లాహుమ్మ వబిహందిక వతబారకస్ముక వతఆల జద్దుక వలా ఇలాహగైరుక” అని చదవాలి
 • సజ్దా చేయనున్న చోట దృష్టిని ఉంచాలి

03. సూరతల్ ఫాతిహా ׃

 • మొదట “అఊదు బిల్లాహి మినష్షైతానిర్రజీం” చదవాలి
 • “బిస్మిల్లా హిర్రహ్మా నిర్రహీం” అనాలి
 • తరువాత సూరతల్ ఫాతిహా చదవాలి

గమనిక׃ సూరతుల్ ఫాతిహా తర్వాత ఆమీన్( అల్లాహ్! మా విన్నపాల్ని అంగీకరించు) అనాలి

 • సూరతుల్ ఫాతిహా తరువాత ఏదైనా ఒక పూర్తి సూరహ్ లేదా సూరహ్ లోని కొన్ని వచనాలు (ఆయత్ లు) చదవాలి.

04. రుకూ చెయ్యాలి ׃

 • రెండు చేతులనూ అల్లాహు అక్బర్ అంటూ చెవుల వరకు లేక భుజాల వరకు ఎత్తడం
 • నడుమును (వీపును) ముందుకు వంచి, రెండు చేతులతో రెండు మోకాళ్ళ చిప్పలను గట్టిగా పట్టుకుని, కంటి చూపు సజ్దా చేసేచోట ఉంచవలెను. దీనిని రుకూ అంటారు
  • రుకూ లో మూడు సార్లు సుబహాన రబ్బియల్ అజీం అనాలి.

05. రుకూ నుండి లేవాలి

 • రుకూ నుంచి లేచి నిలబడుతూ, రెండుచేతులను భుజాల వరకు లేదా రెండు చెవులకు సమంగా లేపుతూ నమాజు చదివించే వారైనా లేదా ఒంటరిగా నమాజు చేసుకునే వ్యక్తి అయినా సమిఅల్లాహు లిమన్ హమిద అనాలి
  • అందరూ రబ్బనా వలకల్ హమ్ ద్ అనాలి

06. సజ్దా చేయాలి׃

 • సజ్దాలోకి వెళ్లడానికి ముందు అల్లాహు అక్బర్ అనాలి
 • సజ్దానందు  మూడుసార్లు సుబహానరబ్బియల్ ఆఁలా అనాలి
 • సజ్దా లో ఏడు అంగాలు భూమిని తాకాలి – 1. ముఖం(నుదురు,ముక్కు) 2. రెండు చేతులు 3. రెండు మోకాళ్ళు 4. రెండు పాదాల వ్రేళ్ళు

07. జల్స ఇస్తిరాహత్ చేయాలి – అంటే రెండు సజ్దాల నడుమ కూర్చోడం

 • సజ్దా నుండి తల ఎత్తునప్పుడు అల్లాహు అక్బర్ అనాలి
 • రెండు సజ్దాల నడుమ నిదానంగా కూర్చొని మూడుసార్లు రబ్బిగ్ ఫిర్ లి అనాలి

08. తొలి సజ్దా తరువాత రెండవ సజ్దా చేయడం ׃

 • సజ్దాలోకి వెళ్లునప్పుడు అల్లాహు అక్బర్ అనాలి
 • సజ్దానందు  మూడుసార్లు సుబహానరబ్బియల్ లా అనాలి

గమనిక ׃ పైన పేర్కొన్న ఈ ప్రక్రియలన్నీ కలసి ఒక రకాతు అనబడును

09. మొదటి రకాతు పూర్తి అయ్యాక రెండవ రకాతుకై ఖియామ్ చేయ్యడం అంటే లేచి నిలబడడం

 • లేచి నిలబడుతూ అల్లాహు అక్బర్ అనాలి

10. మొదటి తషహ్హుద్ చేయాలి׃ అంటే రెండు రకాతుల తరువాత తషహ్హుద్ లో కూర్చోవాలి

 • రెండు రకాతుల తర్వాత కూర్చుని ఈ దుఆ చదవాలి

“అత్తహియ్యాతు లిల్లాహి వస్సలవాతు వత్తయ్యిబాతు వస్సలాము అలైక అయ్యుహ న్నబియ్యు వ రహ్మతుల్లాహి వ బరకాతుహు అస్సలాము అలైనా వ అలాఇబాదిల్లా హిస్సాలిహీన్, అష్ హదు అల్లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు వ అష్ హదు అన్న ముహమ్మదన్ అబ్ దుహు వ రసూలుహు”

అనువాదం׃ స్తుతి, శారీరక – ఆర్ధిక పరమైన ఆరాధనలన్నియూ అల్లాహ్ కొరకే, ఓప్రవక్తా! మీపై అల్లాహ్ కరుణా కటాక్షాలు మరియు శుభాలు కురియుగాక,  అల్లాహ్ శుభాలు మాపై మరియు పుణ్యాత్ములైన అల్లాహ్ దాసులపై కురియుగాక, నేను సాక్ష్యమిస్తున్నాను వాస్తవమైన ఆరాధ్యుడు ఎవడు లేడు, కేవలం ఒక్క అల్లాహ్ తప్ప మరియు సాక్ష్యమిస్తున్నాను ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అల్లాహ్ దాసుడు మరియు ఆయన సందేశహరుడు అని.

11. ఆఖరి తషహ్హుద్ ׃ అత్తహియ్యాతు తరువాత దరూద్ షరీఫ్ చదవాలి.

“అల్లాహుమ్మ సల్లి అలా ముహమ్మదిన్ వ అలా ఆలి ముహమ్మదిన్ కమా సల్లైత అలా ఇబ్రాహీమ వ అలా ఆలి ఇబ్రాహీమ ఇన్నక హమీదున్ మజీద్.

అల్లాహుమ్మ బారిక్ అలా ముహమ్మదిన్ వ అలా ఆలి ముహమ్మదిన్ కమా బారక్ త అలా ఇబ్రాహీమ వ అలా ఆలి ఇబ్రాహీమ ఇన్నక హమీదున్ మజీద్”

అల్లాహ్! ముహమ్మద్(సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) పై కరుణ చూపించు మరియు ఆయన పరివారం పై కూడా – ఏ విధంగానైతే నీవు ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం పై మరియు ఆయన పరివారం పై కరుణ చూపించావో, నిశ్చయంగా నీవు ప్రశంనీయుడవూ, విధాతవూనూ.

అల్లాహ్! ముహమ్మద్(సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) పై శుభాలు కురిపించు మరియు ఆయన పరివారం పై కూడా , ఏ విధంగానైతే నీవు ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం పై మరియు ఆయన పరివారం పై శుభాలు కురిపించావో, నిశ్చయంగా నీవు ప్రశంసనీయుడవూ, విధాతవూనూ.

12. దరూద్ షరీఫ్ తరువాత ఈదుఆ చదవాలి“అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అఊదుబిక మిన్ అదాబి జహన్నమ వ అదాబిల్ ఖబ్ రి వమిన్ ఫిత్నతిల్ మహ్యా వల్ మమాతి వమిన్ ఫిత్నతిల్ మసీహిద్దజ్జాల్” – ఓ అల్లాహ్! నేను నీ శరణు వేడుతున్నాను నరకయాతన నుండి మరియు సమాధి యాతన నుండి, మరియు శరణువేడుకుంటున్నాను జీవన్మరణాల నుండి మరియు మసీహ్ దజ్జాల్ చెడు నుండి.

13. సలాం చేయడం ׃

 • నమాజు ముగించునప్పుడు ముఖాన్ని కుడివైపునకు మరల్చి అస్సలాము అలైకుమ్ వరహ్మతుల్లాహ్ అనాలి
 • మళ్ళీ ఎడమవైపుకు కూడా ముఖాన్ని మరల్చి, అదే విధంగా అనాలి

14. నమాజు చేస్తున్నప్పుడు లగ్నము-వినమ్రతలతో పాటు నెమ్మది-నిదానం కూడా ఉండాలి.

ఆఖరి తషహ్హుద్ తరువాత దుఅ

 దరూద్ షరీఫ్ తరువాత ఈదుఆ చదవాలి

“అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అఊదుబిక మిన్ అదాబి జహన్నమ వ అదాబిల్ ఖబ్ రి వమిన్ ఫిత్నతిల్ మహ్యా వల్ మమాతి వమిన్ ఫిత్నతిల్ మసీహిద్దజ్జాల్”

-ఓ అల్లాహ్! నేను నీ శరణు వేడుతున్నాను నరకయాతన నుండి మరియు సమాధి యాతన నుండి, మరియు శరణువేడుకుంటున్నాను జీవన్మరణాల నుండి మరియు మసీహ్ దజ్జాల్ చెడు నుండి.

దుఅ – ఆఖరి తషహ్హుద్

“అల్లాహుమ్మ సల్లి అలా ముహమ్మదిన్ వ అలా ఆలి ముహమ్మదిన్ కమా సల్లైత అలా ఇబ్రాహీమ వ అలా ఆలి ఇబ్రాహీమ ఇన్నక హమీదున్ మజీద్.

అల్లాహుమ్మ బారిక్ అలా ముహమ్మదిన్ వ అలా ఆలి ముహమ్మదిన్ కమా బారక్ త అలా ఇబ్రాహీమ వ అలా ఆలి ఇబ్రాహీమ ఇన్నక హమీదున్ మజీద్”

అల్లాహ్! ముహమ్మద్(సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) పై కరుణ చూపించు మరియు ఆయన పరివారం పై కూడా – ఏ విధంగానైతే నీవు ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం పై మరియు ఆయన పరివారం పై కరుణ చూపించావో, నిశ్చయంగా నీవు ప్రశంనీయుడవూ, విధాతవూనూ.

అల్లాహ్! ముహమ్మద్(సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) పై శుభాలు కురిపించు మరియు ఆయన పరివారం పై కూడా , ఏ విధంగానైతే నీవు ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం పై మరియు ఆయన పరివారం పై శుభాలు కురిపించావో, నిశ్చయంగా నీవు ప్రశంసనీయుడవూ, విధాతవూనూ.

From Fortress of the Muslim – Dar-us-salam

23. Prayers upon the Prophet (Peace be upon him) after the tashahhud

(53)

اللّهُـمَّ صَلِّ عَلـى مُحمَّـد، وَعَلـى آلِ مُحمَّد، كَمـا صَلَّيـتَ عَلـىإبْراهـيمَ وَعَلـى آلِ إبْراهـيم، إِنَّكَ حَمـيدٌ مَجـيد ، اللّهُـمَّ بارِكْ عَلـى مُحمَّـد، وَعَلـى آلِ مُحمَّـد،  كَمـا بارِكْتَ عَلـىإبْراهـيمَ وَعَلـى آلِ إبْراهيم، إِنَّكَ حَمـيدٌ مَجـيد .

Allahumma salli AAala Muhammad, wa-AAala ali Muhammad, kama sallayta AAala Ibraheema wa-AAala ali Ibraheem, innaka Hameedun Majeed, allahumma barik AAala Muhammad, wa-AAala ali Muhammad, kama barakta AAala Ibraheema wa-AAala ali Ibraheem, innaka Hameedun Majeed.

‘O Allah, send prayers upon Muhammad and the followers of Muhammad, just as You sent prayers upon Ibraheem and upon the followers of Ibraheem.  Verily, You are full of praise and majesty. O Allah, send blessings upon Mohammad and upon the family of Muhammad, just as You sent blessings upon Ibraheem and upon the family of Ibraheem.  Verily, You are full of praise and majesty.’

send prayers: praise and exalt him in the highest and superior of gatherings: that of the closest angels to Allah.

(al) has been translated in it’s broadest sense: some scholars are of the view that the meaning here is more specific and that it means: his (peace be upon him) followers from among his family.

దుఆ – మొదటి తషహ్హుద్

“అత్తహియ్యాతు లిల్లాహి వస్సలవాతు వత్తయ్యిబాతు వస్సలాము అలైక అయ్యుహ న్నబియ్యు వ రహ్మతుల్లాహి వ బరకాతుహు అస్సలాము అలైనా వ అలాఇబాదిల్లా హిస్సాలిహీన్, అష్ హదు అల్లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు వ అష్ హదు అన్న ముహమ్మదన్ అబ్ దుహు వ రసూలుహు”

అనువాదం׃ స్తుతి, శారీరక – ఆర్ధిక పరమైన ఆరాధనలన్నియూ అల్లాహ్ కొరకే, ఓప్రవక్తా! మీపై అల్లాహ్ కరుణా కటాక్షాలు మరియు శుభాలు కురియుగాక,  అల్లాహ్ శుభాలు మాపై మరియు పుణ్యాత్ములైన అల్లాహ్ దాసులపై కురియుగాక, నేను సాక్ష్యమిస్తున్నాను వాస్తవమైన ఆరాధ్యుడు ఎవడు లేడు, కేవలం ఒక్క అల్లాహ్ తప్ప మరియు సాక్ష్యమిస్తున్నాను ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అల్లాహ్ దాసుడు మరియు ఆయన సందేశహరుడు అని.

Fortress of the Muslim (Hisn al Muslim) – Darussalam:

22. The Tashahhud

Tashahhud: what one says in the sitting position in prayer

(52)

التَّحِيّـاتُ للهِ وَالصَّلَـواتُ والطَّيِّـبات ، السَّلامُ عَلَيـكَ  أَيُّهـا النَّبِـيُّ  وَرَحْمَـةُ اللهِ وَبَرَكـاتُه ، السَّلامُ عَلَيْـنا وَعَلـى عِبـادِ كَ الصَّـالِحـين . أَشْـهَدُ أَنْ لا إِلـهَ إِلاّ الله ، وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمّـداً عَبْـدُهُ وَرَسـولُه .

Attahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, assalamu AAalayka ayyuhan-nabiyyu warahmatul-lahi wabarakatuh, assalamu AAalayna waAAala AAibadil-lahissaliheen. Ash-hadu an la ilaha illal-lah, wa-ashhadu anna Muhammadan AAabduhu warasooluh.

At-tahiyyat is for Allah. All acts of worship and good deeds are for Him.  Peace and the mercy and blessings of Allah be upon you O Prophet.  Peace be upon us and all of Allah’s righteous servants. I bear witness that none has the right to be worshipped except Allah and I bear witness that Muhammad is His slave and Messenger.’

At-tahiyyat: all words which indicate the glorification of Allah.  His eternal existence, His perfection and His sovereignty.

Hypocrisy – అన్నిఫాఖ్ – కపటత్వం – النفاق

ఇస్లామీయ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం కపటత్వం అంటే ఇస్లాం ధర్మ ఆచరణలను మరియు మంచి సంకల్పాన్ని ప్రదర్శిస్తూ, అవిశ్వాసాన్ని మరియు చెడు సంకల్పాన్ని దాచటం. దీనికా పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే, ఇక్కడ దుష్టత్వం ఒక ద్వారం గుండా ప్రవేశించి, మరొక ద్వారం గుండా బయటకు పోతుంది.

దివ్యఖుర్ఆన్ లో అత్తౌబా అధ్యాయంలోని 68వ వచనంలో అల్లాహ్ ఇలా ప్రకటించెను

.التوبة 68 “إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمْ الْفَاسِقُونَ” –

అనువాదం {కపటులు నిశ్చయంగా తిరుగుబాటుదారులు మరియు మూర్ఖులు (మొండితనం వారు)}. ఇటువంటి వారే ఇస్లామీయ ధర్మశాసనం నుండి స్వయంగా బయటకు వచ్చిన వారు. ఇంకా, కపటులు అవిశ్వాసుల (బహుదైవారాధకుల) కంటే ఎక్కువ నీచమైనవారని అల్లాహ్ ప్రకటించెను. దివ్యఖుర్ఆన్ లోని అన్నిసా అధ్యాయంలో 145వ వచనంలో అల్లాహ్ ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు.

“إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأسْفَلِ مِنْ النَّارِ” –

దివ్యవచనపు భాగం యొక్క అనువాదం – {కపటులు నరకాగ్ని యొక్క అట్టడుగు పొరలలో ఉంచబడతారు},

ఇంకా దివ్యఖుర్ఆన్ లోని అన్నిసా అధ్యాయంలోని 147వ వచనంలో ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు

“إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ” – దివ్యవచనం భావం యొక్క అనువాదం – అల్లాహ్ ను వెనుక వదిలేశామని కపటులు భావిస్తున్నారు, కాని వాస్తవానికి అల్లాహ్ కంటే కపటులే వెనుక బడిపోయారు

ఇంకా దివ్యఖుర్ఆన్ లో అల్ బఖరా అధ్యాయంలో 9,10 వ వచనాలలో అల్లాహ్ ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు –

” يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ –“ سورة البقرة : 9- 10

దివ్యవచనం యొక్క అనువాదం – {అల్లాహ్ నూ, విశ్వాసులనూ వారు మోసం చేస్తున్నామని అనుకుంటున్నారు. కాని యథార్థంగా వారు తమను తాము తప్ప మరెవరినీ మోసం చెయ్యటం లేదు. అయితే ఈ విషయాన్ని వారు గ్రహించటం లేదు. వారు హృదయాలకు ఒక రోగం పట్టుకుంది. అల్లాహ్ ఆ రోగాన్ని మరింత అధికం చేశాడు.వారు చెప్పే ఈ అబద్ధానికి గాను, వారికి వ్యధాభరితమైన శిక్ష పడుతుంది}.

కపటత్వంలోని రకాలు: కపటత్వం రెండు రకాలుగా విభజింపబడినది:

మొదటి రకం, సిద్ధాంత పరమైన (తాత్విక) కపటత్వం (ఘోరమైన కపటత్వం), ఇది ఘోరమైన కపటత్వం. ఈ రకానికి చెందిన కపటులు పైకి ఇస్లాం ధర్మం పై విశ్వాసాన్ని మరియు నమ్మకాన్ని చూపుతూ, తమలోని అవిశ్వాసాన్ని కప్పి ఉంచుతారు. ఈ విధమైన కపటత్వం ఇస్లాం నుండి పూర్తిగా బహష్కరింప జేస్తుంది. ఇటువంటి కపటులు నరకాగ్నిలోని అట్టడుగు భాగంలోనికి పంపబడతారు. ఏదేమైనా, అల్లాహ్ ఇటువంటి కపటులను అన్ని రకాల దుష్టత్వపు గుణాలు కలవారిగా వర్ణించినాడు – అవిశ్వాసం, దైవ విశ్వాసం లేకపోవటం, ఇస్లాం ధర్మాన్ని మరియు ముస్లింలను ఎగతాళి చేయటం, తిరస్కరించటం మరియు ఇస్లాం ధర్మ విరోధుల వైపుకు మొగ్గి, పూర్తి ఆసక్తితో శత్రుత్వంలో పాలుపంచుకోవటం. దౌర్భాగ్యం వలన, ఇటువంటి కపటులు ప్రతి కాలంలో జీవించి ఉన్నారు, ప్రత్యేకంగా ఇస్లామీయ సామ్రాజ్యం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మరీ ఎక్కువగా ఉండేవారు. వారు తమ చెడు తలంపులను పైకి చూపలేక ముస్లింలుగా ప్రవర్తిస్తూ, రహస్యంగా ఇస్లాం ధర్మానికి వ్యతిరేకంగా కుతంత్రాలు పన్నేవారు. కపటత్వాన్ని నింపుకుని, ముస్లింల మధ్య ఉంటూ తమ ప్రాణాన్ని మరియు సంపదలను కాపాడుకుంటూ ఉండేవారు. కాబట్టి, కపటులు అల్లాహ్ పై, దైవదూతలపై, దివ్యగ్రంథాలపై, దైవ ప్రవక్తలపై మరియు ప్రళయదినం పై విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శిస్తూ, లోలోపల వీటిన్నింటినీ తిరస్కరిస్తూ అవిశ్వాసంతో ఉంటారు. వారు అల్లాహ్ పై అస్సలు విశ్వాసం ఉంచరు. ఇంకా అల్లాహ్ తన సందేశహరుల ద్వారా మార్గభ్రష్టత్వం మరియు కఠిన శిక్షల నుండి ప్రజలను కాపాడటానికి,  తన దివ్యసందేశాన్ని మార్గదర్శకత్వంగా పంపాడనే సత్యాన్ని కూడా నమ్మరు.

వాస్తవానికి, అల్లాహ్ ఆ కపటుల గురించిన నిజానిజాలను బట్టబయలు చేసి ఉన్నాడు, వారి రహస్యాలను తన దివ్యగ్రంథంలో అవతరింపజేసినాడు, ఇంకా వారి గుణగణాల గురించి వర్ణించినాడు. దీని ద్వారా విశ్వాసులు అలాంటి కపటులను కనిపెట్టి, వారి కుతంత్రాల నుండి కాపాడు కోవాలెను.  ఖుర్ఆన్ లోని రెండో అధ్యాయమైన అల్ బఖర ప్రారంభంలో మొత్తం మానవజాతిని మూడు విధాలుగా అల్లాహ్ విభజించెను – విశ్వాసులు, అవిశ్వాసులు మరియు కపటులు. అల్లాహ్ ఇక్కడ విశ్వాసుల గురించి నాలుగు వచనాలలో, అవిశ్వాసుల గురించి రెండు వచనాలలో మరియు కపటుల గురించి పదమూడు వచనాలలో తెలిపెను. కపటుల గురించి అంత ఎక్కువగా వర్ణించటానికి కారణం –  వారు అనేక విభిన్న లక్షణాలు కలిగి ఉండటం, ఇంకా ఇస్లామీయ సమాజానికి మరియు ముస్లింలకు వారు చేయటానికి ప్రయత్నించే అపాయం, హాని, అపకారం కూడా చాలా తీవ్రంగా ఉండటం.  ముస్లింలలో బాగా కలిసిమెలిసి ఉంటారు, కాని వాస్తవానికి వారు ముస్లింల బద్ధవిరోధులు.  వారి ఈ బద్ధశత్రుత్వాన్ని, ఏ సమయంలోనైనా ప్రదర్శించ వచ్చును. అయితే వారి గురించి తెలియని అజ్ఞానులు వీరిని శాంతిని స్థాపించటానికి ప్రయత్నిస్తున్న శాంతిదూతలుగా భ్రమ పడతారు. కాని అది అత్యంత ప్రమాదకరమైన అజ్ఞానం. ఈ రకమైన కపటత్వం ఆరు విధాలుగా విభజింపబడినది:

1-  ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అసత్యం పలుకుతారని అభాండం వేయటం.

2-  ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఉపదేశించిన వాటిలో కొన్నింటిని నిరాకరించటం.

3-  ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ను అసహ్యించుకోవటం.

4-  ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఉపదేశించిన వాటిలో కొన్నింటిని అసహ్యించుకోవటం.

5-  ఇస్లాం ధర్మపు తిరోగతి (declination) పై సంతోషపడటం మరియు సంతృప్తి చెందటం.

6-  ఇస్లామీయ ధర్మపు విజయాలను అసహ్యించుకోవటం, ఏవగించుకోవటం.

రెండో రకం, ఆచరణాత్మక కపటత్వం (అల్పమైన కపటత్వం), హృదయంలో కొంత దైవవిశ్వాసాన్ని ఉంచుకుని కూడా, కపటులు చేసే చెడు పనులు ఈ రకమైన కపటత్వాన్ని సూచిస్తుంది. ఇది ఇస్లాం ధర్మం నుండి బహిష్కరింపజేయదు, కాని అటువైపుకు మార్గం చూపుతాయి. కపటత్వపు పనులు చేస్తున్నా కూడా ఇటువంటి వారిలో ఇంకా దైవవిశ్వాసం మిగిలి ఉంటుంది. కాని కపటత్వం అధికమైతే, పూర్తి కపటుడిగా మారిపోతారు.  ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం ఇలా ఉపదేశించారు,

قوله r :(أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر) “ متفق عليه

అనువాదం – “ఎవరిలోనైనా నాలుగు లక్షణాలు ఉన్నట్లయితే వారు పూర్తిగా కపటత్వం కలిగి ఉన్నవారవుతారు. ఎవరైనా వాటిలో ఒక లక్షణం కలిగి ఉంటే, ఆ గుణాన్ని వదలనంత వరకు వారు కపటత్వాన్ని కలిగి ఉన్నవారవుతారు. ఆ లక్షణాలు – మాట్లాడినప్పుడు, అసత్యం పలకటం, చేసిన ఒడంబడికను వంచించటం, చేసిన వాదనను భంగపరచటం మరియు ఘర్షణ పడినప్పుడు, సత్యాన్ని ఉల్లంఘించటం”. కాబట్టి, ఎవరిలోనైనా ఈ నాలుగు లక్షణాలు ఉన్నట్లయితే, వారిలో అన్ని రకాల దుష్టత్వం మరియు కపటుల చిహ్నాలు ఉన్నట్లే. ఇంకా, ఎవరిలోనైనా వీటిలో ఏదైనా ఒక లక్షణం ఉన్నట్లయితే, వారు కపటత్వపు ఒక చిహ్నం కలిగి ఉన్నవారిగా గుర్తించ వలెను. వాస్తవానికి, మానవులలో కొన్ని మంచి,  దైవవిశ్వాసపు చిహ్నాలు మరియు కొన్ని చెడు, కపటత్వపు చిహ్నాలు ఉంటాయి. వీటిలో ఎక్కువ ప్రభావితం చేసి, ముందుకు నడిపించిన చిహ్నం ఏదైతే ఉంటుందో, దాని ప్రతిఫలం (అల్లాహ్ యొక్క అనుగ్రహం గాని ఆగ్రహం (శిక్ష) గాని) మానవులు పొందుతారు. ఉదాహరణకు మస్జిద్ లో నమాజు చేయటానికి వెళ్ళటంలో ఆలస్యం చేయటమనేది కపటత్వానికి ఒక చిహ్నం. వాస్తవానికి ఇది ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం యొక్క సహచరులు చాలా తీవ్రంగా భయపడిన కపటత్వపు అలవాట్లలోని ఒక ముఖ్యమైన దురలవాటు. ఇబ్నె ములైకాహ్ ఇలా తెలిపారు, “దాదాపు 30 మంది ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం యొక్క సహచరులు (సహాబాలు) ఇటువంటి కపటత్వం నుండి తీవ్రంగా భయపడటం నేను చూశాను”

సైద్ధాంతిక కపటత్వం మరియ ఆచరణాత్మక (అల్పమైన) కపటత్వం మధ్య ఉన్న భేదాలు:

1-     సైద్ధాంతిక (ఘోరమైన) కపటత్వం ఇస్లాం నుండి బహిష్కరింపజేస్తుంది కాని ఆచరణాత్మక (అల్పమైన) కపటత్వం అలా చేయదు.

2-     సైద్ధాంతిక (ఘోరమైన) కపటత్వం అంటే గుప్తంగానూ, మరియు బహిరంగంగానూ ఇస్లామీయ విశ్వాసాలను మరియు నియమనిబంధనలను ఖండించటం.  కాని ఆచరణాత్మక (అల్పమైన) కపటత్వం అంటే ఇస్లామీయ మూలవిశ్వాసాలను కాకుండా, కేవలం ఆచారాలను మాత్రమే వ్యతిరేకించటం.

3-     ఒక విశ్వాసిని సైద్ధాంతిక (ఘోరమైన) కపటుడిగా పరిగణించకూడదు. కాని అతడు కొన్ని ఆచరణాత్మక (అల్పమైన) కపటత్వపు పనులు చేస్తుండ వచ్చును.

4-     ఎవరైనా సైద్ధాంతిక (ఘోరమైన) కపటత్వానికి అలవాటు పడినవారు సాధారణంగా పశ్చాత్తాప పడరు మరియు క్షమాభిక్ష వేడుకోరు. ఒకవేళ వారు పశ్చాత్తాప పడినా, దానిని అల్లాహ్ స్వీకరిస్తాడా లేదా అనేది ఒక వివాదాస్పదమైన విషయం. ఇంకో వైపు, ఆచరణాత్మక (అల్పమైన) కపటత్వం ఉన్న వ్యక్తి పశ్చాత్తాప పడతాడు, క్షమాభిక్ష వేడుకుంటాడు. ఒకవేళ వారు పశ్చాత్తాపపడితే, అల్లాహ్ స్వీకరించవచ్చు. తీవ్రమైన కపటత్వం ఉన్న వారి గురించి దివ్యఖుర్ఆన్ లోని అల్ బఖర అధ్యాయంలోని 18వ వచనంలో అల్లాహ్ ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు.

” صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ – “  سورة البقرة : 18

దివ్యవచనపు భావం యొక్క అనువాదం – {చెవిటివారు, మూగవారు, మరియు గ్రుడ్డివారు, వారు ఎప్పటికీ మరలరు (సత్యమార్గం వైపునకు)}.

మరలటం అంటే ఇక్కడ ఇస్లాం వైపునకు హృదయపూర్వకంగా మరలిరావటం. వారి గురించి అల్లాహ్ దివ్యఖుర్ఆన్ లోని అత్తౌబా అధ్యాయంలోని 126 వ వచనంలో ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు –

”أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَّكَّرُونَ “ سورة التوبة : 126

– దివ్యవచనపు భావం యొక్క అనువాదం – {తాము ప్రతి సంవత్సరం ఒకటీ, రెండుసార్లు పరీక్షకు గురిచెయ్యబడటాన్ని వారు చూడటం లేదా? కాని దీని తర్వాత కూడా వారు పశ్చాత్తాప పడటం లేదు. ఏ గుణపాఠాన్నీ నేర్చుకోవటం లేదు}.

ఇస్లామీయ ధర్మపు ఒక ప్రఖ్యాత పండితుడు (షేఖుల్ ఇస్లాం) ఇబ్నె తయిమియా ఇలా తెలిపారు,“ ఎల్లప్పుడూ కపటులు ఇస్లాం ధర్మాన్ని మరియు దైవ విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శించుతూ ఉండటం వలన, వారి పశ్చాత్తాపం స్వీకరించ బడుతుందా, లేదా అనే విషయం పై పండితులు చర్చించుకున్నారు”.

Disbelief – అల్ కుఫ్ర్ – అవిశ్వాసం – 

నిర్వచనం: దైవవిశ్వాసానికి బద్ధ విరుద్ధమైనది అల్ కుఫ్ర్ (అవిశ్వాసం). కాబట్టి కుఫ్ర్ (అవిశ్వాసం) అంటే అల్లాహ్ పై విశ్వాసాన్ని,  అల్లాహ్ యొక్క సందేశహరులపై విశ్వాసాన్ని నిరాకరించటం. అది అబద్ధాలతో, అపనిందలతో, అభియోగాలతో కూడినదైనా కావచ్చు లేదా అవి లేకుండా నిరాకరించటమైనా కావచ్చు. కాబట్టి ఇస్లాం ధర్మం పై ఎటువంటి సందేహం, అనుమానం ఉన్నా, దానిలోని కొన్ని నియమాలను విడిచి పెట్టినా, ఇస్లాం స్వీకరించీ శత్రుత్వం, గర్వం లేక తమ పూర్వపు జీవితం అసత్యమార్గం వైపుకు పోవటం జరిగినా అది అవిశ్వాసం క్రిందికే వస్తుంది. కాబట్టి ఎవరైనా అవిశ్వసకుడిగా మారిపోవటానికి ఇవి చాలు. ఇంకా, నిరాకరించటమనేది చాలా చాలా ఘోరమైనది.

విభజన: కుఫ్ర్ రెండు భాగాలుగా విభజింపబడినది: కుఫ్ర్ అక్బర్ (ఘోరమైన అవిశ్వాసం) మరియు కుఫ్ర్ అస్గర్ (అల్పమైన అవిశ్వాసం)

1) మొదటి భాగం: كفر أكبر కుఫ్ర్ అక్బర్ (ఘోరమైన అవిశ్వాసం), ఇది ఇస్లాం ధర్మం నుండి బహిష్కరింప జేస్తుంది. దీని ఐదు ఉపభాగాలుగా విభజింప బడినది:

a)       మొదటి ఉపభాగం: كفر التكذيب విరుద్ధమైన అవిశ్వాసం. దీనికి ఋజువు –

ఖుర్ఆన్ లోని అంకబూత్ అధ్యాయంలోని 68వ వచనంలో అల్లాహ్ ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు –

العنكبوت 68“وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ”

దివ్యవచనపు భావం యొక్క అనువాదం – {అల్లాహ్ వ్యతిరేకంగా అసత్యం పలికే వాడి కంటే లేదా తన దగ్గరకు వచ్చిన సత్యాన్ని తిరస్కరించిన వాడి కంటే ఎక్కువ పాపిష్టి ఎవరు? అటువంటి సత్యతిరస్కారులకు నరకంలో శాశ్వతమైన పక్కా నివాసం లేదా?}

b)                రెండవ ఉపభాగం: كفر الإباء లోలోపలి అవిశ్వాసంతో పాటు తిరస్కారం మరియు దురహంకారంతో కూడిన అవిశ్వాసం. దీనికి ఋజువు – దివ్యఖుర్ఆన్ లోని అల్ బఖర (ఆవు) అధ్యాయంలోని 34వ వచనంలో అల్లాహ్ ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు –

البقره 34 “وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ”

దివ్యవచనపు భావం యొక్క అనువాదం – {మేము దైవదూతలకు ఇలా ఆజ్ఞాపించాము: “ఆదం (అలైహిస్సలాం) కు సాష్టాంగ పడండి:” మరియు వారు సాష్టాంగ పడినారు: కాని, ఇబ్లీస్ మాత్రం పడలేదు: అతడు తిరస్కరించాడు మరియు దురహంకారి అయ్యాడు: అతడు సత్యతిరస్కారులలోని వాడై పోయాడు}.

c)  మూడవ ఉపభాగం: كفر الشك సందేహాస్పదమైన మరియు అనుమానంతో కూడిన అవిశ్వాసం. దీనికి ఋజువు – దివ్యఖుర్ఆన్ లోని అల్ బఖర (ఆవు) అధ్యాయంలోని 34వ వచనంలో అల్లాహ్ ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు –

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لأجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا. قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلا. لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا – الكهف 35 – 38

దివ్యవచనపు భావం యొక్క అనువాదం – {అతడు తన తోటలోప్రవేశించాడు: ” ఎన్నటికైనా ఈ సంపద నశిస్తుందని నేను భావించటం లేదు. ఎప్పటికైనా ప్రళయం ఘడియ వస్తుందనే నమ్మకం కూడా నాకు లేదు. అయినప్పటికీ, ఒకవేళ ఎప్పుడైనా నేను నా ప్రభువు సన్నిధికి మరలింపబడినట్లయితే తప్పకుండా దీనికంటే మహోజ్వలమైన స్థానాన్ని పొందుతాను.” అప్పుడు అతడి పొరుగువాడు అతనితో ఇలా పలికాడు ” నిన్ను మట్టితోనూ, తర్వాత వీర్యబిందువుతోనూ పుట్టించి, ఒక సంపూర్ణ మానవునిగా తీర్చిదిద్దిన ఆయనను నీవు తిరస్కరిస్తున్నావా?” ఇక నా విషయంలో, అల్లాహ్ యే నా ప్రభువు. నేను ఎవరినీ ఆయనకు భాగస్వామిగా చేయను}.

d)      నాలుగవ ఉపభాగం: كفر الإعراض దారి మరలించే అవిశ్వాసం.

దీనికి ఋజువు – ఖుర్ఆన్ లోని అల్ అహ్ ఖాప్ లోని 3వ వచనంలో అల్లాహ్ ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు –

الاحقاف 3 “وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ”

దివ్యవచనపు భావం యొక్క అనువాదం–{ఎవరైతే దైవవిశ్వాసాన్ని తిరస్కరిస్తారో, వారు హెచ్చరింప బడిన తీవ్ర పరిమాణాల వైపుకు మళ్ళింపబడతారు}.

e)                 ఐదవ ఉపభాగం: كفر النفاق కపటత్వపు అవిశ్వాసం.

దీనికి ఋజువు – దివ్యఖుర్ఆన్ లోని అల్ మూనాఫిఖూన్ అధ్యాయంలోని 3వ వచనంలో అల్లాహ్ ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు –

المنافقون 3“ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ”

దివ్యవచనపు భావం యొక్క అనువాదం–{దీనికంతటికీ కారణం, వారు విశ్వసించిన తర్వాత తిరస్కరించటమే. అందుకని వారి హృదయాలపై ముద్రవేయబడినది, ఇక వారు దేనినీ అర్థం చేసుకోలేరు}.

2) రెండవ భాగం: كفر أصغر కుఫ్ర్ అస్గర్ (అల్పమైన అవిశ్వాసం) ఇది ఇస్లాం ధర్మం నుండి బహిష్కరింప జేయదు. కాని, ఇది ఆచరణలో ఉండే అవిశ్వాసం.(a practical disbelief). వాస్తవానికి, ఇవి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నత్ లలో తెలుపబడిన ఘోరమైన అవిశ్వాసం వరకు చేర్చని చిన్న, చిన్న అల్పమైన అవిశ్వాసములు – ఉదాహరణకు అల్లాహ్ అనంతమైన దయామయుడు అనే సుగుణంలో అవిశ్వాసం కలిగి ఉండటం. దివ్యఖుర్ఆన్ లోని అన్నహల్ అధ్యాయంలోని 112వ వచనంలో అల్లాహ్ ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు-

سورة النحل : 112 “وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ”

దివ్యవచనపు భావం యొక్క అనువాదం–{అల్లాహ్ ఒక పట్టణానికి సంబంధించిన ఉదాహరణ ఇస్తున్నాడు: ఆ పట్టణం శాంతిమయమూ, సంతృప్తికరమూ అయిన జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉండేది. ప్రతి వైపు నుండి దానికి ఆహారం పుష్కలంగా చేరుతూ ఉండేది. అప్పుడు అది అల్లాహ్ ఆశీర్వాదాలకు కృతఘ్నత చూపటం ప్రారంభించినది}

ఇంకా ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం బోధించిన హదీథ్  {“سباب المسلم فسوق و قتاله كفر”  అనువాదం – “ఒక ముస్లిం ను దూషించటం, తిట్లు తిట్టడం, దుర్భాష లాడటం వంటివి దౌర్జన్యం, దురాగతం క్రిందకు వస్తుంది మరియు ముస్లింతో పోట్లాడటమనేది అవిశ్వాసం క్రిందకు వస్తుంది” (సహీహ్ బుఖారీ మరియు సహీ ముస్లిం హదీథ్ గ్రంథాలలో నమోదు చేయబడినది)} ప్రకారం ముస్లిం తో పోట్లాడటమనేది, జగడం చేయటమనేది కూడా అల్పమైన అవిశ్వాసం క్రిందకు వస్తుంది}.

ఇంకో హదీథ్ లో (సహాబుఖారీ మరియు సహీ ముస్లిం హదీథ్ గ్రంథాలు) ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం ఇలా ఉపదేశించారు – “لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ” – అనువాదం “నా తర్వాత ఒకరినొకరు గొంతులు కోసుకుంటూ అవిశ్వాసం వైపునకు మరలిపోవద్దు”.

అల్లాహ్ పై కాకుండా ఇతరులపై ప్రమాణం చేయటం – కూడా అవిశ్వాసం క్రిందికే వస్తుంది. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం ఇలా ఉపదేశించారు “من حلف بغير الله” – అనువాదం – “అల్లాహ్ పై కాకుండా వేరే ఇతర వాటిపై ప్రమాణం చేసేవారు అవిశ్వాసం  చేసిన దోషి అవుతారు (లేదా అల్లాహ్ తో పాటు ఇతరులను భాగస్వాములుగా చేసేవారు)”.

ఇలాంటివి అల్పమైన అవిశ్వాసపు పనులుగా గుర్తించబడినాయి. ముస్లింలు ఏదైనా ఘోర పాపం చేసినా కూడా, వారు విశ్వాసులుగానే ఉంటారు. దీనికి ఋజువు దివ్యఖుర్ఆన్ లోని అల్ బఖర అధ్యాయంలోని 178వ వచనంలో అల్లాహ్ యొక్క ప్రకటన.

178 البقره “يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى”

– దివ్యవచనపు అనువాదం – {ఓ విశ్వాసులారా! హత్యా వ్యవహారాలలో మీ కొరకు ప్రతీకార న్యాయం సరిసమానంగా నిర్ణయించబడినది}. దీని నుండి తెలిసిన దేమిటంటే విశ్వాసులై ఉండీ హత్య చేసిన వారిని ధర్మశాసనం నుండి తప్పించ చేయలేదు. ఇంకా అల్లాహ్ వారిని, హత్య చేయబడిన వారి బంధువుల సోదరులుగా పరిగణించినాడు. దీనికి ఋజువు దివ్యఖుర్ఆన్ లోని అల్ బఖర అధ్యాయంలోని 178వ వచనంలో అల్లాహ్ యొక్క ప్రకటన.

178 البقره “فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ”

– దివ్యవచనపు అనువాదం – {ఒకవేళ హతుని సోదరుడు హంతకుణ్ణి కనికరించదలిస్తే, న్యాయ సమ్మతంగా రక్తశుల్క నిర్ణయం జరగాలి. హంతకుడు ఉత్తమమైన రీతిలో అతనికి రక్తధనాన్ని చెల్లించాలి.}. నిశ్చయంగా ఇది ఇస్లాం ధర్మంలోని  ఉత్తమమైన సోదర భావాన్ని తెలియజేస్తున్నది.

దివ్యఖుర్ఆన్ లోని హుజురాత్ అధ్యాయంలోని 9వ వచనంలో అల్లాహ్ ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు.

سورة الحجرات : 9 “وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا”

అనువాదం – {ఒకవేళ విశ్వాసులలోని రెండు వర్గాల వారు పరస్పరం పోట్లాడుకుంటే వారి మధ్య రాజీ కుదర్చండి}.

దివ్యఖుర్ఆన్ లోని హుజురాత్ లోని 10వ వచనంలో చివరికి అల్లాహ్ ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు.

سورة الحجرات :10 “إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ”

అనువాదం – {విశ్వాసులు పరస్పరం అన్నదమ్ములు. కనుక మీ సోదరుల మధ్య సంబంధాలను సంస్కరించండి. అల్లాహ్ కు భయపడండి. మీ పై దయచూపటం జరగవచ్చు} quoted from “The Explanation of the Tahawiah”, briefly.

మనం ఇప్పుడు ఘోరమైన అవిశ్వాసానికి (అష్షిర్క్ అల్ అక్బర్) మరియు అల్పమైన అవిశ్వాసానికి (అష్షిర్క్ అల్ అస్గర్) మధ్య గల భేదాలను క్లుప్తంగా గమనిద్దాం:

ఘోరమైన అవిశ్వాసానికి (అష్షిర్క్ అల్ అక్బర్) ఇస్లాం ధర్మం నుండి బహిష్కరింప జేస్తుంది మరియు పుణ్యాలను నిర్వీర్యం చేస్తుంది. అల్పమైన అవిశ్వాసం (అష్షిర్క్ అల్ అస్గర్) ఇస్లాం ధర్మం నుండి బహిష్కరింప జేయదు, పుణ్యాలను నశింపజేయదు కాని వాటి ప్రతిఫలాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇంకా నేరస్థుడిలో అల్లాహ్ యొక్క భయాన్ని కలుగజేస్తుంది.

ఘోరమైన అవిశ్వాసం (అష్షిర్క్ అల్ అక్బర్) వలన నరకాగ్నిలో శాశ్వతంగా ఉంచబడతారు. కాని అల్పమైన అవిశ్వాసం (అష్షిర్క్ అల్ అస్గర్) అలా చేయక, శిక్ష పూర్తయ్యే వరకు మాత్రమే నరకాగ్నిలో ఉంచుతుంది.

ఘోరమైన అవిశ్వాసం (అష్షిర్క్ అల్ అక్బర్) ప్రాణాన్ని మరియు సంపదను రక్షించదు. కాని అల్పమైన అవిశ్వాసం (అష్షిర్క్ అల్ అస్గర్) అలా చేయదు, అంటే సంరక్షిస్తుంది.

అవిశ్వాసికి మరియు విశ్వాసికి మధ్య శత్రుత్వాన్ని ఘోరమైన అవిశ్వాసం (అష్షిర్క్ అల్ అక్బర్) తప్పని సరి చేస్తుంది. ఈ విధంగా విశ్వాసులు అవిశ్వాసులను (ఎంత దగ్గరి బంధువులైనా సరే) ప్రేమించకుండా మరియు సహాయపడకుండా కట్టుదిట్టం చేస్తుంది (నిరోధిస్తుంది).  కాని అల్పమైన అవిశ్వాసం (అష్షిర్క్ అల్ అస్గర్) అవిశ్వాసిని ప్రేమించటం మరియు సహాయపడటం నుండి పూర్తిగా నిరోధించదు. అల్పమైన అవిశ్వాసం ఉన్న వారు తమ విశ్వాసాన్ని దాచి ఉంచినంత కాలం ఇంకా ఎక్కువగా ప్రేమించబడతారు. కాని విశ్వాసాన్ని బయటపెట్టి మరీ పాపాలు చేస్తున్నవారు, అవిధేయత చూపిస్తున్నవారు అసహ్యించుకోబడతారు మరియు శత్రుత్వాన్ని ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది.

నవాఖిజె ఇస్లాం (ఇస్లాం పరిధి నుంచి బహిష్కరింప జేసే కార్యములు) [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్


[44:29 నిముషాలు]
నవాఖిజె ఇస్లాం (ఇస్లాం పరిధి నుంచి బహిష్కరింప జేసే కార్యములు)
Nullifiers of Islam
వక్త: షేఖ్. డా సఈద్ అహ్మద్ మదనీ హఫిజహుల్లాహ్
[వీడియో] [పార్ట్ 01] [02] [03] [04] [05]

పూర్తి ఆడియో (అన్ని భాగాలు) క్రింద వినవచ్చు / డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు

క్రింద తెలుప బడిన అతి ఘోరమైన ఈ పది కార్యములు మానవుణ్ణి ఇస్లాం పరిధి నుంచి బహిష్కరింపచేయును.

1. అల్లాహ్‌కు భాగస్వాములు కల్పించువారు ముస్లింలు కాజాలరు.

(إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِـمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا (النساء:116

అన్నిసా 4:116 :- “అల్లాహ్‌కు సాటి (భాగస్వామ్యం) కల్పించు వారిని అల్లాహ్ అస్సలు క్షమించడు. షిర్క్ తప్ప వేరే పాపములను అల్లాహ్ తన ఇష్టానుసారం క్షమిస్తాడు”

قال الله تعالى:)إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْـجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِـمِينَ مِنْ أَنصَارٍ( الـمـائدة:72

అల్ మాయిద 5:72:- “నిశ్చయంగా అల్లాహ్‌కు భాగస్వాముల్ని కల్పించువారికి అల్లాహ్ స్వర్గాన్ని నిషేధించెను మరియు అతని నివాసము నరకమే, పాపాత్ములకు సహాయం చేయువారు ఎవ్వరూ లేరు”. అంటే అల్లాహ్‌కు భాగస్వాములు కల్పించువారు అవిశ్వాసులు. చనిపోయిన వారిని వేడుకొనుట, సమాధులకు మొక్కుట, అల్లాహ్ పేరుమీద కాకుండా వేరేవాని పేరుమీద బలి ఇచ్చుట..మొదలైనవన్నీ షిర్క్‌లోని విధానములు.

2. తమకి మరియు అల్లాహ్‌కి మధ్య ఎవరినైనా మధ్యవర్తి (సిఫార్సు చేసేవాడు)గా చేసి వేడుకొనుట, మరియు వారిని నమ్ముట వారి సిఫారసుపై నమ్మకం ఉంచుట అవిశ్వాసమే అవుతుందని ఇస్లామీయ పండితులందరి అభిప్రాయం.

3. ఎవరైనా, అవిశ్వాసిని, లేదా బహుదైవారాధకుడిని, అవిశ్వాసి అని నమ్మనివారు మరియు వారి యొక్క అవిశ్వాసములో అనుమానం ఉన్నా లేదా వారి యొక్క ధర్మం కూడా నిజమే అని నమ్మినా సరే, వారు కూడా అవిశ్వాసులుగా భావించబడతారు.

4. ఎవరైనా వేరే విధానాన్ని ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహుఅలైహి వసల్లమ్ తెచ్చిన నిబంధనల (షరిఅహ్) కంటే ఉత్తమమైన విధానమని అనుకుంటే వారు అవిశ్వాసులు. వేరే వారి మాటకు ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివసల్లమ్ మాటపై ప్రాముఖ్యత ఇచ్చువారు అవిశ్వాసులు.

5. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లమ్ యొక్క షరిఅహ్ (నియమనిబంధనల) ను  హృదయపూర్వకంగా స్వీకరించకపోవుట అవిశ్వాసము. అతను దానిపై అమలు చేస్తున్నా మనస్సు దానికి వ్యతిరేకంగా నిర్ణయించిన ఎడల అతను అవిశ్వాసి అగును.

قال الله تعالى:)ذَلِكَ بِأَ نَّـهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَـالَـهُمْ( [محمد:9].

ముహమ్మద్ 47:9:- “ఎందుకంటే వారు అల్లాహ్ అవతరించిన షరియత్‌ను అంగీకరించలేదు. అందుచే అల్లాహ్ వారి కార్యములను వ్యర్ధము చేసేను.”

6. అల్లాహ్ గురించి గాని ప్రవక్త గురించి గాని లేదా షరిఅహ్ ను ఎగతాళి చేసినవారు అవిశ్వాసులు.

قال الله تعالى: )وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَـا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ *      لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَـانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِـفَةً بِأَ نَّهُمْ كَانُواْ مُـجْرِمِينَ( التوبة:65-66

అత్తౌబా 9:65–66:-  “ప్రకటించండి! ఏమిటీ, అల్లాహ్ మరియు ఆయన నిదర్శనాలను ఎగతాళి చేయటానికా? మరియు ఆ ప్రవక్తతో ఎగతాళియా? ఇక సాకులు చెప్పకండి. మీరు విశ్వసించిన తర్వాత అవిశ్వాసానికి పాల్పడ్డారు”

7. జాదు (చేతబడి) చేయుట మరియు చేయించుట కూడా అవిశ్వాసుల పని.

قال الله تعالى:)وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَـانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْـمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَـانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَـا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ( [البقرة:102]

అల్ బఖర 2:102 :- “వారిద్దరూ అప్పుడు వరకూ ఎవ్వరికీ జాదు నేర్పించేవారు కాదు. ఇలా అనే వరకూ మేము ఒక పరీక్ష నీవు అవిశ్వాసానికి పాల్పడకు”

8. విశ్వాసులకు వ్యతిరేకంగా అవిశ్వాసులకు సహాయం చేసేవారు.

قال الله تعالى:)يَا أَ يُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّـهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِـمِينَ( [الـمـائدة:51]

అల్ మాయిద 5:51:- “మీలో ఎవరైనా వారితో (అవిశ్వాసులతో) స్నేహం చేసిన యెడల నిశ్చయంగా వారు వారిలో వారే. నిశ్చయంగా అల్లాహ్ దుర్మార్గులకు ఎప్పటికీ ఋజుమార్గం చూపడు.”

9. ఇస్లామీయ షరిఅహ్‌లో కొన్నింటిని విడిచిపెట్టే సదుపాయం కొందరికుందని భావించువారు అవిశ్వాసులు.

قال الله تعالى:)وَمَن يَـبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَـلَ مِنْـهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْـخَاسِرِينَ( [آل عمران:85]

ఆలె ఈమ్రాన్  3:85 :- “ఎవరైనా విధేయతా ధర్మం (ఇస్లాం) కాకుండా వేరే విధానాన్ని అనుసరించిన ఎడల, వారి విధానం స్వీకరించబడదు. ప్రళయదినం రోజున అతడు నష్టపోయేవారిలోని వాడగును.”

10. అల్లాహ్ యొక్క దీన్ (ధర్మం)తో సంబంధం లేకుండా జీవించువారు, ఇస్లాం గురించి నేర్చుకోనివారు, ఆచరించనివారు అవిశ్వాసులు.

قال الله تعالى:)وَمَنْ أَظْلَمُ مِـمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْـمُجْرِمِينَ مُنـتَقِمُونَ( [السجدة:22]

అస్సజ్దా 32:22:- “తన ప్రభువు వాక్యాల ద్వారా బోధించబడినపుడు, వాటి పట్ల విముఖుడయ్యే వానికంటే దుర్మార్గుడెవరు? అటువంటి అపరాధులతో మేము తప్పక ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాము.”

పైన తెలుపబడిన అవిశ్వాసకార్యముల నుండి మేము చాలా జాగ్రత్త వహించాలి. అల్లాహ్ యొక్క భయంకర శిక్షల నుండి భయపడుతూ, అల్లాహ్‌ను క్షమాపణ వేడుకుంటుండాలి మరియు అల్లాహ్ ఈ పాపాల నుండి మమ్మల్ని రక్షించమని, కాపాడమని వేడుకుంటుండాలి. యా అల్లాహ్! మమ్మల్ని అవిశ్వాసం నుంచి కాపాడు. ఆమీన్.

ఆరాధన యొక్క అర్ధం – Meaning of Ibadah or Worship

విధేయత లేదా సంతోషంగా విధేయత చూపుట. ఇస్లాంలో ఆరాధన అంటే అల్లాహ్‌కు విధేయుడు అగుట. ఏ ఆజ్ఞలనైతే అల్లాహ్ ప్రవక్త ద్వారా మనకు తెలియజేసెనో, వాటిని తు.చ. తప్పకుండా పాటించుటయే విధేయత చూపుట అగును. అల్లాహ్‌కు ఇష్టమైన ప్రతి పని, అది ఏదైనా సరే, కనపడేది కానీవండి, కనపడనది కానీవండి, మనసులో ఆలోచన కానీవండి, నోటితో పలికే పలుకులు కానీవండి,  చేతులతో చేసే పనులు కానీవండి ఆరాధన (ఇబాదత్) అనబడును. అంటే ప్రతి ముస్లిం యొక్క బాధ్యత ఏమిటంటే, అల్లాహ్ యొక్క ఆరాధనలో కాస్త చిన్నపాటి భాగస్వామ్యం యొక్క వాసన కూడా లేకుండా చేయాలి మరియు ప్రతి కార్యమును మన ప్రవక్త సల్లల్లాహు వ అలైహి వసల్లం తెలిపిన విధంగానే అమలు చేయాలి మరియు స్వకల్పిత కార్యములు చేయరాదు.

స్వీకరించబడే  ఆరాధనలు (ఇబాదహ్): నమాజు, కాబా యొక్క తవాఫు, హజ్, ఉపవాసములు, దుఆ, సజ్దా(~సాష్టాంగం), రుకూ, అల్లాహ్ యొక్క భయం, అల్లాహ్ పైనే నమ్మకం ఉంచుట, అల్లాహ్ నే సహాయం కోరుట, యాచించుట, ఆశించుట, అల్లాహ్ స్వీకరణ కోసం ఎతేకాఫ్ పాటించుట, ప్రార్ధన, ఆరాధన, విధేయత, శరణు వేడుట, దైవభీతి, ప్రేమ, అభిమానం, మనసులోని ఏకాగ్రత, అల్లాహ్ వైపు మనస్సు లగ్నమై ఉండుట, బలి, దానం, వేడుకొనే సకల విధానములు – కేవలం అల్లాహ్ కొరకే ప్రత్యేకించుట…. ఇంకా ఏవైతే ఖుర్‌ఆన్ మరియు హదీసులలో చేయమని ఆదేశింపబడినాయో వాటిని చేయుట మరియు నిషేధింపబడినాయో వాటి నుండి దూరంగా ఉండుట. మరి ఎవరైనా వీటిని అల్లాహ్ కొరకు కాకుండా వేరే వారి కొరకు చేసిన ఎడల అతడు ముష్రిక్ (బహుదైవారాధకుడు) అగును.

)وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَـهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمـَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ( [المؤمنون:117]

మూమినూన్ 23:117:- “ఎవరైతే అల్లాహ్‌తో పాటు వేరే ఆధారం లేని వారిని వేడుకొనే వారి లెక్క వారి ప్రభువు వద్ద ఉన్నది. నిశ్చయంగా అవిశ్వాసులు ఎప్పటికీ సాఫల్యం(ముక్తి) పొందలేరు.”

قال الله تعالى:)وَ أَنَّ الْـمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا( [الـجن:18]

జిన్ 72:18:-“మస్జిద్ లు ఒక్క అల్లాహ్‌కే పరిమితం, మరి అల్లాహ్‌తో పాటు మరెవరినీ యాచించకండి (ప్రార్ధించకండి), వేడుకోకండి” అంటే ఆరాధనలన్నీ ఒక్క అల్లాహ్ కొరకే ప్రత్యేకించి అంకితం చేయుట.

ఇస్తిఖారః దుఆ – Dua Istikhaara

اللّهُـمَّ إِنِّـي أَسْتَخيـرُكَ بِعِاْـمِك، وَأسْتَقْـدِرُكَ بِقُـدْرَتِـك، وَأَسْـألُـكَ مِنْ فَضْـلِكَ العَظـيم، فَإِنَّـكَ تَقْـدِرُ وَلا أَقْـدِر، وَتَـعْلَـمُ وَلا أَعْلَـم، وَأَنْـتَ عَلاّمُ الغُـيوب، اللّهُـمَّ إِنْ كُنْـتَ تَعْـلَمُ أَنَّ هـذا الأمْـرَ- وَيُسَـمِّي حاجَتَـه – خَـيْرٌ لي في دينـي وَمَعـاشي وَعاقِـبَةِ أَمْـري، فَاقْـدُرْهُ لي وَيَسِّـرْهُ لي ثـمَّ بارِكْ لي فيـه، وَإِنْ كُنْـتَ تَعْـلَمُ أَنَّ هـذا الأمْـرَ شَـرٌ لي في دينـي وَمَعـاشي وَعاقِـبَةِ أَمْـري، فَاصْرِفْـهُ وَاصْرِفْني عَنْـهُ وَاقْـدُرْ لي الخَـيْرَ حَيْـثُ كانَ ثُـمَّ أَرْضِـني بِـه .

అలాహుమ్మ ఇన్నీ అస్తఖీరుక బి ఇల్మిక వస్తఖ్ దిరుక బి ఖుధ్రతిక వ అస్ అలుక మిన్ ఫజలికల్ అజీమి ఫ ఇన్నక తఖ్ దిరు వలా అఖ్ దిరు వ తాలము వలా ఆలము వ అంత అల్లాముల్ గుయూబ్ .అల్లాహుమ్మ ఇన్ కున్ త తాలము అన్న హాజల్ అమ్ ర ఖైరున్ ల్లీ ఫీ దీనీ వ మ ఆషీ వ ఆఖిబతి అమ్ రీ ఫఖ్ దుర్ హులీ వయస్సిర్ హులీ సుమ్మ బారిక్ లీ ఫీహి వ ఇన్ కున్ త – లము అన్న హాజల్ అమ్ ర షర్రున్ ల్లీ ఫీ దీనీ వ మ ఆషీవ . ఆఖిబతి అమ్ రీ ఫస్ రిఫ్ హు అన్నీ వస్ రిఫ్ నీ అన్హు వఖ్ దుర్ లి యల్ ఖైర హయసు కాన సుమ్మ అర్ జినీ బిహీ . ( బుఖారి )

ఓ అల్లా: ! నేను నీ జ్ఞానంతో పాటు మేలును కోరుతున్నాను . నీ మహిమ తో పాటు నీ శక్తిని కోరుతున్నాను . నీ దయతో ఆర్దిస్తున్నాను . నీవే శక్తి కలవాడవు . నేను శక్తి కల వాడను కాను . నీవే ఎరిగిన వాడవు . నేను ఎరిగిన వాడిని కాను . నీవు అగోచరాలను ఎరిగిన వాడివి . ఓ నా ప్రభూ ! నా కోసం , నా ధర్మం కోసం , నా ఇహం కోసం , నా పని లోని పర్యవసానంలో ఈ పని మంచిదని నీవు ఎరిగినట్లైతే దీన్ని నా పరం చెయ్యి . దీనిని నా కోసం సులభతరం చెయ్యి . ఇంకా ఇందులో నాకు శుభాన్ని ఇవ్వు . ఒకవేళ ఈ పని నా కోసం నా ధర్మం , నా ప్రాపంచికం , నా పని లోని పర్యవసానం నా కోసం మంచిది కాదని నీవు భావిస్తే దీనిని నా నుండి తప్పించు . నా కోసం మేలును నిర్ణయించు . నేను ఎక్కడ వున్నా నాకు దానితో సంతృప్తి కలిగించు .


ఆయతుల్ కుర్సీ Ayat-al-Kursi

బిస్మిల్లాహ్
Tafseer Ayatul Kursi – Youtube Play List (ఆయతుల్ కుర్సీ – యూట్యూబ్ ప్లే లిస్ట్)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV3zZ7VizbWTYAi6VApCjfk3


اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

అల్లాహు లా ఇలాహ ఇల్లా హువల్ హయ్యుల్ ఖయ్యూము లా త ఖుజుహూ సినతువ్ వ్వలా నౌమున్ ల్లహూ మా ఫిస్సమావాతి వమా ఫిల్ అర్ జి , మన్ జల్లజీ యష్ ఫవూ ఇన్ దహూ ఇల్లా బి ఇజ్నిహీ య – లము మా బైన అయదీహిం వమా ఖల్ ఫహుం వలా యుహీతూన బిషయ్యిమ్మిన్ ఇల్మిహీ ఇల్లా బి మాషా అ వసి అకుర్ సియ్యుహు స్సమావతి వల్అర్జ వలా య ఊదుహూ హిఫ్ జుహుమా వహువల్ అలియ్యుల్ అజీం
(ఖుర్ ఆన్ 2:255).

అల్లాహ్‌ (మాత్రమే నిజానికి ఆరాధ్య దైవం). ఆయన తప్ప మరో ఆరాధ్యుడు లేనేలేడు. ఆయన సజీవుడు; అన్నింటికీ మూలాధారం. ఆయనకు కునుకుగానీ, నిద్రగానీ పట్టదు. భూమ్యాకాశాలలో ఉన్న సమస్తమూ ఆయన అధీనంలో ఉంది. ఆయన అనుమతి లేకుండా ఆయన సమక్షంలో సిఫారసు చేయగలవాడెవడు? వారికి ముందు ఉన్న దానినీ, వెనుక ఉన్నదానిని కూడా ఆయన ఎరుగు. ఆయన కోరినది తప్ప ఆయనకున్న జ్ఞానంలోని ఏ విషయమూ వారి గ్రాహ్యపరిధిలోకి రాదు. ఆయన కుర్చీ వైశాల్యం భూమ్యాకాశాలను చుట్టుముట్టి ఉంది. వాటిని రక్షించటానికి ఆయన ఎన్నడూ అలసిపోడు. ఆయన సర్వోన్నతుడు, గొప్పవాడు.

తెలుగు అనువాదం: అహ్సనుల్ బయాన్ నుండి

అబూ హురైరా (రదియల్లాహు అన్హు) ఉల్లేఖనం ప్రకారం ప్రవక్త ﷺ ఆదేశించారు:

“ఎవరు ప్రతి నమాజు తర్వాత ఆయతుల్ కుర్సీ చదువుతారో వారి స్వర్గ ప్రవేశానికి మరణమే అడ్డు”
(నిసాయి ) (సహీహ 972)

ఉదయం ఆయతుల్ కుర్సీ చదివినవారు సాయంకాలం వరకు మరియు సాయంకాలం చదివినవారు ఉదయం వరకు షైతానుల నుండి రక్షింపబడతారు. (హాకిం 2064).

పడకపై వెళ్ళి ఆయతుల్ కుర్సీ చదివినవారి పై అల్లాహ్ ఒక రక్షకుడ్ని నియమిస్తాడు మరియు తెల్లారే వరకు షైతాన్ అతని దగ్గరికి రాడు. (బుఖారి 2311 తర్వాత).

క్రిందవి హదీసు కిరణాలు (రియాదుస్ సాలిహీన్ ) – ఇమామ్ నవవి (Riyadh-us-Saaliheen) నుండి హదీసులు

1019. హజ్రత్ ఉబై బిన్ కాబ్ (రదియల్లాహు అన్హు) కథనం ప్రకారం దైవ ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) తనను “ఓ అబుల్ ముంజిర్! నీ దగ్గరున్న దైవగ్రంథ ఆయతుల్లో అన్నిటికన్నా గొప్పదేదో నీకు తెలుసా?” అని అడిగారు. ‘అల్లాహు లా ఇలాహ ఇల్లాహువల్ హయ్యుల్ ఖయ్యూమ్’ అనే ఆయతు (కావచ్చు) ‘ అని అన్నాను నేను. అప్పుడాయన నా రొమ్ము తట్టి, ‘అబుల్ ముంజిర్! నీకు జ్ఞానం వల్ల శుభం కల్గుగాక!’ అని అభినందించారు. (ముస్లిం) 

(అంటే ‘ఖుర్ఆన్ జ్ఞానశుభంతోనే నీకు అన్నిటికన్నా గొప్ప ఆయతు ఏదో తెలిసింది’ అని చెప్పటమే దైవప్రవక్త ప్రవచన ఉద్దేశ్యం.) 

ముఖ్యాంశాలు 

“అల్లాహు లా ఇలాహ ఇల్లా హువల్ హయ్యుల్ ఖయ్యూమ్” ‘ఆయతుల్ కుర్సీ’కు సంబంధించిన వచనం. ఇక్కడ దీనిభావం, మొత్తం ఆయతుల్ కుర్సీ అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ ఆయతులో మహోన్నతమైన అల్లాహ్ గుణగణాలు, మహోజ్వలమైన ఆయన అధికారాలు ప్రస్తావించబడ్డాయి. అందుకే ఈ ఆయతు ఎంతో మహత్యంతో కూడుకున్నది.

“నీకు జ్ఞానం వల్ల శుభం కల్గుగాక!” అంటే నీకు ప్రయోజనకరమైన, గౌరవప్రదమైన, సాఫల్యాన్ని తెచ్చి పెట్టే జ్ఞానం అబ్బాలని భావం. ఇక్కడ జ్ఞానమంటే ఖుర్ఆన్ హదీసుల జ్ఞానం. ఇహపరాల్లో మనిషికి సాఫల్యాన్ని తెచ్చి పెట్టే జ్ఞానం అదే! 

1020. హజ్రత్ అబూహురైరా (రదియల్లాహు అన్హు) కథనం :

దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) నన్ను రమజాన్ మాసపు జకాత్ (అంటే ఫిత్రా) సొమ్ముకు కాపలా ఉంచారు. (ఓరోజు – రాత్రి) ఎవరో ఒకతను వచ్చి దోసిళ్ళతో ఆ ధాన్యాన్ని దొంగిలించసాగాడు. వెంటనే నేనతన్ని పట్టుకొని, “(ఎవర్నువ్వు?) పద దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) దగ్గరికి” అని గద్దించాను. అందుకతను, (భయపడిపోతూ) “అవసరాల్లో ఉన్నానయ్యా! భార్యా బిడ్డలు గలోణ్ణి, ఇప్పుడు నాకు విపరీతమైన అవసరం వచ్చిపడింది” అన్నాడు. నేనతన్ని (దయతలచి) వదలి పెట్టాను. మరునాడు ఉదయం (నేను దైవప్రవక్త సన్నిధికి వెళ్ళాను). దైవప్రవక్త నన్ను పిలిచి “అబూహురైరా! నిన్న రాత్రి నువ్వు పట్టుకున్న వ్యక్తిని ఏం చేశావ్?” అని అడిగారు. దానికి నేను, “దైవ ప్రవక్తా! అతను తన అవసరం గురించి, తన మీద ఆధారపడి వున్నవారి గురించి మొర పెట్టుకున్నాడు. అందుకని నేనతని మీద దయతలచి అతన్ని వదలి పెట్టాను” అని చెప్పాను. దానికి దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం), “అతను నీతో అబద్ధం చెప్పాడు. అతను మళ్ళీ వస్తాడు. చూస్తూ ఉండు” అన్నారు.

దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) చెప్పారు. కాబట్టి అతను మళ్ళీ తప్పకుండా వస్తాడని నమ్మి అతనికోసం మాటేసి ఉన్నాను. అతను వచ్చి దోసిళ్ళతో ధాన్యాన్ని నింపుకోసాగాడు. (నేను మెల్లిగా వెళ్ళి అతన్ని పట్టుకొని), ఇప్పుడు మాత్రం నేను నిన్ను తప్పకుండా దైవప్రవక్త దగ్గరికి తీసుకువెళ్తాను” అన్నాను. అందుకతను, “నన్ను వదలి పెట్టండి, అవసరాల్లో ఉన్నాను. భార్యాబిడ్డలు గలోణ్ణి. ఇంకెప్పుడూ రాను. (ఈ ఒక్క సారికి వదలి పెట్టండి)” అని బ్రతిమాలాడు. అందుకని అతన్ని వదలి పెట్టేశాను. మరునాడు ఉదయం (నేను దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) దగ్గరికి వెళ్ళాను) దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) నన్ను పిలిచి, “అబూహురైరా! నిన్న రాత్రి నువ్వు పట్టుకున్న వ్యక్తిని ఏం చేశావ్?” అని అడిగారు. “దైవ ప్రవక్తా! అతను తన అవసరం గురించి, తనమీద ఆధారపడి వున్నవారి గురించి మొర పెట్టుకున్నాడు. అందుకని నేనతని మీద దయతలచి అతన్ని వదలి పెట్టేశాను” అని చెప్పాను. అది విని దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం), “అతను నీతో అబద్దం చెప్పాడు. అతను మళ్ళీ వస్తాడు” అని చెప్పారు.

మూడోసారి కూడా నేనతనికోసం మాటేసి కూర్చు న్నాను. అతను వచ్చి దోసిళ్లతో ధాన్యం నింపుకోసాగాడు. నేనతన్ని పట్టుకొని “ఇప్పుడు నేను నిన్ను తప్పకుండా దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) దగ్గరికి తీసుకువెళ్తాను. నువ్వు ఇలా రావటం ఇది మూడోసారి. ప్రతిసారీ నువ్వు ఇంకెప్పుడూ రానని వాగ్దానం చేసి మళ్ళీ వస్తున్నావు” అని గద్దిస్తూ అన్నాను. దానికతను, “నన్ను వదలి పెట్టండి. నేను మీకు కొన్ని వచనాలు నేర్పిస్తాను. వాటి మూలంగా అల్లాహ్ మీకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాడు” అని అన్నాడు. నేను, “ఏమిటా వచనాలు?” అని అడిగాను. అందుకతను, “మీరు (నిద్రపోవటానికి) పడక మీదకు వెళ్ళి నప్పుడు ఆయతుల్ కుర్సీ పఠించండి. అలా చేస్తే తెల్లవారే వరకు, మీ కొరకు అల్లాహ్ తరఫు నుండి ఒక పర్యవేక్షకుడు నియమించబడతాడు. షైతాన్ మీ దరిదాపులకు కూడా రాడు” అని చెప్పాడు. అప్పుడు కూడా నేనతన్ని వదిలేశాను.

తెల్లవారిన తర్వాత దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) నాతో మాట్లాడుతూ, “రాత్రి నువ్వు పట్టుకున్న వాణ్ణి ఏం చేశావ్?” అని అడిగారు. “దైవప్రవక్తా! అతను నాకు కొన్ని వచనాలు నేర్పిస్తానని వాగ్దానం చేశాడు. ఆ వచనాల మూలంగా అల్లాహ్  నాకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాడట. అందుకని నేనతన్ని వదలి పెట్టేశాను” అని చెప్పాను. “ఏమిటా వచనాలు?” అడిగారు దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం). అప్పుడు నేను, ఆ వచ్చిన వ్యక్తి నాతో “మీరు (నిద్రపోవటానికి) పడక మీదకు వెళ్ళినప్పుడు మొదటి నుంచి చివరి వరకు ఆయతుల్ కుర్సీ పఠించండి” అని అన్నాడని చెప్పాను. “అలాచేస్తే మీ కొరకు అల్లాహ్ తరఫు నుండి ఒక పర్యవేక్షకుడు నియమించబడతాడు. తెల్లవారే వరకు షైతాన్ మీ దరిదాపులకు కూడా రాడు” అని కూడా అన్నాడని చెప్పాను.

అప్పుడు దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) నాతో, “విను, అతను పెద్ద అబద్ధాలకోరు. అయినప్పటికీ అతను నీతో నిజం చెప్పాడు. అబూహురైరా! మూడు రాత్రుల నుంచి నువ్వు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావో తెలుసా?” అన్నారు. నేను “తెలీద’న్నాను. “అతను షైతాన్” అని చెప్పారు దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) (బుఖారీ)

ముఖ్యాంశాలు

ఈ హదీసు ద్వారా ఆయతుల్ కుర్సీ యొక్క ఘనత వెల్లడౌతోంది. రాత్రిపూట నిద్రకు ఉపక్రమించే ముందు ఆ వచనాలను పఠించి నిద్రపోవాలని ఇందులో బోధించబడింది. 

%d bloggers like this: