దైవ ప్రవక్త ( సల్లలాహు అలైహి వ సల్లం) నమాజు విధానం – బిన్ బాజ్ [పుస్తకం]

The Prophet’s Prayer – Imam Ibn Baz

how-to-pray-ibn-baaz-telugu

మూలం : షేఖ్ అబ్దుల్ అజీజ్ బిన్ అబ్దుల్లా బిన్ బాజ్ (Sahykh Abdul Azeez bin Abdullah bin Baaz)
అనువాదం :  మౌలానా ముహమ్మద్ ఉమరి అబూ అబ్దుల్లా (Moulana Muhamamd Umari Abu Abdullah) :

[Read or Download PDF Book Here]

Co-Operative Office for call and guidance in AL-Batha, Under the Supervision of Ministry of Islamic Affairs, Endowments, Propagations and Guidance, Riyadh

%d bloggers like this: