షాబాన్ నెల (The Month of Shaban)

రమదాన్ కొరకు సిద్ధపడే మాసం షాబాన్ – నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ [32 ని] [వీడియో]

షాబాన్ నెల – విశేషాలు, ఆదేశాలు – జాదుల్ ఖతీబ్ [డైరెక్ట్ PDF] [19 పేజీలు]

రండి! షబె బరాత్ ఇలా జరుపుకుందాం – నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ [11 ని] [ఆడియో]

షాబాన్ మాసపు ఘనత, సున్నతులు (ఆచారాలు) & బిద్అతులు (దురాచారాలు) – నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ [42 ని] [వీడియో]

షాబాన్ నెల యొక్క సున్నతులు (ఆచారాలు) – నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ [30 ని] [ఆడియో]

షాబాన్ నెల యెుక్క వాస్తవికత! షాబాన్ సున్నతులేమిటి? దురాచారాలేమిటి?  – నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ [పుస్తకం]

షబ్బే బరాత్‌ – షాబాన్ నెల యొక్క బిద్ఆత్’లు (దురాచారాలు) – నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ [30 ని] [ఆడియో]

షబే బరాత్ చెయ్యమని దైవప్రవక్త ﷺ చెప్పారా? – షరీఫ్ మదనీ , వైజాగ్ [3 ని] [వీడియో]

షాబాన్ నెల వాస్తవికత – జఫరుల్లాహ్ ఖాన్ నద్వీ

షాబాన్ నెల 15వ తేదీ రాత్రి అల్లాహ్ వీరిని తప్ప అందరినీ క్షమిస్తాడు నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ [10 ని] [ఆడియో]

13, 14 & 15 వ షాబాన్ రోజు ఉపవాసం గురుంచి ప్రశ్న – నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ [7 ని] [ఆడియో]

షాబాన్ నెల సగభాగం గడిచి పోయిన తరువాత ఉపవాసం ఉండటం నిషేధం – పెద్ద షేఖుల నుండి ఫత్వా

గత రమజాన్ లో ధర్మ కారణం లేకుండా తప్పిపోయిన ఉపవాసాలు వచ్చే రమజాన్ లోపల పూర్తి చేసుకోలేకపోతే? [ఆడియో]

%d bloggers like this: