అహ్సనుల్ బయాన్ – తెలుగు

అంతిమ దైవగ్రంథం ఖుర్ఆన్ (అనువాదం, వ్యాఖ్యానం) – అహ్సనుల్ బయాన్

Telugu Quran Commentry -Translation based on the Urdu translation of Moulana Muhammad Jonagari (Ahlulhadith) with brief commentry named “Tafseer Ahsan-ul-Bayan” by Hafizh Salah-ud-deen yusuf

టైటిల్: అంతిమ దైవగ్రంథం ఖుర్ఆన్ (అనువాదం, వ్యాఖ్యానం) – అహ్సనుల్ బయాన్
క్లుప్త వివరణ: ఉర్దూ భాషలో మౌలానా ముహమ్మద్ జునాగడీ (Moulana Muhammad Jonagari ) మరియు హాఫిజ్ సలాహుద్దీన్ యుసుఫ్ (Hafiz Salah-ud-Din Yusuf) లు కలిసి తయారు చేసిన అహ్సనుల్ బయాన్ అనే ప్రపంచ ప్రసిద్ధ ఖుర్ఆన్ సంకలనం యొక్క తెలుగు అనువాదమిది. దీనిని ముహమ్మద్ అజీజుర్రహ్మాన్ గారు తెలుగులో అనువదించినారు. శాంతిమార్గం పబ్లికేషన్ ట్రస్ట్, హైదరాబాదు వారు ప్రచురించినారు. వారి అనుమతి లేకుండా ఎవరూ దీనిని అధిక సంఖ్యలో ప్రింటు చేయరాదు. తెలుగు భాషలో ఇటువంటి అమూల్యమైన గ్రంథం లభ్యమవటం మన అదృష్టం.
పేజీలు : 1657

లింకు : Read or Download Book Here [PDF]

S.No Telugu Surah Name Read (Scribd) Download (pdf)
1 అల్ ఫాతిహా [చదవండి] 001
2 అల్ బఖర [చదవండి] 002
3 అలి ఇమ్రాన్ [చదవండి] 003
4 అన్ నిసా [చదవండి] 004
5 అల్ మాయిద [చదవండి] 005
6 అల్ అన్ ఆం [చదవండి] 006
7 అల్ ఆరాఫ్ [చదవండి] 007
8 అల్ అన్ ఫాల్ [చదవండి] 008
9 అత్ తౌబా [చదవండి] 009
10 యూనుస్ [చదవండి] 010
11 హూద్ [చదవండి] 011
12 యూసుఫ్ [చదవండి] 012
13 అర్ రాద్ [చదవండి] 013
14 ఇబ్రాహీమ్ [చదవండి] 014
15 అల్ హిజ్ర్ [చదవండి] 015
16 అన్ నహ్ల్ [చదవండి] 016
17 బనీ ఇస్రాయీల్ [చదవండి] 017
18 అల్ కహఫ్ [చదవండి] 018
19 మర్యమ్ [చదవండి] 019
20 తాహా [చదవండి] 020
21 అల్ అంబియా [చదవండి] 021
22 అల్ హజ్ [చదవండి] 022
23 అల్ మూ’మినూన్ [చదవండి] 023
24 అన్ నూర్ [చదవండి] 024
25 అల్ ఫుర్ఖాన్ [చదవండి] 025
26 అష్ షుఅరా [చదవండి] 026
27 అన్ నమ్ల్ [చదవండి] 027
28 అల్ ఖసస్ [చదవండి] 028
29 అల్ అన్ కబూత్ [చదవండి] 029
30 అర్ రూమ్ [చదవండి] 030
31 లుఖ్మాన్ [చదవండి] 031
32 అన్ సజ్ దహ్ [చదవండి] 032
33 అల్ అహ జాబ్ [చదవండి] 033
34 సబా [చదవండి] 034
35 ఫాతిర్ [చదవండి] 035
36 యాసీన్ [చదవండి] 036
37 అస్ సాఫ్ఫాత్ [చదవండి] 037
38 సాద్ [చదవండి] 038
39 అజ్ జుమర్ [చదవండి] 039
40 అల్ మూ’మిన్ [చదవండి] 040
41 హా మీమ్ అన్ సజ్ దహ్ [చదవండి] 041
42 అష్ షూరా [చదవండి] 042
43 అజ్ జుఖ్ రుఫ్ [చదవండి] 043
44 అద్ దుఖాన్ [చదవండి] 044
45 అల్ జాసియహ్ [చదవండి] 045
46 అల్ అహ్ ఖాఫ్ [చదవండి] 046
47 ముహమ్మద్ [చదవండి] 047
48 అల్ ఫత్ హ్ [చదవండి] 048
49 అల్ హుజురాత్ [చదవండి] 049
50 ఖాఫ్ [చదవండి] 050
51 అజ్ జారియాత్ [చదవండి] 051
52 అత్ తూర్ [చదవండి] 052
53 అన్ నజ్మ్ [చదవండి] 053
54 అల్ ఖమర్ [చదవండి] 054
55 అర్ రహ్మాన్ [చదవండి] 055
56 అల్ వాఖి అహ్ [చదవండి] 056
57 అల్ హదీద్ [చదవండి] 057
58 అల్ ముజాదలహ్ [చదవండి] 058
59 అల్ హష్ర్ [చదవండి] 059
60 అల్ ముమ్ తహినహ్ [చదవండి] 060
61 అస్ సఫ్ [చదవండి] 061
62 అల్ జుముఅహ్ [చదవండి] 062
63 అల్ మునాఫిఖూన్ [చదవండి] 063
64 అత్ తగాబున్ [చదవండి] 064
65 అత్ తలాఖ్ [చదవండి] 065
66 అత్ తహ్రీమ్ [చదవండి] 066
67 అల్ ముల్క్ [చదవండి] 067
68 అల్ ఖలమ్ [చదవండి] 068
69 అల్ హాఖ్ఖహ్ [చదవండి] 069
70 అల్ మఆరిజ్ [చదవండి] 070
71 నూహ్ [చదవండి] 071
72 అల్ జిన్న్ [చదవండి] 072
73 అల్ ముజ్జమ్మిల్ [చదవండి] 073
74 అల్ ముద్ధస్సిర్ [చదవండి] 074
75 అల్ ఖియామహ్ [చదవండి] 075
76 అద్ దహ్ర్ [చదవండి] 076
77 అల్ ముర్సలాత్ [చదవండి] 077
78 అన్ నబా [చదవండి] 078
79 అన్ నాజి ఆత్ [చదవండి] 079
80 అబస [చదవండి] 080
81 అత్ తక్వీర్ [చదవండి] 081
82 అల్ ఇన్ ఫితార్ [చదవండి] 082
83 అల్ ముతఫ్ఫిఫీన్ [చదవండి] 083
84 అల్ ఇన్ షిఖాఖ్ [చదవండి] 084
85 అల్ బురూజ్ [చదవండి] 085
86 అత్ తారిఖ్ [చదవండి] 086
87 అల్ ఆలా [చదవండి] 087
88 అల్ గాషియహ్ [చదవండి] 088
89 అల్ ఫజ్ర్ [చదవండి] 089
90 అల్ బలద్ [చదవండి] 090
91 అష్ షమ్స్ [చదవండి] 091
92 అల్ లైల్ [చదవండి] 092
93 అజ్ జుహా [చదవండి] 093
94 అలమ్ నష్రహ్ [చదవండి] 094
95 అత్ తీన్ [చదవండి] 095
96 అల్ అలఖ్ [చదవండి] 096
97 అల్ ఖద్ర్ [చదవండి] 097
98 అల్ బయ్యినహ్ [చదవండి] 098
99 అజ్ జిల్ జాల్ [చదవండి] 099
100 అల్ ఆదియాత్ [చదవండి] 100
101 అల్ ఖారిఅహ్ [చదవండి] 101
102 అత్ తకాసుర్ [చదవండి] 102
103 అల్ అస్ర్ [చదవండి] 103
104 అల్ హుమజహ్ [చదవండి] 104
105 అల్ ఫీల్ [చదవండి] 105
106 ఖురైష్ [చదవండి] 106
107 అల్ మాఊన్ [చదవండి] 107
108 అల్ కౌసర్ [చదవండి] 108
109 అల్ కాఫిరూన్ [చదవండి] 109
110 అన్ నస్ర్ [చదవండి] 110
111 అల్ లహబ్ [చదవండి] 111
112 అల్ ఇఖ్లాస్ [చదవండి] 112
113 అల్ ఫలఖ్ [చదవండి] 113
114 అన్ నాస్ [చదవండి] 114
%d bloggers like this: