అహ్సనుల్ బయాన్ – తెలుగు

అంతిమ దైవగ్రంథం ఖుర్ఆన్ (అనువాదం, వ్యాఖ్యానం) – అహ్సనుల్ బయాన్

Telugu Quran Commentry -Translation based on the Urdu translation of Moulana Muhammad Jonagari (Ahlulhadith) with brief commentry named “Tafseer Ahsan-ul-Bayan” by Hafizh Salah-ud-deen yusuf

టైటిల్: అంతిమ దైవగ్రంథం ఖుర్ఆన్ (అనువాదం, వ్యాఖ్యానం) – అహ్సనుల్ బయాన్
క్లుప్త వివరణ: ఉర్దూ భాషలో మౌలానా ముహమ్మద్ జునాగడీ (Moulana Muhammad Jonagari ) మరియు హాఫిజ్ సలాహుద్దీన్ యుసుఫ్ (Hafiz Salah-ud-Din Yusuf) లు కలిసి తయారు చేసిన అహ్సనుల్ బయాన్ అనే ప్రపంచ ప్రసిద్ధ ఖుర్ఆన్ సంకలనం యొక్క తెలుగు అనువాదమిది. దీనిని ముహమ్మద్ అజీజుర్రహ్మాన్ గారు తెలుగులో అనువదించినారు. శాంతిమార్గం పబ్లికేషన్ ట్రస్ట్, హైదరాబాదు వారు ప్రచురించినారు. వారి అనుమతి లేకుండా ఎవరూ దీనిని అధిక సంఖ్యలో ప్రింటు చేయరాదు. తెలుగు భాషలో ఇటువంటి అమూల్యమైన గ్రంథం లభ్యమవటం మన అదృష్టం.
పేజీలు : 1657

లింకు :మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ బుక్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. Read or Download Book Here [PDF]

క్రమ సంఖ్య సూరా పేరు మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ (PDF)
1అల్ ఫాతిహా001
2అల్ బఖర002
3అలి ఇమ్రాన్003
4అన్ నిసా004
5అల్ మాయిద005
6అల్ అన్ ఆం006
7అల్ ఆరాఫ్007
8అల్ అన్ ఫాల్008
9అత్ తౌబా009
10యూనుస్010
11హూద్011
12యూసుఫ్012
13అర్ రాద్013
14ఇబ్రాహీమ్014
15అల్ హిజ్ర్015
16అన్ నహ్ల్016
17బనీ ఇస్రాయీల్017
18అల్ కహఫ్018
19మర్యమ్019
20తాహా020
21అల్ అంబియా021
22అల్ హజ్022
23అల్ మూ’మినూన్023
24అన్ నూర్024
25అల్ ఫుర్ఖాన్025
26అష్ షుఅరా026
27అన్ నమ్ల్027
28అల్ ఖసస్028
29అల్ అన్ కబూత్029
30అర్ రూమ్030
31లుఖ్మాన్031
32అన్ సజ్ దహ్032
33అల్ అహ జాబ్033
34సబా034
35ఫాతిర్035
36యాసీన్036
37అస్ సాఫ్ఫాత్037
38సాద్038
39అజ్ జుమర్039
40అల్ మూ’మిన్040
41హా మీమ్ అన్ సజ్ దహ్041
42అష్ షూరా042
43అజ్ జుఖ్ రుఫ్043
44అద్ దుఖాన్044
45అల్ జాసియహ్045
46అల్ అహ్ ఖాఫ్046
47ముహమ్మద్047
48అల్ ఫత్ హ్048
49అల్ హుజురాత్049
50ఖాఫ్050
51అజ్ జారియాత్051
52అత్ తూర్052
53అన్ నజ్మ్053
54అల్ ఖమర్054
55అర్ రహ్మాన్055
56అల్ వాఖి అహ్056
57అల్ హదీద్057
58అల్ ముజాదలహ్058
59అల్ హష్ర్059
60అల్ ముమ్ తహినహ్060
61అస్ సఫ్061
62అల్ జుముఅహ్062
63అల్ మునాఫిఖూన్063
64అత్ తగాబున్064
65అత్ తలాఖ్065
66అత్ తహ్రీమ్066
67అల్ ముల్క్067
68అల్ ఖలమ్068
69అల్ హాఖ్ఖహ్069
70అల్ మఆరిజ్070
71నూహ్071
72అల్ జిన్న్072
73అల్ ముజ్జమ్మిల్073
74అల్ ముద్ధస్సిర్074
75అల్ ఖియామహ్075
76అద్ దహ్ర్076
77అల్ ముర్సలాత్077
78అన్ నబా078
79అన్ నాజి ఆత్079
80అబస080
81అత్ తక్వీర్081
82అల్ ఇన్ ఫితార్082
83అల్ ముతఫ్ఫిఫీన్083
84అల్ ఇన్ షిఖాఖ్084
85అల్ బురూజ్085
86అత్ తారిఖ్086
87అల్ ఆలా087
88అల్ గాషియహ్088
89అల్ ఫజ్ర్089
90అల్ బలద్090
91అష్ షమ్స్091
92అల్ లైల్092
93అజ్ జుహా093
94అలమ్ నష్రహ్094
95అత్ తీన్095
96అల్ అలఖ్096
97అల్ ఖద్ర్097
98అల్ బయ్యినహ్098
99అజ్ జిల్ జాల్099
100అల్ ఆదియాత్100
101అల్ ఖారిఅహ్101
102అత్ తకాసుర్102
103అల్ అస్ర్103
104అల్ హుమజహ్104
105అల్ ఫీల్105
106ఖురైష్106
107అల్ మాఊన్107
108అల్ కౌసర్108
109అల్ కాఫిరూన్109
110అన్ నస్ర్110
111అల్ లహబ్111
112అల్ ఇఖ్లాస్112
113అల్ ఫలఖ్113
114అన్ నాస్114
%d bloggers like this: