జమ్ జమ్ నీటి పవిత్రత మరియు ప్రాముఖ్యత (Zamzam Water)

well-of-zam-zam

[ఇక్కడ చదవండి / డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]

This entry was posted in Hajj (హజ్జ్), Ibadah (ఆరాధన), Islam-Telugu (ఇస్లాం), Umrah (ఉమ్రా). Bookmark the permalink.