వేటి పై జకాహ్ చెల్లించుట విధి (తప్పని సరి)

 1. బంగారము, వెండి, ధనము (డబ్బు)
 2. పంటలు, పండ్లు
 3. వ్యాపారపు సామాను
 4. జంతువులు (మేసే జంతువులు మేకలు, ఆవులు, గేదెలు, దున్నపోతులు, ఒంటెలు)
క్రమ
సంఖ్య
సంపద నిర్ణీత పరిమితి (నిసాబ్) జకాహ్ శాతము
1. బంగారము 85 గ్రాములు 2.5% బంగారము లేదా దాని యొక్క విలువ (ఒక హిజ్రి సం. పూర్తి ఐన పిదప)
2. వెండి 595 గ్రాములు 2.5% వెండి లేదా దాని యొక్క విలువ (ఒక హిజ్రి సం. పూర్తి ఐన పిదప)
3. నగదు ధనం 85 గ్రాముల బంగారం గానీ లేదా 595 గ్రాముల వెండి ఈ రెంటిలో దేని విలువ తక్కువగా ఉంటే ఆ మొత్తాన్ని నగదు ధనం యొక్క నిర్ణీత పరిమితి (నిసాబ్)  గా పరిగణించాలి. దాని విలువ యొక్క 2.5% (ఒక హిజ్రి సం. పూర్తి ఐన పిదప)
4. వ్యాపార వస్తువులు 85 గ్రా, బంగారం గానీ లేదా 595 గ్రా, వెండి ఈ రెంటిలో దేని విలువ తక్కువగా ఉంటే ఆ మొత్తాన్ని నగదు ధనపు నిర్ణీత పరిమితి (నిసాబ్)  గా పరిగణించాలి. ఇదే నిర్ణీత పరిమితి (నిసాబ్)  వ్యాపార వస్తువులకు కూడా వర్తిస్తుంది. దాని విలువ యొక్క 2.5% (ఒక హిజ్రి సం. పూర్తి ఐన పిదప)
5. నిలువ చేయదానికి & వాటి ఘన పరిమాణం ద్వారా కొలవడానికి వీలైన పంటలు.

ఉదా: గోధుమ, బార్లీ, మొక్కజొన్న, ఖర్జూరాలు, వరి,ఎండబెట్టి నులువ చేయదగిన ఫలాలు, పప్పు దినుసులు ….

618 కిలోగ్రాములు / 300 ‘సా’ (1 ‘సా’ = 4 దోసెళ్ళు) వర్షం ద్వారా ఏ ఖర్చూ లేకుండా పండినచో 10%.

ఖర్చు చేసి కష్టించి పండించినచో 5%

(పంట చేతికి వచ్చిన వెంటనే జకాహ్ చెల్లించాలి).

6. ఖనిజాలు,లోహాలు,మొదలైనవి.
(ఉదా: బంగారము, వెండి, సీసము, రాగి)
బంగారము మరియు వెండి యొక్క నిర్ణీత పరిమితి (నిసాబ్) దీనికి కూడా వర్తిస్తుంది. 2.5% (భూమి నుంచి వెలుపలికి తీసిన వెంటనే జకాహ్ చెల్లించాలి)
7. రికాజ్ (అవిశ్వాసుల యొక్క పాతిపెట్టబడిన ఖజానాలు) దీనికి నిర్ణీత పరిమితి (నిసాబ్)  లేదు. ఎంత కొద్ది మొత్తంలో నిధి బయటపడినా దాని పై జకాహ్ ల్లించవలసిందే. 20% (భూమి నుంచి వెలుపలికి తీసిన వెంటనే జకాహ్ చెల్లించాలి).
జంతువుల పై జకాతు
1). ఇంటిలో పని కొరకు లేదా పాల కొరకు ఉంచిన వాటికి జకాతు లేదు
2). కట్టివేసి మేపే జంతువులకు జకాతు లేదు.
1. మేకలు, గొర్రెలు 40 నుండి 120 వరకు 1 మేక లేదా 1 గొర్రె
మేకలు, గొర్రెలు 121 నుండి 200 వరకు 2 మేకలు లేదా 2 గొర్రెలు
మేకలు, గొర్రెలు 201 … 3 మేకలు లేదా 3 గొర్రెలు
మేకలు, గొర్రెలు తరువాత ప్రతి నూటికి 1 మేక లేదా 1 గొర్రె చొప్పున
2. ఆవు, గేదె, ఎద్దు, దున్నపోతు 30 నుండి 39 వరకు
40 నుండి 59 వరకు
60 ఉన్నట్లైతే – – – 

తరువాత ప్రతి 30 కి

తరువాత ప్రతి 40 కి

1 సం. ఆవు/గేదె/ఎద్దు/దున్నపోతు
2 సం. ఆవు/గేదె/ఎద్దు/దున్నపోతు
2 సం. ఆవు/గేదె/ఎద్దు/దున్నపోతు – రెండు జకాతుగా ఇవ్వాలి. 

1 సం. ఆవు/గేదె/ఎద్దు/దున్నపోతు

2 సం. ఆవు/గేదె/ఎద్దు/దున్నపోతు

3. ఒంటెలు ప్రతి 5 ఒంటెలకు 20 వరకు 1 మేక (25 ఉంటే 5 మేకలు)
ఒంటెలు 25 నుండి 35 వరకు 1సం. ఆడఒంటె/2 సం. మగఒంటె
ఒంటెలు 36 నుండి 45 వరకు 2 సం. ఆడ ఒంటె.
ఒంటెలు 46 నుండి 60 వరకు 3 సం. ఆడ ఒంటె.
ఒంటెలు 61 నుండి 75 వరకు 4 సం. ఆడ ఒంటె.
ఒంటెలు 76 నుండి 90 వరకు 2 సం. ఆడ ఒంటెలు రెండు
ఒంటెలు 91 నుండి 120 వరకు 3 సం. ఆడ ఒంటెలు రెండు.
ఒంటెలు 121 నుండి  ప్రతి 40 ఒంటెలకు
ప్రతి 50 ఒంటెలకు
2 సం. ఆడ ఒంటె ఒకటి.
3 సం. ఆడ ఒంటె ఒకటి.

Source: ఫిఖ్ హ్ – మూడవ స్థాయి (రబువ జాలియాత్ – రియాద్)
అనువాదం : – షేఖ్ అబ్దుర్రబ్ & సయ్యద్ యూసుఫ్ పాషా

జకాహ్ (విధి దానము) – Zakah: Obligatory Charity

జకాహ్ అర్థము:నిర్నీత సమయంలో, నిర్ణీత ధనమునుండి, నిర్ణీత ప్రజల కొరకు ఒక విధిగా ఇవ్వబడునది.

జకాహ్ ఆవశ్యకత: ఇస్లాం మూలస్థంభాలలో జకాహ్ ఒక ముఖ్య మూలస్థంభము. ఖుర్’ఆన్ లో చాలా చోట్ల అల్లాహ్ సలాహ్ తో పాటు జకాహ్ ని కూడ విధిగా పేర్కొన్నాడు.

Al-Baqarah (2):43 : وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ

“సలాహ్ ను స్థాపించండి మరియు జకాహ్ ను చెల్లించండి, మరియు రుకూ చేసే వారితో రుకూ చేయండి. (అల్లాహు తఆలా ముందు వంగే వారితో మీరూ వంగిపోండి)” (2:43)

బుఖారీ మరియు ముస్లిం హదీథ్ గ్రంథాలు:

ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా ఉద్బొధించారు:

“ఇస్లాం యొక్క పునాది 5 స్థంభాలపై ఉంచబడినది 1). ఎవ్వరూ ఆరాధనకు అర్హులు లేరు ఒకే ఒక అల్లాహ్ తప్ప, మరియు ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అల్లాహ్ యొక్క సత్యమైన ప్రవక్త అని సాక్ష్యమిచ్చుట, 2) సలాహ్ ని స్థాపించుట, 3) జకాహ్ (విధి దానం) చెల్లించుట, 4) హజ్ చేయుట, 5) రమదాన్ నెల ఉపవాసములు ఉండుట.”

2వ హిజ్రీ సంవత్సరములో జకాహ్ విధిగా చేయబడినది. ఎవరైతే జకాహ్ విధిని నిరాకరించారో వారు అవిశ్వాసానికి పాల్బడినట్లు. అతను జకాహ్ చెల్లించినప్పటికీ లేదా చెల్లించకపోయినా. మరియు ఎవరైతే జకాహ్ విధి అని నమ్మి సాక్ష్యమిచ్చి, చెల్లించుటలో సోమరితనం ప్రవర్తించిన ఎడల అతను దుర్మార్గుడు. మరియు ఎవరైనా జకాహ్ చెల్లించుట నిరాకరించిన యెడల వారికి విరుధ్ధంగా ధర్మ యుధ్ధం చేయడం జరుగును.

జకాహ్ ప్రాముఖ్యతలు:

 1. హృదయాన్ని మరియు ధర్మాన్ని శుభ్రపరచును. జకాహ్ పన్ను కాదు. జకాత్ చెల్లించుటవలన ఆ ధనంలో శుభం మరియు అభివృధ్ధి కలుగును.
 2. తోటి మానవులపై దయ కలుగును, మరియు సమాజంలో ఏకత్వం పెంపొందును.
 3. ఎవరిపై అయితే జకాహ్ విధి చేయబడినదో అతనికి పరీక్ష. అతను జకాహ్ చెల్లించుటద్వారా అల్లాహ్ కు సమీపమగును. మరియు అల్లాహ్ ఆజ్ఞను శిరసావహించిన వాడగును.

జకాహ్ ఎప్పుడు విధి అగును:

 1. ముస్లింలపై, ఎందుకంటే జకాత్ వలన శుభ్రత మరియు శుభం ప్రాప్తమగును. అవిశ్వాసి అశుభృడు.
 2. స్వతంత్రుడై ఉండాలి. వేరే వారిపై ఆధారపడి ఉండరాదు.
 3. జకాతు చెల్లించడానికి కావలసిన నిర్ణీత పరిమితి (నిసాబ్) – పూర్తి అయి ఉండాలి.
 4. సమాజంలో శాంతిబధ్రతలు ఉండాలి మరియు ఆ ధనంలో వేరేవారి హక్కు ఉండరాదు.
 5. ఒక సంవత్సరము పూర్తి కావాలి.

Source: ఫిఖ్ హ్ – మూడవ స్థాయి  (రబువ జాలియాత్ – రియాద్)
అనువాదం : –  షేఖ్ అబ్దుర్రబ్ & సయ్యద్ యూసుఫ్ పాషా

జకాహ్ ఎవరికి చెల్లించాలి? (Recipients of Zakah)

జకాహ్ ఎవరికి చెల్లించాలి:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“ఈ జకాహ్ నిధులు కేవలం నిరుపేదలకు, అక్కర గలవారికి, జకాత్ సేవకులకు, ఇంకా ప్రోత్సాహం కొరకు, బానిసల విముక్తికి, ఋణగ్రస్తుల సహాయానికి, దైవమార్గంలో మరియు బాటసారుల కొరకు ఇది అల్లాహ్ తరఫు నుంచి నిర్ణయించ బడినది. అల్లాహ్ అన్నీ తెలిసినవాడు, వివేకవంతుడూనూ.”  (దివ్య ఖుర్’ఆన్ 9:60).

 1. నిరుపేదలు: తమ కొరకు భోజన సదుపాయాలు చేకూర్చుకొనలేరు
 2. అక్కరగలవారు: తమ ఇంటివారి కొరకు భోజన సదుపాయములు చేకూర్చుకొనలేరు.
 3. జకాహ్ సేవకులు: వారికి వేరే ఉపాధి లేనిచో దీని నుండి ఉపాధి ఇవ్వ వచ్చును.
 4. ప్రోత్సాహం కొరకు: ఇస్లాం వైపుకు మొగ్గు చూపిన యెడల అతనికి దీని నుండి అతని మనస్సు కుదుట పడడానికి ఇవ్వవచ్చును.
 5. బానిసలవిముక్తికి:బానిసలను, ముస్లిం ఖైదీలను విడిపించుటకు జకాత్ ధనమును వినియోగించవచ్చును
 6. ఋణగ్రస్తుల సహాయానికి: అప్పు తీసుకుని తీర్చలేని వారి కొరకు.
 7. అల్లాహ్ మార్గములో కష్టపడే వారి కొరకు: కష్టాల పాలైన వారికి, కష్టాలకు గురి అవుతున్న వారికి, ధర్మపోరాటం కొరకు, ఖర్చు చేయవచ్చును.
 8. బాటసారికి: ప్రయాణీకుల దగ్గర డబ్బులు లేని యెడల అతను ధనవంతుడైనా ఆ సమయములో అతని దగ్గర ప్రయాణపు ఖర్చులు మరియు భోజన ఖర్చులు లేని యెడల అతనికి ఇవ్వ వచ్చును.

జకాహ్ కి సంబంధించి కొన్ని ముఖ్య సూచనలు:

 1. జకాహ్ నిధిని పైన తెలిపిన అన్నింటి పై లేదా ఒక దానిపై లేదా కొన్నిటి పై ఖర్చు చేయవచ్చును.
 2. అవిశ్వాసులకు జకాహ్ ఇవ్వబడదు. ఇస్లాం లోకి రాదలచుకుంటే  ప్రోత్సహించుట కొరకు తప్ప.
 3. ధనవంతులకు లేదా బనీ హాషీం తెగ వారికి గాని జకాహ్ ఇవ్వరాదు.
 4. సమీప బంధువులలో నిరుపేదలకు, అక్కరలు తీరని వారికి జకాహ్ చెల్లించుట ఉత్తమము.
 5. తమపై ఆధారపడిన వారికి జకాతు చెల్లించుట నిషిధ్ధము. ఉదా: తల్లిదండ్రులు, భార్యా పిల్లలు, తమ్ముళ్ళు, చెల్లెళ్ళు, మనుమలు, మునుమరాళ్ళు, తాత ముత్తాతలు.
 6. ఎక్కడ జకాహ్ వసూలు చేయబడునో అదే ప్రాంతములో జకాహ్ ఖర్చు చేయుట ఉత్తమము.
 7. భార్య తన భర్తకు జకాహ్ ఇవ్వ వచ్చును.  భర్త భార్యకు ఇవ్వరాదు.
 8. తమ వాడుకలో ఉన్న వస్తువులపై జకాతు లేదు. కాని బంగారం, వెండినగలపై జకాతు చెల్లించివేయుట ఉత్తమం
 9. కిరాయి కొరకు ఇవ్వబడే వస్తువులపై జకాహ్ లేదు. కానీ దానిపై వచ్చే ఆదాయం పై జకాతు చెల్లించాలి.
 10. పంటలు మరియు పండ్ల పై, పంట పండిన వెంటనే, కోసినప్పుడే జకాతు చెల్లించి వేయాలి.
 11. భూమి త్రవ్వకాలలో లభ్యమైన ధనము, ససంపదలో 20% జకాతు చెల్లించాలి.
 12. జకాహ్ సమయం పూర్తికాగానే జకాత్ చెల్లించాలి.
 13. జకాహ్ చెల్లించకుండా చనిపోయిన యెడల అతని వారసులు జకాహ్ చెల్లించి అతని జకాహ్ అప్పును తీర్చవలెను

Source: ఫిఖ్ హ్ – మూడవ స్థాయి  (రబువ జాలియాత్ – రియాద్)
అనువాదం : –  షేఖ్ అబ్దుర్రబ్ & సయ్యద్ యూసుఫ్ పాషా

పుణ్యఫలాలు (Great Rewards of certain acts of worship in Islam) – E-Book


Punya-Falaalu-Doors-to-Great-Rewardsటైటిల్
: పుణ్యఫలాలు (Doors to Great Rewards)
అంశాల నుండి : ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, జుల్ఫీ (Zulfi, Saudi Arabia)
అనువాదం : అబూ అనస్ ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ (Abu Anas Muhammad Naseeruddeen)
క్లుప్త వివరణ : దివ్యఖుర్ఆన్ ద్వారా లభించే పుణ్యాలు, అల్లాహ్ ధ్యానం యొక్క ద్వారా లభించే పుణ్యాలు, ఉదూ మరియు నమాజు ద్వారా లభించే పుణ్యాలు, ఉపవాసం ద్వారా లభించే పుణ్యాలు, వేర్వేరు ఉత్తమ ఆచరణల ద్వారా లభించే పుణ్యాలు

[ఇక్కడ Download PDF]

హజ్ యాత్రికులకు ప్రత్యేక సూచనలు

అనువాదకులు : ముహమ్మద్ కరీముల్లాహ్
పునర్విచారకులు : షేఖ్ నజీర్ అహ్మద్
అంశాల నుండి : ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, రబువా, రియాద్

హజ్ యాత్రికుల కోసం కొన్ని ముఖ్య సూచనలు

1. కేవలం అల్లాహ్ కోసమే మీ సంకల్పాన్ని నిశ్చయించుకోవటం.

ఉమ్రా లేక హజ్ యాత్ర కేవలం అల్లాహ్ కోసమే చేస్తున్నామని దృఢసంకల్పం చేసుకోవలెను. ఈ పుణ్యయాత్రలో వెచ్చించే సమయానికి, సంపదకు, శారీరక ప్రయాసలకు ప్రసాదించబడే ప్రతిఫలితం మీ సంకల్పంలోని చిత్తశుద్ధి మరయు అల్లాహ్ ను మెప్పించే మీ ప్రయత్నంలోని దైవసమర్పణ, భయభక్తుల పై ఆధారపడి ఉంటుంది. దివ్యఖుర్ఆన్ లో సూరహ్ బఖరా 2:197 లో అల్లాహ్ హజ్ యాత్రికులను ఇలా ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు – హజ్ యాత్రకు ప్రయాణ సామగ్రిని తీసుకువెళ్ళండి. భయభక్తులు అన్నింటికంటే ఉత్తమమైన సామగ్రి. ఇంకా ఇదే వచనంలో అల్లాహ్ ఇలా ఆదేశిస్తున్నాడు అరఫాత్ నుండి బయలుదేరి, మష్ అఁరె హరామ్ వద్ద ఆగి, అల్లాహ్ ను స్మరించండి. అల్లాహ్ మీకు హితోపదేశం చేసిన విధంగా ఆయనను ధ్యానించండి. చేసిన పాపాల గురించి పశ్చాత్తాపం, తౌబా (క్షమాపణ వేడుకోవటం), అల్లాహ్ ధ్యానం, నమాజు, ఖుర్ఆన్ పఠనం, ఇంకా మాట్లాడే ప్రతి మాట, చేసే ప్రతి పని అల్లాహ్ తప్పక చూస్తున్నాడని జ్ఞాపకం ఉంచుకోవటం, మరియు తోటివారికి కష్టం, నష్టం కలిగించకుండా సహనంతో , ఓర్పుతో మెలగటం, వీలయినంత ఎక్కువగా సహాయసహకారాలు అందించటం మొదలైన వాటిని మీరు అత్యుత్తమైన విధంగా ఆచరించటానికి ప్రయత్నించవలెను.  సహీహ్ బుఖారీ హదీథ్ గ్రంథంలోని ‘హజ్జె మబ్రూర్ (అంటే సున్నత్ ప్రకారం చేసిన హజ్) వలన గతంలో చేసిన పాపాలన్నీ క్షమించబడతాయి’ అనే  ముఖ్యవిషయం తప్పక గుర్తుంచుకోవలెను. కాబట్టి హజ్ యాత్రను చాలా జాగ్రత్తగా, ప్రతి అడుగు అల్లాహ్ స్వీకరించే విధంగా వేయవలెను. ప్రతి మాట అల్లాహ్ మెచ్చే విధంగా పలక వలెను. అల్లాహ్ యొక్క ధ్యానం, ఆయా ఆరాధనా పద్ధతులతో పాటు ఇతరులకు ఎటువంటి కష్టం కలిగించకుండా హజ్ యాత్ర పూర్తి చేయటానికి మనస్పూర్తిగా ప్రయత్నించవలెను.

2. హజ్, ఉమ్రా మరియు వాటికి సంబంధించిన నియమ నిబంధనలను నేర్చుకోవటం.

ప్రతి ఒక్కరు హజ్ యొక్క షరతులు మరియు తప్పని సరిగా ఆచరించవలసిన ఆచరణలు, హజ్ యొక్క మూలస్థంభాలు మరియు సున్నత్ విధానములు పూర్తిగా నేర్చుకుని అల్లాహ్ ఆదేశించిన ఈ ఆరాధనను సరైన జ్ఞానంతో ఉత్తమంగా నెరవేర్చటానికి  ప్రయత్నించవలెను.  హజ్ గురించి తెలుసుకునే అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నా, స్వయంగా ఎటువంటి ప్రయత్నం చేయకుండా, అజ్ఞానంతోనే ఏదో విధంగా పూర్తిచేయాలనుకోవటం ఎంతటి అవివేకం. అజ్ఞానం వలన చేయవలసిన ఆచరణలు వదిలివేయటం లేక చేయకూడని పనులు చేయటం ద్వారా తప్పులు జరిగి, పాపములు జరిగి, హజ్ నిర్వీర్యం కావటానికి  అవకాశం ఉన్నది. పూర్వకాలంలోను మరియు ప్రస్తుత కాలంలోను అనేక మంది ఇస్లామీయ పండితులు (ఉలేమాలు) హజ్ యాత్ర గురించి వివరంగా వ్రాసిన అనేక పుస్తకములు వివిధ భాషలలో మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. హజ్ యాత్రికులు వీటిని చదవ వలెను.  ఏదైనా విషయం అర్థం కాకపోతే, పండితులను(ఉలేమాలను) లేక జ్ఞానవంతులను సంప్రదించి తెలుసుకోవలెను.

3. పాపముల నుండి క్షమాపణ వేడుకోవటం (తౌబా చేయటం)

దివ్యఖుర్ఆన్ సూరహ్ అత్ తహ్రీమ్ 66:8 – అల్లాహ్ ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు – విశ్వసులారా! చిత్తశుద్ధితో క్షమాపణ వేడుకుంటూ అల్లాహ్ వైపుకు మరలండి”

నిజమైన తౌబా (అంటే పశ్చాత్తాపంతో కూడిన క్షమాపణ) యొక్క చిహ్నాలు:-

ü   చెడు పనున్నింటినీ మరియు పాపములన్నింటినీ వదిలివేయటం.

ü   చేసిన చెడు పనుల మరియు పాపముల గురించి చిత్తశుద్ధితో పశ్చాత్తాప పడటం.

ü   మరల అటువంటి చెడు పనులు, పాపములు తిరిగి చేయకుండా దృఢంగా నిర్ణయించికోవటం.

ü   ఇతరులకు చెందిన సంపద, గౌరవమర్యాదలు..మొదలైన వాటిని తిరిగి వారికి అప్పగించడం.

ü   హజ్ యాత్ర ఖర్చుల కోసం ధర్మబద్ధమైన (హలాల్) సంపాదనను ఎన్నుకోవడం.

ప్రతి ఒక్కరు హజ్ చేయటం కోసం ధర్మబద్ధమైన (హలాల్) పద్ధతి ద్వారా సంపాదించిన ధనాన్ని మాత్రమే ఎన్నుకోవలెను.  ఎవరైనా హజ్ యాత్ర పూర్తిచేసినా గాని, ఒకవేళ వారి సంపాదన అధర్మ పద్ధతుల ద్వారా సంపాదించినదైతే, వారి హజ్ స్వీకరించబడినదనటానికి ఎటువంటి గ్యారంటీ లేదు. ఒక హదీథ్ లో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం ఇలా బోధించారు ఒకవేళ ఎవరైనా పవిత్రమైన సంపాదనతో హజ్ యాత్రకు బయలుదేరినట్లయితే, వాహనంలో మొదటి అడుగు పెట్టి లబ్బైక్, అల్లాహుమ్మ లబ్బైక్అని పలకగానే, లబ్బైక్ వశ్శాదిఖ్, మీ సామానులు పవిత్రమైనవి, మీ వాహనం పవిత్రమైనది మరియు మీ హజ్ స్వీకరించబడుతుందిఅని ఆకాశం నుండి జవాబు వస్తుంది.కాని ఒకవేళ ఎవరైనా అధర్మపద్ధతిలో సంపాదించిన ధనంతో హజ్ యాత్రకు బయలుదేరినట్లయితే, వాహనంలో మొదటి అడుగు పెట్టి లబ్బైక్, అల్లాహుమ్మ లబ్బైక్అని పలకగానే, లా లబ్బైక్ వశ్శాదిఖ్, మీ సామానులు అపవిత్రమైనవి, మీ వాహనం అపవిత్రమైనది మరియు మీ హజ్ పాపములతో నిండి ఉన్నది మరియు అది స్వీకరించబడదుఅని ఆకాశం నుండి జవాబు వస్తుంది. కాబట్టి హజ్ యాత్ర ఖర్చులకు కేవలం పవిత్రమైన, ధర్మంగా మరియు ఇతరుల హక్కులను ఉల్లంఘించకుండా సంపాదించిన ధనం మాత్రమే వెచ్చించవలెను. హజ్ ప్రయాణం కోసం మంచి నడవడిక గల స్నేహితులను ఎన్నుకోండి. ప్రయాణ సంప్రదాయములు (ఆదాబె సఫర్), ప్రయాణంలో చేసే వివిధ దుఆ (ప్రార్థన) లు ముందుగా తెలుసుకోవలెను. ప్రయాణ ప్రారంభంలో చేయవలసిన ప్రార్థనలు మీకు తెలుపబడును. వాహనం ఎత్తుగా ఉండే ప్రదేశం వైపుకు ప్రయాణించేటప్పుడు అల్లాహ్ అక్బర్ అని, పల్లం వైపుకు ప్రయాణించేటప్పుడు సుభహానల్లాహ్ అని, దారిలో విరామం కోసం ఆగినప్పుడు అఊదు బి కలిమాతిల్లాహిత్తామత మిన్ షర్రి మా ఖలఖ్ అంటే అతడే సృష్టించిన దుష్టశక్తుల బారి నుండి నేను పవిత్రమైన, సంపూర్ణమైన అల్లాహ్ యొక్క పదాల ద్వారా రక్షణ వేడుకుంటున్నాను అని ప్రార్థించినట్లయితే విశ్రాంతి ప్రదేశాలలో వారికి అల్లాహ్ కృప వలన ఎటువంటి హాని కలుగదు.

4. హజ్ యాత్రికులకు కొన్ని ముఖ్యసూచనలు

1.    నమాజు సమయం అయినప్పుడు, వెంటనే చేస్తున్న పని ఆపి, నమాజు కోసం తయారు కావలెను. నమాజును ఆలస్యం చేసే లేక నమాజు ను నిరోధించే ఏ పనిలోను అల్లాహ్ యొక్క శుభాలు ఉండవు.

2.    మీ ఖాళీ సమయాలలో, వీలయినంత ఎక్కువగా ఖుర్ఆన్ పఠనం మరియు కంఠస్థం చేయటానికి ప్రయత్నించవలెను. మీరు చదివే ప్రతి ఒక్క అక్షరానికి కనీసం 10 పుణ్యాలు ప్రసాదించబడతాయనే హదీథ్ ను మరిచిపోవద్దు.

3.    తోటి వారితో మంచిగా ప్రవర్తించండి, ఉత్తమమైన పద్ధతిలో వ్యవహరించండి.

4.    ఎటువంటి ప్రయోజనం కలిగించని అనవసర విషయాల గురించిన వాదనలు, ఘర్షణలు చేయవద్దు. దీని వలన మీ అమూల్యమైన దుఆల సమయం వృధా అయిపోతుంది. అల్లాహ్ వీటిని నిషేధించాడు. సూరహ్ బఖరా 2:197 వచనంలో అల్లాహ్ ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు  హజ్ సమయంలో అతడు కామచేష్టలకూ, దుష్కార్యాలకూ, ఘర్షణలకూ దూరంగా ఉండాలి. మీరు చేసే ప్రతి పుణ్యకార్యం అల్లాహ్ కు తెలుస్తుంది’. కాబట్టి హజ్ యాత్రకోసం సంకల్పం (నియత్) చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరు, అన్ని విధాల తప్పుడు మాటలను, అశ్లీలపు (బూతు)  పదాలను పలుకరాదు. నాలుకను పూర్తిగా అదుపులో ఉంచుకోవలెను. ఏదేని కారణం వలన అల్లాహ్ యొక్క ధ్యానంలో, స్మరణలో నాలుకను బిజీగా ఉంచలేకపోయినా, అనవరపు నిషేధించబడిన మాటలలో దానిని బిజీ చేయవద్దు. కాబట్టి ప్రతి హజ్ యాత్రికుడు అరఫాత్, మీనా, ముజ్దలిఫాలలోని ఈ ఉత్తమమైన సమయాన్ని తమకు ఇహపరలోకాలలో ప్రయోజనం కలిగించే ఇస్లామీయ ధర్మవిషయాలు నేర్చుకోవటంలో, తోటివారికి సహాయ పడటంలో, అల్లాహ్ యొక్క ధ్యానంలో, వివిధ ఆరాధనలలో, ప్రార్థనలలో పూర్తిగా గడపవలెను. హాని కలిగించే విషయాల నుండి, మాటల నుండి, సమయాన్ని వృధా చేయటం నుండి దూరంగా ఉండవలెను.

5.    ఇస్లాం ధర్మం ప్రకారం జీవిస్తున్న స్నేహితుడితో హజ్ యాత్ర చేయటానికి ప్రయత్నించండి. తోటివారిలో అటువంటి వ్యక్తిని కనిపెట్టి వారితో ఎక్కువగా ఉండటానికి ప్రయత్నించవలెను.

6.    మీకు అందజేయబడిని వివధ ఇస్లామీయ కార్యక్రమముల నుండి ప్రయోజనం పొందటానికి ప్రయత్నించవలెను.

7.    మీ గ్రూపులోని ముఅఁల్లిమ్ (బాధ్యులైన వారు) అనుమతి లేకుండా ఆయా ప్రాంతాల నుండి వేరే చోటుకి వెళ్ళవద్దు. మీకు వేరే చోటుకి వెళ్ళవలసిన అవసరం ఏర్పడినట్లయితే, ఆరోగ్యం పాడైతే, అలసిపోతే, మీ గ్రూపు ముఅఁల్లిమ్ (సూపర్ వైజరు)కు వెంటనే తెలియజేయవలెను. దీని వలన మీకు త్వరగా సహాయం అందించటానికి అవకాశం ఉంటుంది.

8.    ప్రయాణ సౌలభ్యం కోసం మన కేంద్రం నుండి హజ్ కు వెళ్ళుతున్న వారందరినీ కొన్ని గ్రూపులుగా విభజించి, ఒక్కో గ్రూపుకు ఒక్కో ముఅఁల్లిమ్ (సూపర్ వైజర్)ను నియమించటం జరుగుతుంది. మీకు కేటాయించబడిన గ్రూపు పేరు (నెంబరు), ముఅఁల్లిమ్ పేరు, మొబైల్ నెంబరు, మీనాలోని టెంట్ నెంబరు తప్పక గుర్తుంచుకోవలెను. ఒక గ్రూపులోని వారు వేరే గ్రూపువారితో అనుమతి లేకుండా ఎక్కువ సమయం గడపటం నిషేధించబడినది.

9.    హజ్ యాత్ర మొదలైనప్పటి నుండి తిరిగి వచ్చేవరకు పొగత్రాగటం (సిగరెట్) పూర్తిగా నిషేధించబడినది. ఒంటరిగా ఉన్నా (బాత్రూమ్ లోనైనా సరే), అందరితో ఉన్నా, ప్రయాణంలో ఉన్నా, తమ తమ టెంట్ లలో ఉన్నా – ఏ సమయంలోను మొత్తం హజ్ యాత్రలో అస్సలు పొగత్రాగరాదు.

10. విశ్రాంతి, విరామ సమయాలలో పూర్తి నిశ్శబ్దాన్ని పాటించవలెను.

11. మీకు ఏదైనా సందేహం కలిగినా, ఏదైనా సమస్య వచ్చినా, ఏ ఇబ్బంది కలిగినా, మీ గ్రూపుకు బాధ్యత వహిస్తున్న ధర్మ ప్రచారకుడిని (దాయిని) వెంటనే సంప్రదించవలెను. ఇన్షా అల్లాహ్ మీకు సరైన సహాయం ఉత్తమమైన రీతిలో వెంటనే లభిస్తుంది.  అలా వీలుపడక పోతే కనీసం మీతో ఉన్న ముఅఁల్లిమ్ (సూపర్ వైజర్) నైనా సంప్రదించ వలెను.

5. క్రింది విషయాలను మరచిపోవద్దు.

1.    ఇన్షా అల్లాహ్ మన హజ్ ప్రయాణం జిల్ హజ్ నెల 6వతేదీ అంటే 15th Dec 2007, శనివారం నాడు ప్రారంభం కాబోతున్నది.

2.    మీతో పాటు ఒరిజినల్ ఇఖామా తో పాటు దాని ఫోటోకాపీ కూడా తీసుకు రావలెను.

3.    ఉదయం 11.30 గంటలకు మస్జిదె సుదైరీ, రబువా ప్రచార కేంద్రం దగ్గర తప్పక హాజరు కావలెను.

4.    స్వంత బట్టలు, ఇహ్రామ్, బెల్టు, సబ్బు, రబ్బరు చెప్పులు, టూత్ బ్రష్, టూత్ పేష్టు మొదలైన పర్సనల్ వస్తువులు ఒక చిన్న బ్యాగులో సర్దుకుని  వెంట తీసుకు రావలెను. దీనిని బస్సు క్రింది భాగంలోని లగేజీ ప్రాంతంలో ఉంచవలెను. ఇంకో ఇహ్రామ్ మరియు బెల్టు మాత్రం వేరే చేతిసంచి (ప్లాష్టిక్) లో బస్సులోని తమ తమ సీటు పై భాగంలో ఉంచవలెను.

5.    హజ్ యాత్రకోసం ప్రత్యేకంగా తయారు చేయబడిన పుస్తకాలు ముందుగానే మీకివ్వబడును. దీనితో పాటు దివ్యఖుర్ఆన్ భావం యొక్క తెలుగు అనువాదం కూడా ఇవ్వబడును.

6.    హజ్ లో ఖుర్బానీ ఇవ్వటం కోసం అవసరమైన ధనం మీతో పాటు ఉంచుకో వలెను.

7.     మీతో పాటు బ్లాంకెట్లు, పరుపులు తీసుకు రావద్దు. అవసరమైన చోట అందజేయబడును.

8.    ప్రతి ఒక్కరు తోటి ప్రయాణికుడికి వీలయినంతగా సహాయసహకారాలు అందజేయటానికి మనస్పూర్తిగా ప్రయత్నించవలెను. వారు కూడా మీలాగే అల్లాహ్ యొక్క గౌరవ అతిథులనే విషయం మరచిపోవద్దు.

6. అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం

ఇక్కడ నుండి మా గ్రూపులో బయలుదేరిన హజ్ యాత్రికులందరూ, తిరిగి ఇక్కడకు వచ్చే వరకు ఎట్టిపరిస్థితులలోను ఎటువంటి కారణం వలనైనా సరే, గ్రూపును వదలకూడదు. ఎవరైనా తమ దూరదేశాల నుండి హజ్ కోసం వచ్చిన బంధువులను, స్నేహితులను కలవాలనే ఆలోచనలతో ఉన్నట్లయితే, ఇప్పుడే మాకు తెలియజేయవలెను. మక్కా చేరిన తర్వాత, మా గ్రూపును వదిలి వేరే వారితో గడపటం పూర్తిగా నిషేధించబడినది. ఇది మనందరి శ్రేయస్సుకోసం లాభదాయకం.

7. ఎమర్జన్సీ సందర్భంలో సంప్రదించ వలసిన వ్యక్తుల ఫోను నెంబర్లు చిన్న పేపరు పై వ్రాసుకుని ఎల్లప్పుడూ దగ్గరగా ఉంచుకోవలెను. మధ్య మధ్యలో వారికి ఫోను చేసి మీ క్షేమసమాచారములు తెలియజేస్తూ ఉండవలెను.

8.హజ్ యాత్ర నుండి తిరుగు ప్రయాణంలో తీసుకు రావలసిన ముఖ్యమైన సందేశం.

హజ్ యాత్రలో ఎక్కువ సమయం స్మరిస్తూ, పలుకుతూ, వింటూ గడిపిన తల్బియా (లబ్బైక్, అల్లాహుమ్మ లబ్బైక్, లబ్బైక్ లాషరీక లక లబ్బైక్, ఇన్నల్ హమ్ద, వన్నేమత, లకవుల్ ముల్క్, లాషరీక లక్) లోని లాషరీక లక్ అనే పవిత్ర ప్రవచనాన్ని జీవితాంతం పాటించాలనే దృఢసంకల్పం. ఇక నుండి కేవలం ఒక్క అల్లాహ్ కు తప్ప మరెవ్వరికీ దాస్యం చేయననే తిరుగులేని నిర్ణయం. ఏ చిన్న విషయమైనా, పెద్ద విషయమైనా ఇక నుండి కేవలం అల్లాహ్ నే వేడుకోవాలనే కృతనిశ్చయం – ఇయ్యాక నాఅఁబుదు ఇయ్యాక నస్తయీన్ (కేవలం నిన్నే ఆరాధిస్తాను మరియు సహాయం కోసం కేవలం నిన్నే అర్థిస్తాను) పై అచంచల విశ్వాసం. లబ్బైక్ – అల్లాహుమ్  లబ్బైక్ (హాజరయ్యాము, యా అల్లాహ్ హాజరయ్యాము) – అనే పవిత్ర ప్రవచనాలను అల్లాహ్ కు డైరక్టుగా ఎటువంటి మధ్యవర్తులు (ఇమాములు, ముజావర్లు, పూజారులు) లేకుండా విన్నవించుకుంటున్నామో, హజ్ నుండి మరలి వచ్చిన తర్వాత కూడా అదే విధంగా సుఖసంతోషాలలో, కష్టనష్టాలలో మన వేడుకోళ్ళను కేవలం అల్లాహ్ కే సమర్పించుకోవాలనే ఏకైక లక్ష్యం. మనల్ని ప్రతి క్షణం గమనిస్తాడనే కఠోర సత్యాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకుని, అల్లాహ్ ఇష్టపడే విధంగా మన శేషజీవితాన్ని ఇస్లాం ధర్మం ప్రకారం జీవించాలనే తపన & కృషి.

9. అల్లాహ్ మీ హజ్ యాత్రను స్వీకరించుగాక!

10. హజ్ మబ్రూర్…………………….. హజ్ మబ్రూర్………………………………. హజ్ మబ్రూర్

మీలాదున్నబీ – సంభాషణ (Milad-un-Nabee)

bidah-telugu-islamటైటిల్: మీలాదున్నబీ – సంభాషణ – Download
అనువాదకులు : సలీం సాజిద్ అల్ మదనీ
పునర్విచారకులు : అబూ అద్నాన్ ముహమ్మద్ మునీర్ ఖమర్
క్లుప్త వివరణ: ఇది ఇద్దరూ ముస్లిం సోదరుల మధ్య జరిగిన సంభాషణా రూపంలో రచించబడినది – వారిలో ఒకరు మీలాదున్నబీ వేడుకలను తాతముత్తాతల పరంగా వస్తున్న ఆచారంగా భావిస్తూ ఆచరిస్తున్నవారు, ఇంకొకరు సరైన ఇస్లామీయ జీవన విధానం తెలిసిన వారు. ఇది చదివిన తర్వాత ఎవరైనా సరే, తమలో చోటుచేసుకున్న బిదాఅత్ లను అంటే అపోహలను దూరం చేసుకుని, ఇస్లాం ధర్మపు అసలైన పద్ధతిలో జీవించే మార్గదర్శకత్వం పొందగలరని ఆశిస్తున్నాం.

దివ్యఖుర్ఆన్ మరియు దాని విభజన (The Divison of Quran into Parts)

అనువాదకులు : ముహమ్మద్ కరీముల్లాహ్
పునర్విచారకులు : సయ్యద్ యూసుఫ్ పాషా

బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం

దివ్యఖుర్ఆన్ లోని విభిన్న విషయాలకు అనుగుణంగా మరియు ఒక నిర్ణీత సమయంలో దానిని పూర్తిగా పఠించే పాఠకుల సౌకర్యానికి అనుగుణంగా ఆ దివ్యగ్రంథం అనేక అధ్యాయాలుగా, భాగాలుగా, అంశాలుగా విభజించబడినది. ఈ విభజనకు ఇవ్వబడిన అరబీ భాషా పదాలు – మన్ జిల్,  జుజ్, సూరహ్, రుకూ మరియు ఆయహ్. ఒక్కో అనువాదంలో ఈ అరబీ పదాలు ఒక్కో విధంగా అనువదించబడినవి. అంటే వేర్వేరు అనువాదములలో వీటికి వేర్వేరు అర్థములు, వివరణలు వేర్వేరుగా ఇవ్వబడెను. కాని తరచుగా సూరహ్, ఆయహ్ వంటి కొన్ని పదములను వాటి అసలు భాష అయిన అరబీ భాషలోనే వాడటం జరుగుతున్నది. అంతే కాని, అరబీ భాషాపదాలకు బదులుగా వాటి అనువాదపు పదములు అంతగా వాడుకలో లేవు.

– ఆయహ్ آية

ఆయహ్ అనేది ఖుర్ఆన్ యొక్క ఒక యూనిట్ అంటే ఒక అతి చిన్నభాగం, ఇది అల్లాహ్ తరఫున మానవజాతికి పంపబడిన మార్గదర్శకత్వము. కాబట్టి, ఖుర్ఆన్ యొక్క ఆ అతి చిన్నభాగాలు ఆయహ్ అంటే అల్లాహ్ యొక్క వివేకానికి చిహ్నాలు అని పిలవబడటంలో ఆశ్చర్యపడవలసినదేమీ లేదు. ఖుర్ఆన్ అనేది ఒక కావ్యగ్రంథం కాదు కాబట్టి, ఆయహ్ కు బదులుగా వచనం, శ్లోకం లేదా సూక్తి అనే పదాలు వాడటం సరైన పద్ధతి కాదు. ఖుర్ఆన్ లోని ప్రతి ఆయహ్ ఒకే సైజులో ఉండదు. వేర్వేరు సూరహ్ లలో వేర్వేరు సైజులలో ఉన్నది. కేవలం రెండే అక్షరాలతో ఒక్కో ఆయహ్ అతి చిన్న సైజులో ఉండవచ్చు లేదా అనేక పదాలతో పెద్ద సైజులో ఉండవచ్చు. ఉదాహరణకు ‘హా-మీమ్’ అనేది ఖుర్ఆన్ లోని అతి చిన్న ఆయహ్. దీనిలో కేవలం రెండే అక్షరాలు ఉన్నాయి. ఖుర్ఆన్ లో ఒక్కోచోట ఆయహ్ యొక్క  పరిమాణం ఆయతుల్ కుర్సీ అంతటి పెద్దది కూడా కావచ్చు. అది అరబీభాషా వ్యాకరణంలోని ఏ నియమం పైనా ఆధారపడిలేదు. కాబట్టి ఆయహ్ యొక్క సైజును లేదా ఆయహ్ యొక్క విభజనను ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఉపదేశించిన ప్రకారం మాత్రమే స్వీకరించవలెను. ఖుర్ఆన్ లో మొత్తం ఎన్ని ఆయహ్ లు ఉన్నాయి అనే దానిపై భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. అయితే దివ్యఖుర్ఆన్ లో కనీసం 6500 ఆయహ్ లు ఉన్నాయనేది పండితుల అభిప్రాయం.

– సూరహ్ سورة

సూరహ్ (బహువచనం సువర్) అంటే అరబీ భాషాపరంగా వరుస, పంక్తి, క్రమము, కంచె అని అర్థం. అయితే సాంకేతిక భాషాపరంగా సూరహ్ అనేది విభజింపబడిన ఖుర్ఆన్ గ్రంథపు భాగాలకు ఇవ్వబడిన పేరు. దివ్యఖుర్ఆన్ లో 114 సూరహ్ లు ఉన్నాయి. అవన్నీ ఒకే సైజులో లేవు. అతి చిన్ని సూరహ్ లో కేవలం మూడే ఆయహ్ లు ఉన్నాయి. ఉదాహరణ – సూరహ్ అల్ అసర్, సూరహ్ అన్నస్ర్ మరియు సూరహ్ అల్ కౌథర్. అతి పెద్ద సూరహ్ అయిన అల్ బఖరహ్ లో 286 ఆయహ్ లు ఉన్నాయి. మనం చదివే ఇతర గ్రంథాల మాదిరిగా దివ్యఖుర్ఆన్ లో సూరహ్ ల(భాగాల) విభజన విషయం, చర్చ లేదా అంశం ఆధారంగా జరుగలేదు. సూరహ్ లో చర్చించబడుతున్న విషయం ఆకస్మికంగా ఒక అంశం నుండి వేరే అంశానికి మారడాన్ని పాఠకులు తరచుగా గమనిస్తారు. ఇతర ఏ గ్రంథంలోనూ కనబడని ఈ ప్రత్యేకతే దివ్యఖుర్ఆన్ కు ఒక విశేష గుర్తింపును ఆపాదిస్తున్నది. అలాగే, ఒక సూరహ్ లో మరల చిన్న అధ్యాయాలు గాని, పేరాలు గాని లేవు. కాబట్టి అధ్యాయం అవేది ‘సూరహ్’ అనే ఈ అరబీ పదానికి అనువాదం కాజాలదు.

– రుకూ رُكو

రుకూ అనబడే చిన్న భాగాలుగా ఖుర్ఆన్ లోని సూరహ్ లు విభజింపబడినవి. ఇది ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం కాలంలో గాని లేదా వారి సహచరుల (సహాబాల) కాలంలో గాని జరుగలేదు. తర్వాత కాలంలో హజ్జాజ్ బిన్ యూసుఫ్ అనే ఒక ఇస్లామీయ రాజ్యపాలకుని అధ్వర్యంలో పాఠకుల సౌలభ్యం కోసం ఖుర్ఆన్ లోని సూరహ్ లు రుకూలుగా విభజింపబడినవి. ఖుర్ఆన్ లో ع అనే అరబీ అక్షరం, దాని పై నుండే సంఖ్యల ద్వారా అవి గుర్తింప బడును.

– జుజ్ جُز

జుజ్ అనబడే దాదాపు 30 సమానమైన భాగాలుగా ఖుర్ఆన్ విభజింబడినది. పాఠకులు సులభంగా పఠించడానికి, ప్రత్యేకంగా రమదాన్ పవిత్ర మాసంలో ప్రతి రాత్రి పఠించడానికి వీలుగా ఇలా విభజింపబడినది. ఈ భాగాలు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం సహచరుల (సహాబాల) కాలంలో కూడా ఉండేవని ఔస్ బిన్ హుదైఫా ఉల్లేఖించిన ఈ హదీథ్ ద్వారా తెలుస్తున్నది: ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం కాలంలో వారి సహచరులు (సహాబాలు) ఖుర్ఆన్ ను ఎలా విభజించినారని సహాబాలను ఔస్ బిన్ హుదైఫా ప్రశ్నించగా, వారు ఇలా జవాబిచ్చినారు, “మూడో వంతు, ఐదో వంతు, ఏడో వంతు, తొమ్మిదవ వంతు, పదకొండవ వంతు, పదమూడవ వంతు & ముఫశ్శిల్ నుండి చివరి వరకు”.

– హిజ్బ్

ఖుర్ఆన్ లోని ప్రతి జుజ్ నాలుగు హిజ్బ్ లుగా విభజింపబడినది. మరల ప్రతి హిజ్బ్ నాలుగు భాగాలుగా విభజింపబడినది – పేజీ ప్రక్కభాగంలో నిర్ణీత ఆయహ్ లకు ఎదురుగా నాలుగింట మొదటిది రుబు (1/4), నాలుగింట రెండోది నిస్ఫ్ (1/2) మరియు నాలుగింట మూడోది థులుథ్ (3/4) అని సూచింపబడి ఉండును.

– మన్జిల్ منزل

ఖుర్ఆన్ గ్రంథం మరల మన్జిల్ అనబడే సమానమైన ఏడు భాగాలుగా విభజింపబడినది. ఇది మన్జిల్ منزل అనే చిహ్నం దానికి సంబంధించిన వరుసక్రమ సంఖ్యతో సహా పేజీ ప్రక్కన ఉండే మార్జిన్ స్థలంలో కనబడును. ఒక వారంలో ఖుర్ఆన్ గ్రంథ పఠనాన్ని పూర్తి చేసేందుకు వీలుగా సహాబాలు ఈ విభజన చేసినారు. మొదటి మన్జిల్ లో సూరహ్ ఫాతిహా కాకుండా ఖుర్ఆన్ లోని మొదటి మూడు సూరహ్ లు ఉన్నాయి, రెండవ మన్జిల్ లో ఐదు, మూడవ మన్జిల్ లో ఏడు, నాలుగవ మన్జిల్ లో తొమ్మిది, ఐదవ మన్జిల్ లో పదకొండు, ఆరవ మన్జిల్ లో పదమూడు మరియు ఏడవ మన్జిల్ లో మిగలిన అరవై ఐదు సూరహ్ లు ఉన్నాయి.

– జతలు, జంటలు, జోడీ

ఖుర్ఆన్ లోని కొన్ని సూరహ్ లు జంటలుగా గుర్తింపబడినాయి. ఉదాహరణకు – సూరహ్ అల్ బఖరహ్ మరియు సూరహ్ ఆలే ఇమ్రాన్. అలాగే సూరహ్ బని ఇస్రాయీల్ మరియు అల్ కహఫ్. వాటిలో ఉపదేశింపబడిన విషయపు సారూప్యం వలన అవి జంటలుగా గుర్తింపబడినవి. అయితే ఇతర ఏ సూరహ్ కూ జోడీగా గుర్తింపబడని కొన్ని ప్రత్యేక సూరహ్ లు కూడా ఉన్నాయి ఉదారహణకు సూరహ్ యాసీన్.

– మక్కా మరియు మదీనాహ్ సూరహ్ ల విభజన

అవతరణ క్రమాన్ని పరిశోధిస్తూ, వాటి అవతరణ సమయాన్ని బట్టి ఖుర్ఆన్ గ్రంథంలోని సూరహ్ లను మక్కా సూరహ్ లుగా మరియు మదీనాహ్ సూరహ్ లుగా పండితులు విభజించారు.  ఈ విభజన ద్వారా ఖుర్ఆన్ సూరహ్ లలో కొన్ని మక్కా సూరహ్ లని మరియు మిగిలినవి మదీనాహ్ సూరహ్ లని ప్రసిద్ధి చెందినవి. హిజ్రహ్ కు (అంటే ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క మక్కా నగరం నుండి మదీనా పట్టణానికి వలస పోయిన సమయం) పూర్వం అవతరించిన సూరహ్ లను మక్కా సూరహ్ లుగా మరియు హిజ్రహ్ తర్వాత అవతరించిన సూరహ్ లను మదీనాహ్ సూరహ్ లుగా విభజింపబడినవి. ఈ విధానం ప్రకారం మొత్తం సూరహ్ లు ఏడు మక్కా – మదీనాహ్ సూరహ్ ల సమూహాలుగా  విభజించబడినవి – వీటిలో మొత్తం మక్కా సూరహ్ ల సంఖ్య 86 & మదీనాహ్ సూరహ్ ల సంఖ్య 28. కేవలం కొన్ని సూరహ్ ల అవతరణ పై తప్ప, ఈ అవతరణ క్రమం పై దాదాపు పండితులందరి ఏకాభిప్రాయం ఉన్నది. కొన్ని సూరహ్ లలోని ఆయహ్ లన్నీ అవతరణ క్రమాన్ని అనుసరించి, ఒకే విభాగం లోనికి అంటే మక్కా సూరహ్ లేక మదీనాహ్ సూరహ్ ల విభాగంలోనికి రావని కొందరి అభిప్రాయం. ఉదాహరణకు సూరహ్ హజ్జ్ లోని ఆయహ్ లన్నీ మక్కాలో అవతరించినవని కొందరు, మదీనాహ్ లో అవతరించినవని మరికొందరు అభప్రాయపడుతున్నారు. అయితే రెండు అభిప్రాయాలూ సరైనవే. ఎందుకంటే దానిలో మక్కాలో అవతరించిన కొన్ని ఆయహ్ లు మరియు మదీనాహ్ లో అతవరించిన కొన్ని ఆయహ్ లు ఉన్నాయి.

చివరిగా –ఖుర్ఆన్, సూరహ్ అల్ ఇస్రా  17: 80 – “ఓ నా రబ్ (ఓ నా ప్రభూ)!నీవు నన్ను ఎక్కడికి తీసుకువెళ్ళినా సత్యంతో తీసుకొని వెళ్ళు.ఎక్కడ నుండి తీసినా, సత్యంతో తియ్యి. నీ తరఫు నుండి ఒక అధికారాన్ని నాకు సహాయంగా.”

అబూ హురైరా రదియల్లాహు అన్హు ఉల్లేఖించిన అత్తిర్మిథీ & ఇబ్నె మాజా హదీథ్ గ్రంథాలలో నమోదు చేయబడిన ఒక హదీథ్ లో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా ప్రార్థించేవారని తెలుపబడినది – “ఓ అల్లాహ్, నీవు ఉపదేశించిన దానిలో నాకు శుభాన్ని ప్రసాదించుము. నాకు ప్రయోజనం చేకూర్చే వాటిని నాకు బోధించుము. మరియు నాలో జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుము. అన్ని పరిస్థితులలోనూ సకల ప్రశంసలు నీకే చెందును. నరకంలోనికి వెళ్ళేవారి పరిస్థితి (జీవనవిధానం) నుండి నేను అల్లాహ్ శరణు వేడుకుంటున్నాను.” ఆమీన్.