ముహర్రం & ఆషూరాహ్ (Muharram and Ashurah)

క్లుప్త వివరణ : పవిత్ర ముహర్రం నెల మరియు ఆషూరాహ్ దినపు ప్రత్యేక శుభాలు
అనువాదకులు : ముహమ్మద్ కరీముల్లాహ్
పునర్విచారకులు : నజీర్ అహ్మద్
అంశాల నుండి : ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, రబువా, రియాద్

[ఇక్కడ  చదవండి /డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి] PDF

Posted in Bidah (కల్పితాచారం), Ibadah (ఆరాధన), Islam-Telugu (ఇస్లాం), Ramadhan (రంజాన్)

ఖురాన్ వీడియో : 72. Surah Al Jinn – Salah Bukhatir

Telugu Qur’an – Surah Al Jinn – Salah Bukhatir – Telugu Subtitles
http://teluguislam.net

Posted in Islam-Telugu (ఇస్లాం), Qur'an (ఖురాన్), Salah Bukhatir, YouTube

ఖురాన్ వీడియో : 71. Surah Al Nooh – Salah Bukhatir

[Download This Video]

Posted in Qur'an (ఖురాన్), Salah Bukhatir, YouTube

ఖురాన్ వీడియో : 70. Surah Al-Ma’arij (Salah Bukhaatir)

ఖురాన్ వీడియో : 70. Surah Al-Ma’arij (Salah Bukhaatir)
Reciter : Salah Bukhatir
Telugu Translation : ఆహ్సనుల్ బయాన్

[Download This Video]

Posted in Qur'an (ఖురాన్), Salah Bukhatir, YouTube

ఖురాన్ వీడియో : 69. Surah Al Haaqqah (Salah Bukhaatir)

Telugu Qur’an 69. Surah Al Haaqqah – Telugu Subtitles
Reciter : Salah Bukhatir
Telugu Translation : ఆహ్సనుల్ బయాన్

[Download This Video]

Posted in Islam-Telugu (ఇస్లాం), Qur'an (ఖురాన్), Salah Bukhatir, YouTube

ఖురాన్ వీడియో : 67. సూర అల్ ముల్క్ (Salah Bukhaatir)

Qur’an Video : 67.Surah Al Mulk – Salah Bukhatir (Telugu Subtitles)
Reciter : Salah Bukhatir
Telugu Translation : ఆహ్సనుల్ బయాన్

[Download Video Here]

[Download Telugu Translation]

Posted in Islam-Telugu (ఇస్లాం), Qur'an (ఖురాన్), Salah Bukhatir, Uncategorized, YouTube | Tagged , ,

Book: విశ్వాస ప్రదాయని (Taqwiyatul Iman – తక్వియతుల్ ఇమాన్) – Shah Ismaeeil Shaheed

[Read / Download PDF Book]

taqwiyatul-iman-shah-ismaeeil-shaheed

 

Posted in Aqeedah (అఖీదా), Islam-Telugu (ఇస్లాం), Tawheed (తౌహీద్) | Tagged , , ,

Book: అఖీదా తౌహీద్ : దేవుని ఏకత్వము (Aqeedah at-Tawheed) – Shaykh Salih Fawzan

Aqeedah at-Tawheed - Shaykh Fawzan (telugu)

Read / Download PDF Book

 

Posted in Aqeedah (అఖీదా), Islam-Telugu (ఇస్లాం), Tawheed (తౌహీద్) | Tagged , , , , ,