జ్యోతిష్యం (Astrology) [వీడియో]

జ్యోతిష్యం (Astrology) [వీడియో]
https://youtu.be/8-736OAwe1A [5 నిముషాలు]
వక్త: హబీబుర్రహ్మాన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

కహాన, అర్రాఫ (జ్యోతిష్యం), సోదె

తౌహీద్ & షిర్క్ (మెయిన్ పేజీ):
https://teluguislam.net/tawheed-shirk/

%d bloggers like this: