పరలోక చింత (Fikr-e-Akhirat) [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్
వక్త: ముహమ్మద్ అబూబక్ర్ బేగ్ ఉమ్రీ (ఏలూరు)
Speaker : Muhammad Abubaker Baig Omeri (Eluru)
Topic : Fikr-e-Akhirat Telugu Speech
%d bloggers like this: