ఇస్లాంలో అధర్మ కార్యాలు మరియు వాటి ప్రక్షాళణ [పుస్తకం]

బిస్మిల్లాహ్

[ఇక్కడ పుస్తకం చదవండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]
PDF. 138 పేజీలు 

రచయిత : జఫరుల్లాహ్ ఖాన్ నద్వీ (హఫిజహుల్లాహ్)

ఇస్లామీయ విధేయతా విధానం మరియు మీలాదున్నబీ, దర్గాల వద్ద జరిగే ఆరాధనలు మరియు మ్రొక్కుబడులు, ముహర్రం నెలలో జరిగే బిదఆతులు, నెల్లూరు రొట్టెల పండుగ, సఫర్ నెలలో జరిగే బిదఆతులు, ఆఖరి చహర్షుబా, శకునాలు, రజబ్ నెల బిదఆతులు, రజబ్ కె కుండే, మేరాజ్ నబీ పండుగ, షాబాన్ నెల బిదఆతులు, వసీలాలోని బిదఆతులు, ఉరుసుల ఆచారాలు, తావీజులు, చేతబడులు, జాదూ, ఇంద్రజాలం, జ్యోతిష్యం, వాలెంటైన్స్ డే పండుగ మొదలైన ఇస్లాం ధర్మంలో లేని బిదఆతులు అంటే నూతన కల్పితాల గురించి ఈ పుస్తకంలో రచయిత సవివరంగా ప్రామాణిక ఆధారాలతో చర్చించారు.

విషయ సూచిక

 • 1. ఇస్లామీయ విధేయతా విధానం
 • 2. మంచి వైపుకు పిలుపునివ్వడం మరియు చెడుల నుంచి వారించడం విధి
 • ౩. బిద్‌అత్‌ (నూతన పోకడలు)
  1. ఇస్లామీయ పరిభాషలో బిద్‌అత్‌ అంటే?
  2. బిద్‌అత్‌ విధాలు
  3. ముస్లిం సమాజంలో నూతన వర్గాల పూర్వపరాలు
  4. ముస్లిం సమాజం నూతన పోకడలుకు గురికాబడిన కారణాలు
  5. ఆరాధన పరంగా బిద్‌అత్‌ రెండు విధాలు
 • 4. సమాజంలో ప్రసిద్ధి చెందిన నూతన పోకడలు
  • ప్రవక్త ముహమ్మద్‌(సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) జన్మదినం లేక ఆయన పేరుతో సంభందించిన ఇతర అధర్మ ఉత్సవాలు
  • ప్రత్యేక స్థలాల్లొ ప్రత్యేక వస్తువుల ద్వారా మరియు పుణ్యాత్ముల సమాధుల వద్ద శుభాలను (తబర్రుక్) కాంక్షిస్తూ చేసే ఆరాధనలు
  • ధర్మపరంగా ఉన్న ఆరాధనలలో కొన్ని నూతన కార్యాలను జొప్పించి ఆరాధించడం
 • 5. ముహర్రం నెల వాస్తవికత
  • ముహర్రం నెల విశిష్టత
  • ముహర్రం నెలలో ప్రవక్త ముహమ్మద్‌ (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) సాంప్రదాయం
  • అహ్లె బైత్‌ ( ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఇంటివారి విశిష్టత
  • హజ్రత్ హసన్‌ మరియు హుసైన్‌ (రజియల్లాహు అన్హుమా) విశిష్టత
  • కర్బల సంఘటన
  • కర్బల సంఘటనానంతరం
  • మరణానంతరం భాధను తెలిపే ధర్మ విధానం
  • అతిశయిల్లటం (హద్దు మీరటం)
  • ముహర్రం నెలలో అధర్మ ఆచారాలు
 • 6. నెల్లూరు రొట్టెల పండుగ
 • 7. సఫర్‌ నెల వాస్తవికత
 • 8. ఆఖరి చహార్పుంబా
 • 9. శకునాలు ధర్మ పరిధిలో
 • 10. రజబ్‌ నెల వాస్తవికత
 • 11. రజబ్‌కీ కుండే
 • 12. మేరాజున్‌ నబి పండుగ
 • 13. పవిత్రమైన మేరాజ్‌ సంఘటన వాస్తవం
 • 14 షాబాన్‌ నెల వాస్తవికత
  • షాబాన్‌ నెలలో ప్రవక్త ముహమ్మద్‌ (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) సాంప్రదాయం
  • షాబాన్ 15 వ రోజు తరువాత ఉపవాసం పాటించడం నిషిద్ధం
  • షాబాన్‌ 15వ రోజు కొన్ని బిద్‌అత్‌ కార్యాల వాస్తవికత
  • షాబాన్‌ 15వ రోజు గురించి కొన్ని నిరాధారమైన హదిసులు
 • 15. వసీలా ధర్మ పరిధిలో
  • అధర్మమైన వసీలా!
 • 16. ఉరుసుల వాస్తవికత
  • దర్గాల అలంకరణ
  • ఉరుస్‌ ఆచారాలు
  • దర్గాల గురువులు మరియు వారి వాస్తవికత
  • ఇస్లాం ధర్మంలో సమాధుల కట్టడాలు, వాటిపై ముజావర్లుగా కూర్చొవటం నిషిద్ధం
  • సమాధుల ఆరాధన
 • 17. తావీజు మరియు మంత్రించడం ధర్మ పరిధిలో తావీజు అర్థం
  • తావీజులు (తమీమా) వేసుకోవడం నిషిద్ధం
 • 18. మంత్రించడం (రుఖాా) ధర్మం
  • మంతించుటకై కొన్ని సూరాలను మరియు ఆయతులను,
  • దుఆలను చదవడం ధర్మ సాంప్రదాయం
 • 19. చేతబడి మరియు ఇంద్రజాలం వాస్తవికత
 • 20. మాంత్రికులు మరియు జ్యోతిష్కులు
 • 21. సమాజంలో విస్తరించిన కొన్ని బిద్‌అత్‌ కార్యాలు
 • 22. ఇస్లాం ధర్మానికి సంబంధంలేని కొన్ని పండుగలు
  • ప్రేమికుల రోజు
  • ముస్లింలు వాలెంటైన్స్‌ డే ఎందుకు చేయకూడదు?
  • ప్రేమంటే ఇదేనా…?
  • అల్లాహ్‌ పట్ల ప్రేమంటే…?
  • ఈనాడు మనం….

ఇతరములు 

%d bloggers like this: