మేరాజ్ (గగణ ప్రయాణ) దృశ్యాలు [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

ప్రవక్త మేరాజ్ (గగణ ప్రయాణాని)కి రజబ్ లోనే వెళ్ళారా?
ఈ సందర్భంగా తర్వాత రోజుల్లో షబె మేరాజ్ జరుపుకున్నారా? 

36:38 నిమిషాలు, తప్పక వినండి

వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
Dawah and Foreigners Guidance Office, Zulfi, Saudi Arabia

%d bloggers like this: