అల్లాహ్ ని కలుసుకోగోరిన వ్యక్తిని అల్లాహ్ కూడా కలుసుకోగోరుతాడు

1719. హజ్రత్ ఉబాదా బిన్ సామిత్ (రధి అల్లాహు అన్హు) కధనం ప్రకారం దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఇలా ప్రవచించారు :-

ఎవరైతే అల్లాహ్ ని కలుసుకోవడానికి ఇష్టపడతాడో అతడ్ని కలుసుకోవడానికి అల్లాహ్ కూడా ఇష్టపడతాడు. అలాగే ఎవరు అల్లాహ్ ని కలుసుకోవడానికి ఇష్టపడడో  అతడ్ని కలుసుకోవడానికి అల్లాహ్ కూడా ఇష్టపడడు.

[సహీహ్ బుఖారీ : 81 వ ప్రకరణం – అర్రిఖాఖ్, 41 వ అధ్యాయం – మన్ అహబ్బలిఖా అల్లాహి అహబ్బల్లాహ లిఖాఅహు]

ప్రాయశ్చిత్త ప్రకరణం : 5 వ అధ్యాయం
మహా ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) మహితోక్తులు  (Al-Loolu Wal Marjan ) vol-2
సంకలనం: ముహమ్మద్ ఫవ్వాద్ అబ్దుల్ బాఖీ, తెలుగు అనువాదం: అబుల్ ఇర్ఫాన్

Read English Version of this Hadeeth

%d bloggers like this: