హిస్న్ అల్ ముస్లిం (తెలుగు) – ముస్లిం వేడుకోలు (Hisn al Muslim)

hisn-al-muslim-teluguMuslim Vedukolu – Hisnul Muslim (Telugu)
Translation (Urdu) : Abdussalam Bin Muhammad
Written by (Arabic) : Sayeed Bin Ali Bin Wahaf Al Qahtani

[ఇక్కడ PDF డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి]

This entry was posted in Dua (దుఆ), Ibadah (ఆరాధన), Islam-Telugu (ఇస్లాం) and tagged , , , . Bookmark the permalink.