హిస్నుల్ ముస్లిం

బిస్మిల్లాహ్

అరబ్బీ మూలం: సయీద్ బిన్ అలీ బిన్ వహఫ్ అల్ ఖహ్తాని
(Written by (Arabic) : Sayeed Bin Ali Bin Wahaf Al Qahtani)
అనువాదం: జఫరుల్లాహ్ ఖాన్ నద్వీ

ఇక్కడ పుస్తకం చదవండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి [PDF] [178పేజీలు]
[పెద్ద సైజు] [చిన్న సైజు]

దుఆ సూచిక

ముందు మాట
జిక్ర్‌ (అల్లాహ్‌ స్మరణ) యొక్క విశిష్టత

 1. నిద్ర నుండి మేల్మొన్న తర్వాత దుఆలు (పేజీ 18)
 2. వస్త్రాలు ధరించునపుడు చేయు దుఆ (పేజీ 24)
 3. నూతన వస్త్రాలు ధరించునపుడు చేయు దుఆ
 4. నూతన వస్త్రాలు ధరించేవారి కోసం చేయు దుఆ…
 5. వస్త్రాలు విప్పునపుడు ఏమనాలి?
 6. మరుగు దొడ్డిలోనికి ప్రవేశించే ముందు పఠించు దుఆ
 7. మరుగు దొడ్డి నుండి వెలుపలికి వచ్చినతరువాత పఠించు దుఆ
 8. వుజూ చేయుటకు ముందు పఠించు దుఆ
 9. వుజూ పూర్తి చేసిన తరువాత పఠించు దుఆలు
 10. ఇంటి నుండి బయలుదేరునపుడు పఠించు దుఆ
 11. ఇంటి లోనికి ప్రవేశించునపుడు పఠించు దుఆ
 12. మస్జిద్  వైపుకు బయలుదేరునపుడు పఠించు దుఆ
 13. మస్జిద్ లోనికి ప్రవేశించునపుడు పఠించు దుఆ
 14. మస్జిద్ నుండి బయటకు పోవునపుడు పఠించు దుఆ
 15. అదాన్‌ కు సంబంధించిన దుఆలు
 16. నమాజు ప్రారంభమున పఠించు దుఆలు
 17. రుకూలో పఠించు దుఆలు
 18. రుకూ నుండి లేచునపుడు పఠించు దుఆలు
 19. సజ్దాలో పఠించు దుఆలు
 20. రెండు సజ్దాల మధ్య జల్సాలో పఠించు దుఆలు
 21. సజ్దాయె తిలావత్‌ (ఖుర్‌ఆన్‌ చదువునపుడు సజ్దా ఆయత్‌ తర్వాత చేసే సజ్దాలో) దుఆలు
 22. తషహ్హుద్‌
 23. తషహ్హుద్‌ తర్వాత నబీ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పై దరూద్‌
 24. అంతిమ తషహ్హుద్‌ తర్వాత మరియు సలామ్‌కు ముందు చదివే దుఆలు
 25. నమాజు ముగించిన తర్వాతి దుఆలు
 26. ఇస్తెఖారహ్‌ (అల్లాహ్‌ తరపు నుండి ఉత్తమ నిర్ణయాన్ని ఆశిస్తూ చేసే) నమాజు యొక్క దుఆ
 27. ఉదయం మరియు సాయంకాలాలయందు అల్లాహ్‌ ధ్యానంలో చదివే దుఆలు
 28. నిద్రకు ఉపక్రమించినపుడు పఠించు దుఆలు
 29. రాత్రి పక్క మరల్చినపుడు పఠించు దుఆ
 30. నిద్రలో అసహనము మరియు భయము వంటిది కలిగినపుడు పఠించు దుఆ
 31. మంచి లేదా చెడు కలలు వచ్చినప్పుడు ఏమి చేయాలి? 
 32. ఖునూత్‌ విత్ర్ దుఆ
 33. విత్ర్‌ నమాజ్‌ ముగించిన తర్వాత పఠించు దుఆలు
 34. దుఃఖము మరియు విచారకర సమయంలో పఠించు దుఆ
 35. ఆపద సమయములో పఠించు దుఆ
 36. శత్రువు మరియు అధికారము గల వ్యక్తి ఎదురైనపుడు పఠించు దుఆ
 37. రాజు యొక్క దౌర్జన్యము వలన భయపడే వ్యక్తి పఠించు దుఆ
 38. శత్రువును శపించుటకు చేయు దుఆ
 39. ప్రజల వలన భయము కలిగినపుడు ఏమి అనాలి?
 40. తన విశ్వాస విషయంలో సందేహం కలిగిన వ్యక్తి యొక్క దుఆ
 41. అప్పు తీర్చుట కొరకు దుఆ
 42. నమాజులో మరియు ఖుర్‌ఆన్‌ పఠనములో కలతలు రేకెత్తినపుడు చేయు దుఆ
 43. కఠినతర కార్యము ఎదురైన వ్యక్తి చేయు దుఆ
 44. ఎవరి వలనైనా పాపకార్యము జరిగితే అతను ఏమనాలి మరియు ఏమి చేయాలి?
 45. షైతాను మరియు అతని దుష్ట ప్రేరేపణలు దూరం చేయడానికి పఠించు దుఆ
 46. అభీష్టానికి భిన్నంగా ఏదైనా జరిగినప్పుడు లేదా పనులు తన ఆధీనం తప్పినప్పుడు పఠించు దుఆ.
 47. సంతానము కలిగిన వారిని అభినందిచు విధానము మరియు దాని జవాబు
 48. పిల్లల కొరకు అల్లాహ్‌ రక్షణ కోరు విధానం
 49. వ్యాధిగ్రస్తుణ్ణి పరామర్శించునపుడు చేయు దుఆ
 50. వ్యాధిగ్రస్తులను పరామర్శించుటలో గల విశిష్టత
 51. జీవితంపై ఆశ వదులుకున్న రోగి చేయు దుఆ
 52. మరణావస్థలో ఉన్న వ్యక్తికి చేయవలసిన సద్బోధ
 53. ఆపద సంభవించిన వ్యక్తి యొక్క దుఆ
 54. చనిపోయిన వ్యక్తి కళ్ళు మూయునపుడు పఠించు దుఆ
 55. జనాజా నమాజులో మృతుని కొరకు చేయు దుఆలు
 56. పిల్లల జనాజా నమాజులో చదివే దుఆ
 57. మృతుని కుటుంబీకులను పరామర్శించునపుడు చేయు దుఆ
 58. శవాన్ని సమాధిలో దించునపుడు పఠించు దుఆ
 59. శవాన్ని పూడ్చిన తర్వాత పఠించు దుఆ
 60. సమాధులను సందర్శ్భించినపుడు పఠించు దుఆ
 61. తూఫాను, పెనుగాలులు వీచునపుడు చేయు దుఆ
 62. మేఘాలు గర్జించునపుడు చేయు దుఆ
 63. వర్షం పడాలని కోరుతూ చేయు దుఆలు
 64. వర్షము కురియునపుడు చేయు దుఆ
 65. వర్షము కురిసిన తర్వాత చేయు దుఆ
 66. ఆకాశం నిర్మలం అయ్యేందుకు చేయు దుఆ
 67. నెలవంకను చూచునపుడు చేయు దుఆ
 68. ఉపవాసి ఇఫ్తార్‌ చేయునపుడు పఠించు దుఆ
 69. భోజనము చేయుటకు ముందు పఠించు దుఆ
 70. భోజనము ముగించిన పిదప పఠించు దుఆ
 71. ఆతిథ్యం చేసిన వారికొరకు అతిథి చేయు దుఆ
 72. ఏదైనా పానీయం త్రాగించిన లేదా త్రాగించడానికి సంకల్పించిన వారికొరకు చేయు దుఆ
 73. ఎవరి ఇంటిలోనైనా ఇఫ్తార్‌ చేసినచో పఠించు దుఆ
 74. భోజనము హాజరుపరచబడినపుడు, ఉపవాసి తన ఉపవాసము భంగపరచకుండా ఉండి చేయు దుఆ 
 75. ఎవరైనా తనను తిట్టినపుడు ఉపవాసి ఏమనాలి?
 76. క్రొత్త లేదా అప్పుడే చిగురించిన ఫలాలను చూచినపుడు పఠించు దుఆ
 77. తుమ్మినపుడు చేయు దుఆలు
 78. అవిశ్వాసి తుమ్మినపుడు అల్లాహ్‌ను స్తుతించినచో ఏమని పలకాలి?
 79. పెళ్ళి తర్వాత వరుని కొరకు చేయు దుఆ
 80. పెళ్ళి తర్వాత వరుడు చేయు దుఆ, అలాగే ఎవరైనా జంతువు కొనుగోలు చేసిన తరువాత చేయు దుఆ
 81. భార్యతో సంభోగించడానికి ముందు చేయు దుఆ
 82. కోపం చల్లారడానికి పఠించు దుఆ
 83. ఆపదలో ఉన్న వ్యక్తిని చూచి పఠించు దుఆ
 84. సభలో కూర్చున్నపుడు ఏమి పఠించాలి?
 85. సభ ముగించునపుడు, పాప పరిహారము కొరకు పఠించు దుఆ
 86. “అల్లాహ్‌ మిమ్మల్ని క్షమించు గాక” అని అన్నవారి కొరకు దుఆ
 87. మీకు మేలు చేసిన వారి కొరకు చేయు దుఆ
 88. దజ్జాల్‌ కీడు నుండి అల్లాహ్‌ రక్షణ పొందుటకు ఏమి చేయాలి?
 89. “నేను నిన్ను అల్లాహ్‌ (ప్రీతి) కొరకు ప్రేమిస్తున్నాను” అని అన్నవారి కొరకు చేయు దుఆ
 90. ఎవరైనా తమ ధనము, సంపద మీకు ఇవ్వచూపినట్లయితే వారి కొరకు చేయు దుఆ
 91. అప్పు తీర్చు సమయంలో, అప్పు ఇచ్చినవారి కొరకు చేయు దుఆ 
 92. షిర్క్‌ పనికి పాల్పడుతానేమో అనే భయంతో చేయు దుఆ
 93. “అల్లాహ్‌ మీకు శుభాలు ప్రసాదించు గాక” అని అన్నవారి కొరకు చేయు దుఆ
 94. శకునాలను అసహ్యించుకునే దుఆ
 95. సవారీ లేదా వాహనంపై కూర్చున్నపుడు పఠించు దుఆ
 96. ప్రయాణము మొదలు పెట్టినపుడు చేయు దుఆ
 97. ఏదైనా ఊరు లేదా పట్టణములోకి ప్రవేశించునపుడు చేయు దుఆ
 98. బజారులోకి ప్రవేశించునపుడు చేయు దుఆ
 99. సవారీ లేదా వాహనము పై నుండి పడిపోయినపుడు చేయు దుఆ
 100. స్టానికునికై ప్రయాణికుడు చేయు దుఆ
 101. ప్రయాణికునికై స్థానికుడు చేయు దుఆ
 102. ప్రయాణంలో “తక్బీర్ ” మరియు “తస్బీహ్” పఠించడం
 103. సూర్యోదయం వేళైనపుడు ప్రయాణికుడు చేయు దుఆ
 104. మజిలీ చేసినపుడు లేదా మధ్యలో ఆగినపుడు ప్రయాణికుడు చేయు దుఆ
 105. తిరుగు ప్రయాణంలో చేయు దుఆ
 106. ఏదైనా సంతోషకర వార్త లేదా అయిష్టకరమైన వార్త అందినపుడు ఏమనాలి?
 107. నబీ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పై దరూద్‌ పఠించు ఘనత
 108. సలామును వ్యాపింపజేయడం
 109. అవిశ్వాసి చేసిన సలాముకు ఎలా జవాబు పలకాలి?
 110. కోడి కూసినపుడు మరియు గాడిద అరచినపుడు చేయు దుఆలు
 111. రాత్రివేళ కుక్కలు అరచినపుడు చేయు దుఆ
 112. నీవు ఎవరినైనా తిట్టినట్లయితే, అతని కొరకు చేయు దుఆ
 113. ఒక ముస్లిమ్‌ ఇతర ముస్లిమును ఎలా పొగడాలి?
 114. ఒక ముస్లిమ్‌ తన పొగడ్త విని ఏమని పలకాలి?
 115. హజ్జ్‌ లేదా ఉమ్రా చేయు ముహ్రిం తల్బియా ఎలా పలకాలి?
 116. హజరే అస్వద్‌ వద్ద పలుకు తక్బీర్ 
 117. రుక్నే యమనీ మరియు హజరే అస్వద్‌ మధ్యలో పఠించు దుఆ
 118. సఫా మరియు మర్వహ్‌ కొండలపై నిలుచుని చదువు దుఆలు
 119. అరఫా రోజున (మైదానంలో) చేయు దుఆ
 120. మషఅరే హరాం వద్ద చేయు దుఆ
 121. జమరాత్‌ వద్ద ప్రతి కంకర రాయి విసురునపుడు పలుకు తక్బీర్ 
 122. ఆశ్చర్యము మరియు ఆనందం కలిగినపుడు చేయు దుఆ
 123. సంతోషకరమైన వార్త విన్నపుడు ఏమి చేయాలి?
 124. శరీరంలో బాధ కలిగినపుడు ఏమి అనాలి?
 125. తన దిష్టి తగులుతుందని భయపడే వ్యక్తి చేయు దుఆ
 126. భయాందోళనలు కలుగునపుడు ఏమనాలి?
 127. జిబహ్‌ లేదా ఖుర్బానీ చేయునపుడు ఏమి పఠించాలి?
 128. దుష్ట షైతానుల మాయోపాయాలను తరమడానికి ఏమి పఠించాలి?
 129. ఇస్తిగ్‌ ఫార్‌ మరియు తౌబా వచనాలు
 130. సుబ్‌ హానల్లాహ్‌, అల్‌హమ్‌దులిల్లాహ్‌, లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్‌ మరియు అల్లాహు అక్బర్‌ యొక్క ఘనత
 131. నబీ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు తస్బీహ్‌ ఎలా చేసేవారు? (పేజీ 178)
 132. వివిధ రకాల పుణ్యాలు మరియు అతి ముఖ్యమైన ఆచరణలు

 

%d bloggers like this: