ఇస్లామీ దుఆలు (Islamic Supplications)

dua-supplication-telugu-islamసంకలనం : రఊఫ్  అహ్మద్  ఉమ్రి (Raoof Ahmad Umri)
అనువాదం : ఇక్బాల్  అహ్మద్ (Iqbaal Ahmad)
ఎడిటింగ్ :మౌలానా  ముహమ్మద్  జాకీర్  ఊమెరీ (Moulana Muhammad Zakir Oomeri)
మస్జిద్ -ఎ – ఫరూఖియః , హకీంపేట్ , టోలి చౌకి , హైదరాబాద్ (Masjid-e-Farooqiyah, Hakeempet, Toli Chowki, Hyderabad)

నమాజులోనూ, ఇతర సందర్బాలలోనూ వేడుకునే దుఆలు. సూరహ్ ఫాతిహా మరియు ఖుర్ఆన్ లోని కొన్ని చివరి సూరాలు.

[ఇక్కడ Download / చదవండి]

%d bloggers like this: