అల్లాహ్ నామస్మరణ (జిక్ర్) యొక్క ఘనత – హిస్నుల్ ముస్లిం

బిస్మిల్లాహ్

ఇక్కడ ఆడియో వినండి / డౌన్లోడ్ చేసుకోండి (7 నిమిషాల ఆడియో)

వక్త: అబూ హయ్యాన్ హమ్మాద్ ఉమరీ (హఫిజహుల్లాహ్)

[నుండి: హిస్నుల్ ముస్లిం, సంకలనం: షేఖ్‌ సయీద్‌  అల్‌ ఖహ్తాని , అనువాదం: జఫరుల్లాహ్‌ ఖాన్‌ నద్వీ]

అల్లాహ్ నామస్మరణ (జిక్ర్) యొక్క ఘనత
అల్లాహ్ నామస్మరణ (జిక్ర్) యొక్క ఘనత
అల్లాహ్ నామస్మరణ (జిక్ర్) యొక్క ఘనత
అల్లాహ్ నామస్మరణ (జిక్ర్) యొక్క ఘనత

%d bloggers like this: