అజాన్ తర్వాత చేయు దుఆలు

బిస్మిల్లాహ్

అజాన్ తర్వాత చేయు దుఆలు
అజాన్ తర్వాత చేయు దుఆలు
అజాన్ తర్వాత చేయు దుఆలు
అజాన్ తర్వాత చేయు దుఆలు

ఈ దుఆలు  హిస్న్ అల్ ముస్లిం (తెలుగు) అను పుస్తకం నుండి తీసుకోబడింది

%d bloggers like this: